Charakteristika študijného programu
Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia Priestorového plánovania dokáže analyzovať stavy, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska prírodných a socioekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie, hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny a spracované analýzy využívať v tvorivej plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, spracovávať stratégie i operačné, navrhovať a viesť realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment. Absolvent inžinierskeho štúdia je pripravený morálne, organizačne a odborne zvládnuť projektovú, manažérsku, ako aj vedeckovýskumnú a odborno-expertíznu činnosť v oblasti priestorového plánovania a tvorby životného prostredia a strategického environmentálneho hodnotenia. Spĺňa predpoklady pre postup na doktorandské štúdium.

Uplatnenie absolventov
Absolventi inžinierskeho študijného programu priestorové plánovanie sa v celoeurópskom priestore etablujú v rôznych profesijných oblastiach. Nielen v samotnom priestorovom plánovaní a osobitne v územnoplánovacej praxi a s ňou spojených oblastiach plánovacej praxe, v štátnej správe, regionálnej či miestnej samospráve, ale tiež v rôznych iných hospodárskych oblastiach (priemysle, obchode, bankovníctve a pod.) môžu absolventi uplatniť svoje odborné vedomosti. Absolventi nájdu uplatnenie v plánovacom procese, pri koncipovaní, spracovaní a manažmente rozvojových projektov, obstarávaní a tvorbe územných plánov, strategických plánovacích dokumentov rozvoja územných celkov na lokálnej, regionálnej, celoštátnej úrovni, v riadiacom procese priestorového a osobitne územného rozvoja vidieckych sídiel, miest a ich častí, regiónov, na celoštátnej úrovni aj v celoeurópskych štruktúrach. Široké pole ich uplatnenia predstavuje aj súkromný sektor a organizácie tretieho sektoru predovšetkým v polohe priestorových a lokalizačných analýz, strategickej príprave investičnej činnosti, spracovaní projektov, rozhodovacej činnosti a pod. Rôznorodosť rolí zastávaných absolventmi narastá predovšetkým v kontexte integrácie SR do európskych štruktúr a s tým súvisiacich úloh na poli regionálneho rozvoja, pri príprave projektov územných a podnikateľských subjektov s podporu európskych štrukturálnych fondov.

Profil absolventa

Študijný odbor zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné pre zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio-kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio-ekosystémov regiónov, miest a obcí, pre zosúlaďovanie  záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť.

Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti pre zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností  až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socioekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja.

Absolvent má vedomosti z prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vedných disciplín, na základe ktorých dokáže v interdisciplinárnej spolupráci analyzovať a hodnotiť stav, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska prírodných a socio-ekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie, hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny, identifikovať problémy a hodnotiť odolnosť alebo zraniteľnosť sociálnych ekosystémov a spracované informácie náležite interpretovať a využívať v tvorivej  plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, spracúvať strategické i operačné programové dokumenty, navrhovať a viesť realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment a realizáciu rozvojových projektov.  Absolvent má vedomosti o rôznych plánovacích kultúrach a systémoch v Európe a vo svete, politických, právnych a inštitucionálnych kontextoch plánovacích činností.  Absolvent má zručnosti z koordinačnej práce v interdisciplinárnych tímoch, zo spracovania integrovaných rozvojových stratégií, najmä územnoplánovacej a krajinnoplánovacej dokumentácie a dokumentácie strategického socio-ekonomického plánovania územných subjektov a riešenia špecifických problémov priestorového rozvoja vrátane sociálnych služieb v území.

Absolvent inžinierskeho štúdia má kompetencie morálne, organizačne a odborne zabezpečiť plánovaciu, projektovú, manažérsku, ako aj vedeckú činnosť a odborno-expertíznu činnosť v oblasti priestorového plánovania a tvorby životného prostredia a strategického environmentálneho hodnotenia. Absolvent má kompetencie na samostatnú tvorivú prácu a koordináciu interdisciplinárnych tímov v oblasti územného plánovania, krajinného plánovania a socio- ekonomického plánovania územných subjektov a strategického environmentálneho hodnotenia. Nachádza uplatnenie v štátnej správe a samospráve, v projektových a plánovacích inštitúciách a firmách, v súkromnom sektore v developerských firmách, investičných a bankových inštitúciách a podobne. Jeho vzdelanie mu umožňuje byť osobou spôsobilou a autorizovanou osobou pre výkon špecifických činností vo výstavbe v zmysle osobitných predpisov.

