Profil výskumníka

Barbora Dubovská je študentkou doktorandského štúdia na Ústave manažmentu STU Bratislava. Vyštudovala magisterské štúdium v odbore environmentálne plánovanie a manažment na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej diplomová práca bola zameraná na hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia s dôrazom na syntézu dát a ich interpretáciu. Téma jej dizertačnej práce je zameraná na problematiku konektivity krajiny s dôrazom na podporu ekologických funkcií krajiny.

Výskumné záujmy: environmentálne plánovanie, krajinné plánovanie, ekológia, migrácia, udržateľný rozvoj

LinkedIn profil: linkedin.com/in/barbora-dubovská-20406622a

Researchgate profil:

Google Scholar profil:

Orcid profil:

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika