standard logo - light green ink-image-ConnectGREEN (1)

Projekt ConnectGREEN (Interreg DTP)

Projekt ConnectGREEN spája partnerov z rôznych krajín a rôznych zameraní (územné plánovanie, výskum, verejná správa, ochrana prírody) s cieľom lepšie identifikovať ekologické koridory, prispieť k ich lepšej kvalite a prekonať tak konflikt medzi rozvojom infraštruktúry a ochranou prírody.

Hlavným cieľom projektu je zachovať resp. zlepšiť ekologickú konektivitu medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a ostatnými chránenými územiami medzinárodného významu v karpatskom regióne (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina).

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen


index

Projekt TRANSGREEN (Interreg DTP)

Projekt TRANSGREEN prispieva k vytvoreniu bezpečnejšej cestnej a železničnej dopravnej siete v Karpatoch, ktorá by bola šetrná k biodiverzite územia a to zlepšením plánovania, vytvorením konkrétnych dopravných riešení a zdieľaním skúseností a poznatkov. Projekt je  zameraný na ekologické koridory pozdĺž cestnej a železničnej dopravnej siete EÚ TEN-T v Karpatoch. Interdisciplinárny prístup zapájajúci projektantov, ekonómov, inžinierov, ekológov a krajinárov poskytuje potrebné poznatky pre tvorbu usmernení. Jedným z cieľov projektu je zabezpečiť  dialóg na medzisektorovej politickej úrovni, ktorého cieľom bude prijatie riešenia.
V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia pre ktoré sa navrhnú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce – Beskydy (Česká republika), Košice – Miškolc (Maďarsko) – Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mures – Iasi (Rumunsko), Lugoj – Deva (Rumunsko).

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen


Bhenefit

Projekt BhENEFIT (Interreg Central Europe)

BhENEFIT je projekt financovaný EÚ v rámci programu regionálnej spolupráce „Interreg-Central Europe“. Magistrát mesta Mantova je vedúcim partnerom konzorcia 13 partnerov zo 7 rôznych európskych krajín, ktorí budú počas nasledujúcich 30 mesiacov spolupracovať na vývoji súboru nástrojov integrovaných systémov pre trvalo udržateľné riadenie historických mestských oblastí. Projekt odštartoval v Mantove, kde sa v júli 2017 zišli všetci aktívni partneri plus 1 pozorovateľský partner a oficiálni predstavitelia programu.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html


INSPIRATION (Horizon 2020)

Hlavným cieľom INSPIRATION je vypracovať Strategickú výskumnú agendu (SRA) na informovanie o ekologickom, sociálne prijateľnom a ekonomicky dostupnom manažmente pôdy a využívania pôdy, ktorý spĺňa spoločenské potreby a výzvy. SRA postavená na potrebách poznatkov koncových používateľov je pravdepodobnejšie, že ho s nadšením prijmú donori s cieľom podporiť agendu tvorby, prenosu a implementácie znalostí. Centrum excelentnosti SPECTRA EU na STU v Bratislave pôsobí ako Národné ohnisko pre projekt INSPIRATION v rámci WP2 podporovaného Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústavom krajinnej ekológie a Ústavom ekológie lesa SAV.

http://h2020.inspiration-agenda.eu/


ITN RegPol2 (Marie Curie Actions FP7)

ITN RegPol2 – Sociálno-ekonomické a politické reakcie na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej Európe sa sústreďuje na nové modely regionálnych rozdielov medzi metropolitnými regiónmi a zvyšnými časťami krajín strednej a východnej Európy (CEE). Takýto priestorový model sa stal výraznou črtou súčasného systému osídlenia týchto krajín a v poslednom čase podnietil obavy z ďalšej polarizácie a periferizácie nemetropolitných regiónov. Vzory regionálnej polarizácie sa však neobmedzujú len na strednú a východnú Európu, ale možno ich nájsť v celej Európskej únii, aj keď v rôznych stupňoch.

http://www.regpol2.eu/