Absolvent odboru Priestorové plánovanie získa poznatky z:

 • teórie a praxe priestorového modelovania pre potreby plánovania a projektovania
 • geografických informačných systémov (GIS)
 • projektového manažmentu
 • aplikovanej teórie systémov a synergetiky
 • biotechniky a pozemkových úprav
 • infraštrukturálneho plánovania a procesov EIA
 • mestského inžinierstva
 • dopravného inžinierstva
 • teórie, metodológie a praxe európskeho priestorového plánovania
 • teórie a metodológie moderácie sociálnej participácie a participatívnych metód plánovania
 • teórie sociálnej práce a manažmentu ľudských zdrojov
 • mestského a regionálneho marketingu a CI územných subjektov
 • práva Európskej únie
 • základov vedeckej práce
 • etiky
 • aktuálnych trendov priestorového rozvoja v európskom a celosvetovom kontexte
 • integrovaného rozvojového priestorového plánovania na zonálnej, sídelnej a regionálnej úrovni


Absolvent študijného programu v odbore Priestorové plánovanie získa schopnosť:

 • koordinovať interdisciplinárne kolektívy spolupracujúce na plánovaní a navrhovaní optimálnych rozvojových stratégií územných celkov
 • koordinovať interdisciplinárne kolektívy spolupracujúce na plánovaní funkčného usporiadania krajinnej štruktúry a ekologicky únosné využívanie prírodných zdrojov
 • koordinovať a viesť práce na spracovaní územných plánov zón, miest a regiónov ako aj nadradenej územnoplánovacej dokumentácie celoštátneho a medzinárodného významu
 • koordinovať procesy cezhraničnej spolupráce v oblasti priestorového rozvoja
 • hodnotiť a posudzovať kultúrne, estetické a biologické hodnoty krajiny
 • plánovať a navrhovať výber nástrojov a manažovať realizáciu plánov priestorového rozvoja územných celkov
 • moderovať procesy participatívneho plánovania

Absolvent študijného programu v odbore Priestorové plánovanie dokáže:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, člen i vedúci tímu projekčnej kancelárie, ateliéru, útvaru štátnej správy
 • trvalo rozvíjať teoretické a tvorivé schopnosti v oblasti svojej profesie
 • byť jazykovo a odborne konkurencieschopný v štátnych i európskych dimenziách

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2.stupeň)

 • teória, metodológia priestorového modelovania pre potreby plánovania a projektovania
 • aplikovaná teórie systémov a synergetika
 • logistika
 • štatistika
 • biotechnika a pozemkové úpravy
 • infraštrukturálne plánovanie a dopravné inžinierstvo
 • geografické informačné systémy
 • projektový manažment
 • mestské inžinierstvo
 • teória metodológia a prax európskeho priestorového plánovania
 • teória a metodológia sociálnej práce, moderácie sociálnej participácie a participatívne metódy plánovania
 • právo Európskej únie
 • základy vedeckej práce
 • ekonomika a riadenie štátnej správy a samosprávy
 • aktuálne trendy priestorového rozvoja v európskom a celosvetovom kontexte
 • integrované rozvojové priestorové plánovanie na zonálnej, sídlenej a regionálnej úrovni.

Študijný plán programu Priestorové plánovanie pre rok 2023/2024.

Harmonogram akademického roka 2023/2024.

Harmonogram akademického roka 2023/2024 pre ŠP priestorové plánovanie, inžiniersky stupeň

Rozvrh na letný semester akademického roka 2023/2024.

Harmonogram prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025 – inžiniersky stupeň

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v akad. roku 2024/2025 pre prijímacie konanie