Profil výskumníka

Eva Pauditšová je docentkou na oddelení priestorového plánovania Ústavu manažmentu STU Bratislava. Odborne sa zameriava na environmentálne aspekty plánovacích procesov na teoretickej, metodickej a aplikačnej úrovni. V rámci plánovacích procesov uplatňuje integrovaný prístup k hodnoteniu a výskumu území s dôrazom na efektívne spracovávanie priestorových dát o územiach využívajúc možnosti geografických informačných systémov.  

Dlhodobo sa zaoberá výskumom a hodnotením ekologických a environmentálnych aspektov krajiny, vrátane archetypálnych znakov krajín a typológiou krajín. V posledných rokoch sa zameriava aj na výskumy súvisiace s predikciou a hodnotením dopadov zmeny klímy (projekty: Horizont 2020 RESIN, Horizont 2020 ARCH, Grant EHP Klimaticky odolná Bratislava a i.). Venuje sa rozvíjaniu metodických prístupov zahŕňajúcich atribúty meniacej sa klímy v plánovacích a rozhodovacích procesoch od úrovne analýz až po návrhy opatrní a regulatívov a tieto poznatky prenáša aj do praxe prepojenej so samosprávou na Slovensku, ale aj v zahraničí (projekt: Gruzínsko, Arménsko – Visegrad Fund „Visegrad Resilience Expertise in the South Caucasus“).

Participovala a participuje na príprave a posudzovaní viacerých strategických dokumentov na národnej a regionálnej úrovni.

Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých prác, niekoľkých metodík uplatňovaných v krajinnom plánovaní a autorkou desiatok environmentálne a ekologicky orientovaných dokumentácií zostavených pre prax.

Je členkou pracovných skupín na Ministerstve životného prostredia SR (MAES-SK – Mapping and Assessment of Ecosystem Services, Pracovná skupina pre adaptáciu na klimatickú zmenu) a tiež je členkou niekoľkých profesijných spoločností a organizácií, napr.: Slovenská ekologická spoločnosť (SEKOS), SURE – Society for Urban Ecology, Rakúsko, IALE Europe – Európska asociácia pre krajinnú ekológiu, Kartografická spoločnosť – Slovensko. Od r. 2016 je členkou Vedeckej rady Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Výskumné záujmy: krajinné a environmentálne plánovanie, posudzovanie vplyvov činností a strategických dokumentov na životné prostredie, ekológia, ochrana životného prostredia, územné systémy ekologickej stability

LinkedIn profil: www.linkedin.com/in/eva-pauditsova-b631b45b

Researchgate profil: www.researchgate.net/profile/Eva-Pauditsova

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=KrSKqVoAAAAJ&hl=sk

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-3533-3385

Scopus ID výskumníka: 6507274790 

Web of Science ID výskumníka: ABD-6657-2020

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón:

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika