Nosné témy jadra znalostí študijného odboru
Študijný odbor zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné na zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio- kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio- ekosystémov regiónov, miest a obcí, na zosúlaďovanie záujmov rôznych aktérov a subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť.
Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti na zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socio-ekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja.

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora

Študijný program sa realizuje v priestoroch STU a to v priestoroch učební v komplexe Vazovova – Mýtna v Bratislave ale aj laboratórií fakúlt zabezpečujúcich parciálne predmety. V tomto komplexe sú  dispozícii  komplexne vybavené výučbové priestory v rozsahu cca. 500 m2 a priestory pre ateliérovú tvorbu v rozsahu cca 250 m2. Priestory sú renovované, komfortné, vybavené reprodukčnou a počítačovou technikou a pôsobia motivačne.

Pre potreby študijného programu slúži laboratórium GIS metód vybavené najmodernejšou technikou a softvérom s podporou projektu ESF a rozvojového projektu SPECTRA Centra excelencie EU a ďalšie laboratóriá popísané nižšie.

  • Laboratórium GIS metód

Potrebám výskumnej činnosti centra excelencie SPECTRA, ale aj potrebám špecializovanej výučby slúži High tech GIS laboratórium vybavené 24 výkonnými PC so softwerom na GIS aplikácie a AutoCad, vlastným serverom, veľkoplošným scannerom. Prístrojové vybavenie dopĺňajú špecializované pracovné stoly so stoličkami pre každé pracovné miesto a nevyhnutné dataprojektory pre skupinové prezentácie.

  • Laboratórium ekonomického modelovania UM STU,

Laboratórium je vybavené výpočtovou technikou a softwérom pre ekonomické modelovanie ako výskumné a pedagogické pracovisko umožňujúce aplikáciu moderných metód matematického modelovania.

  • SPECTRA Centre of Excellence EU

Stredoeurópske výskumné a vzdelávacie centrum v oblasti priestorového plánovania, je spoločným pracoviskom popredných inštitúcií v oblasti výskumu priestorového rozvoja a plánovania  ARL Hannover, IUG Grenoble, University of Newcastle upon Tyne, STU Bratislava. Sformovalo sa cez projekt francúzsko – nemecko – anglicko – slovenskou kooperácou v oblasti urbanizmu a územného plánovanie s cieľom vytvoriť na báze originálnych vkladov vlastného výskumu v podmienkach SR teóriu a systémovú metodológiu nového študijného odboru priestorové plánovanie. Školiace pracovisko splnilo požiadavky  EK , stalo sa centrom excelentnosti EU. SPECTRA CE EU pri STU sa skladá zo Smart City Centre – Centrum sídelnej infraštruktúry vedomostne založenej spoločnosti, Urban Safety Centre – Centra urbánnej bezpečnosti, Centre for Strategic planning – Centra strategického plánovania, SPECTRA CE China – spoločné pravisko pre smart eko city v Shanghai . (bližsie vid www.spectra-perseus.org ).

  • SPECTRA Centre of Excellence EU a SPECTRA+ CENTRUM pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej  ekonomiky, Centrum excelencie pri STU

Toto pracovisko integruje špičkové pracoviská BSK (STU, UK, SAV) a zahraničné  pracoviská s vysokokvalitnými vedeckými výstupmi v problematike priestorového rozvoja. Zameriava sa na rozšírenie komplexnosti poskytovaného know-how a zlepšenie jeho transferu do praxe riadenia sídelného rozvoja a na zvýšenie efektívnosti investícií do vedeckej infraštruktúry.

Cieľom STU je zvyšovanie kvality pedagogickej a vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti aj formou budovania unikátnych pracovísk – ako komplexných celkov pre určitú odbornú oblasť. Popri existujúcich laboratóriách a Centre excelencie (Stredoeurópske školiace centrum v oblasti priestorového plánovania SPECTRA) sa postupne rozvíjajú ďalšie unikátne pracoviská. Univerzitnosť študijného programu priestorové plánovanie umožňuje využitie synergických efektov unikátnych pracovísk STU. CESTA Centrum excelencie SAV je spoločným pracoviskom SAV a UM STU lokalizovaným na Prognostickom ústave SAV TP – Living Lab – laboratórium pre testovanie, monitorovanie a hodnotenie datových systémov pre ďalší vývoj a pomoc užívateľom pri používaní webovej služby dátového a servisného strediska GIS pre širšie okolie Szigetközu a Žitného ostrova. zriadené v spolupráci s Inštitútom priestorového plánovania (IPP), West-Pannon Nonprofit Ltd. a Lechner Knowledge Center z Maďarska v rámci projektu INTERREG. Cieľom laboratória je vytvoriť aj podmienky pre zlepšenie zručností a vedomostí subjektov priestorového plánovania, komunikáciu a dostupnosť informácií online a koordináciu priestorového plánovania a harmonizáciu rozhodovania medzi regiónmi, ktoré navzájom úzko súvisia, ale delí ich hranica.