Profil pedagóga a výskumníka

Daniela Hrabovská je architektka, urbanistka a doktorandka na Ústave Manažmentu Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Svoje bakalárske (2021) aj inžinierske (2023) štúdium ukončila na Fakulte architektúry a dizajnu STU, v odbore architektúra a urbanizmus. Bakalársku aj diplomovú prácu absolvovala na Ústave urbanizmu a územného plánovania. Počas diplomovej práce sa začala venovať kultúrnej krajine a odolnosti krajiny voči klimatickým zmenám. Čomu sa aj naďalej venuje, vo svojom vedecko-výskumnom zameraní, v rámci doktorandského štúdia v odbore priestorové plánovanie. Konkrétnejšie si na túto problematiku vybrala územie Horehronia.

Výskumné záujmy: kultúrna krajina, odolnosť krajiny, klimatická zmena, regionálne plánovanie

LinkedIn profil: http://LinkedIn profil: linkedin.com/in/daniela-hrabovská-10a287291

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Hrabovska

Orcid profil: https://orcid.org/0009-0002-5207-1495

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: 3.poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika