Profil pedagóga a výskumníka

Barbora Dubovská je doktorandkou Ústavu manažmentu STU Bratislava, študijný odbor Priestorové plánovanie. Je absolventkou magisterského štúdia Environmentálneho plánovania a manažmentu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej diplomová práca bola zameraná na hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia s dôrazom na detekciu a interpretáciu dát. Téma jej dizertačnej práce je zameraná na problematiku konektivity krajiny s dôrazom na podporu ekologických funkcií krajiny. Venuje sa vývoju metodických postupov pre územné plánovanie, ktoré sa týkajú vplyvov antropogénnych líniových bariér ako aj návrhom ekologických opatrení pre urbanizované územia.
Jej výskumná činnosť je prepojená s poznatkami z oblasti ekológie a manažmentu krajiny. Tieto poznatky využíva aj vo výučbe.

Výskumné záujmy: environmentálne plánovanie, krajinné plánovanie, ekológia, antropogénne bariéry, udržateľný rozvoj

LinkedIn profil: linkedin.com/in/barbora-dubovská-20406622a

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Barbora-Dubovska-2

Google Scholar profil:

Orcid profil:

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected], [email protected]

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika