V priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli sa konalo podujatie s názvom „Rozšírenie obzorov s STU – príležitosti partnerstva v srdci Európy“. Jeho cieľom bolo prezentovať popredné výskumné projekty a položiť základy pre rozšírenú medzinárodnú spoluprácu. Publikum tvorili zástupcovia rôznych technických univerzít a univerzitných aliancií, regionálnych a národných reprezentácií, agentúr a inštitúcií EÚ. Nechýbali ani osobnosti zo Slovenska – zástupcovia ministerstiev, Bratislavského samosprávneho kraja a priemyselných partnerov ako je SPP. Podujatie poskytlo STU príležitosť predstaviť svoje silné stránky relevantným aktérom v Bruseli, prepojiť zástupcov univerzity s ich zahraničnými náprotivkami a vzbudilo záujem o budovanie partnerstiev, čo môže pomôcť priniesť potrebné financovanie pre aktivity našich výskumníkov.

Naši vedci prezentovali témy, ktoré na našich fakultách riešime a rieši ich aj Európska komisia.

  • Sme len druhá univerzita z krajín V4 s reprezentáciou v Bruseli
  • Budeme tak v samotnom centre diania a pre STU to znamená viac možností zapájať sa do rôznych medzinárodných projektov, grantov a spoluprác, ktoré pre nás boli doteraz vzdialené a nedostupné.
  • Pri tejto príležitosti sme usporiadali v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli podujatie s názvom „Rozšírenie obzorov s STU – príležitosti partnerstva v srdci Európy“.
  • Tu sme prezentovali hlavným aktérom v Bruseli naše silné stránky a významné výskumné projekty aby sme ukázali, že dokážeme byť pri medzinárodných spoluprácach prospešným a plnohodnotným partnerom.

Naše pracovisko Spectra Centrum Excelencie EU a Ústav manažmentu STU predstavil Milan Husár príspevkom s názvom Smart mesto ako koncept pre integratívny priestorový rozvoj, ktorý mal za cieľ predstaviť uchopenie smart mesta ako konceptu pre komplexný rozvoj mesta ako nástroja pre udržateľný rozvoj miest a regiónov. Boli predstavené viaceré výskumné projekty v rámci schém Horizon Europe, Horizon 2020 a Interreg Danube, ktoré sa realizujú na Ústave manažmentu STU a jeho výskumnom pracovisku Spectra Centrum Excelencie EÚ, ktoré sa zaoberajú smart rozvojom v oblasti energetiky (koncept Energeticky pozitívnych štvrtí PED – projekt Making City), udržateľnej mobility (projekt Mobilities4EU), urbánnymi tepelnými ostrovmi (projekt Be Ready) či integráciou ekosystémových služieb ako nástroja pre adaptabilitu na zmenu klímy (projekt CICADA4CE). Záverom boli diskutované možné príležitosti pre spoluprácu v oblasti smart rozvoja miest, udržateľnej energetiky a energetických komunít, prístupov Living Lab alebo skúmania participatívnej priestorovoplánovacej kultúry.