Poslanie

Oddelenie Priestorového plánovania Ústavu manažmentu STU v Bratislave je pracoviskom garantujúcim vedecko-výskumné a pedagogické aktivity v odbore Priestorové plánovanie na STU a v súčasnosti jediným takýmto pracoviskom v Slovenskej republike. Preto zohráva kľúčovú úlohu nielen vo výchove a vzdelávaní odborníkov – priestorových plánovačov, ale aj vo vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti a transfere poznatkov a skúseností do spoločenskej praxe v domácom, aj medzinárodnom rozmere. Podieľa sa tiež na vzájomnom prenose poznatkov medzi priestorovým plánovaním a príbuznými vednými odbormi a na vzdelávaní odborníkov v týchto odboroch.

Vztah Oddelenia Priestorového plánovania – Spectra Centra excelencie EÚ

Výskumná a vývojová činnosť pracovníkov Oddelenia Priestorového plánovania sa uskutočňuje predovšetkým ako súčasť aktivít SPECTRA Centra excelencie Európskej únie pri STU. Tieto sa sústreďujú na problematiku komplexného manažmentu priestorového rozvoja s cieľom zabezpečiť naplnenie cieľov udržateľného územného rozvoja. Reagujú na aktuálne výzvy globálnych zmien, najmä zmeny klímy, transformácie ekonomiky smerom k znalostnej ekonomike a Priemyslu 4.0, smart environmentálne prijateľný rozvoj miest a vidieka, demografické zmeny, prehlbovanie regionálnych rozdielov, dostupnosť a zlepšovanie kvality života, posilňovanie sociálnej rovnosti.

Strucna historia

Oddelenie Priestorového plánovania a manažmentu vzniklo na Fakulte architektúry STU v Bratislave ako súčasť Ústavu Urbanizmu pod vedením prof. Ing.arch. Maroša Finku, PhD. spolu s Oddelením Urbanizmu a územného plánovania a Oddelením Krajinnej architektúry a krajinného plánovania v roku 2003, ktoré garantovali študijné programy v jednotlivých odboroch. Po rozdelení Ústavu urbanizmu FA STU v Bratislave sa v roku 2008 transformovalo na Ústav priestorového plánovania FA STU v Bratislave pod vedením doc. PhDr. Dagmar Petríkovej, PhD. a po vzniku Ústavu manažmentu ako celouniverzitného interdisciplinárneho pedagogického a vedecko-výskumného pracoviska v tom istom roku sa jeho tím stal základom nového Oddelenia Priestorového plánovania Ústavu manažmentu STU v Bratislave, ktoré od roku 2020 vedie Ing. Ľubomir Jamečný, PhD.

Miľníky Oddelenia Priestorového plánovania