vladimir-ondrejicka-1.jpg

Profil výskumníka

V rámci pracoviska sa podieľa na špičkovom medzinárodnom výskume a to najmä prostredníctvom prípravy a realizácie medzinárodných výskumných projektov (H2020, Interreg Danube, Interreg Central Europe, Erasmus, a i.). Jeho profilácia je predovšetkým v oblasti priestorového plánovania s dôrazom na problematiku ekologickej konektivity územia, smart city/región, ubánnej bezpečnosti ako i strategického plánovania udržateľného rozvoja. Vo výučbe sa zameriava hlavne na problematiku harmonizácie záujmov v území a s ňou súvisiace nástroje integrovaného manažmentu, socio-ekonomického plánovania, ako i tematiku smart city/región a urbánnej bezpečnosti. Je spoluautorom viacerých metodík a expertíz na národnú, ako i regionálnu úroveň v oblasti integrovaného priestorového rozvoja a regionálneho rozvoja. Je odborne spôsobilá osoba pre procesy SEA a EIA.

Výskumné záujmy: priestorové plánovanie, urbánna bezpečnosť, strategický rozvoj, smart mesto a región, ekologická konektivita

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/vladimir-ondrejicka-b05063229/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Ondrejicka

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?hl=cs&user=kTMVYQMAAAAJ

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-4558-9157

Scopus ID výskumníka: 57190191589

Web of Science ID výskumníka: AAC-7973-2019

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 917 669 167

Kancelária: 4. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika