BISON (Horizon 2020)

Cieľom projektu BISON (Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunieties for European transport Networks) bude v období od 1. januára 2021 do júna 2023 riešenie otázky integrácie biodiverzity s rozvojom dopravnej infraštruktúry zahŕňajúcej cesty, železnice, vodné cesty, letiská, prístavy alebo energetické siete.
V Európe je naliehavá potreba vybudovania infraštruktúry, ktorá je pre biodiverzitu udržateľnejšia, a zároveň je potrebné zabezpečiť jej spoľahlivosť a efektívnosť. Je potrebné prispôsobiť existujúcu infraštruktúru novým klimatickým podmienkam (povodne, suchá …), ako i nájsť inovatívne a udržateľné riešenia na zníženie vplyvu inváznych druhov a na riešenie poklesu pôvodných druhov a fragmentácie ekosystémov. Prudký nárast rozvoja novej dopravnej infraštruktúry, najmä vo východnej Európe, má za cieľ podporiť hospodársky rozvoj, avšak zároveň musí venovať osobitnú pozornosť miestnej biodiverzite, ktorá je často endemická. Čeliac týmto potrebám, Európska únia po prvýkrát financuje projekt na tému dopravy a biodiverzity vo výške 3 milióny eur, a to v rámci „Koordinačnej a podpornej akcie“. Ako súčasť posledných výziev programu H2020, projekt BISON má včas položiť základy pre ďalšie zdokonalenie výskumu týchto tém v európskom rámcovom programe pre výskum na roky 2021 – 2027 (HORIZON EUROPE).

https://bison-transport.eu/

standard logo - light green ink-image-ConnectGREEN (1)

Projekt ConnectGREEN (Interreg DTP)

Projekt ConnectGREEN spája partnerov z rôznych krajín a rôznych zameraní (územné plánovanie, výskum, verejná správa, ochrana prírody) s cieľom lepšie identifikovať ekologické koridory, prispieť k ich lepšej kvalite a prekonať tak konflikt medzi rozvojom infraštruktúry a ochranou prírody.

Hlavným cieľom projektu je zachovať resp. zlepšiť ekologickú konektivitu medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a ostatnými chránenými územiami medzinárodného významu v karpatskom regióne (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina).

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen


index

Projekt TRANSGREEN (Interreg DTP)

Projekt TRANSGREEN prispieva k vytvoreniu bezpečnejšej cestnej a železničnej dopravnej siete v Karpatoch, ktorá by bola šetrná k biodiverzite územia a to zlepšením plánovania, vytvorením konkrétnych dopravných riešení a zdieľaním skúseností a poznatkov. Projekt je  zameraný na ekologické koridory pozdĺž cestnej a železničnej dopravnej siete EÚ TEN-T v Karpatoch. Interdisciplinárny prístup zapájajúci projektantov, ekonómov, inžinierov, ekológov a krajinárov poskytuje potrebné poznatky pre tvorbu usmernení. Jedným z cieľov projektu je zabezpečiť  dialóg na medzisektorovej politickej úrovni, ktorého cieľom bude prijatie riešenia.
V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia pre ktoré sa navrhnú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce – Beskydy (Česká republika), Košice – Miškolc (Maďarsko) – Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mures – Iasi (Rumunsko), Lugoj – Deva (Rumunsko).

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen


Bhenefit

Projekt BhENEFIT (Interreg Central Europe)

BhENEFIT je projekt financovaný EÚ v rámci programu regionálnej spolupráce „Interreg-Central Europe“. Magistrát mesta Mantova je vedúcim partnerom konzorcia 13 partnerov zo 7 rôznych európskych krajín, ktorí budú počas nasledujúcich 30 mesiacov spolupracovať na vývoji súboru nástrojov integrovaných systémov pre trvalo udržateľné riadenie historických mestských oblastí. Projekt odštartoval v Mantove, kde sa v júli 2017 zišli všetci aktívni partneri plus 1 pozorovateľský partner a oficiálni predstavitelia programu.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BhENEFIT.html


INSPIRATION (Horizon 2020)

Hlavným cieľom INSPIRATION je vypracovať Strategickú výskumnú agendu (SRA) na informovanie o ekologickom, sociálne prijateľnom a ekonomicky dostupnom manažmente pôdy a využívania pôdy, ktorý spĺňa spoločenské potreby a výzvy. SRA postavená na potrebách poznatkov koncových používateľov je pravdepodobnejšie, že ho s nadšením prijmú donori s cieľom podporiť agendu tvorby, prenosu a implementácie znalostí. Centrum excelentnosti SPECTRA EU na STU v Bratislave pôsobí ako Národné ohnisko pre projekt INSPIRATION v rámci WP2 podporovaného Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústavom krajinnej ekológie a Ústavom ekológie lesa SAV.

http://h2020.inspiration-agenda.eu/


ITN RegPol2 (Marie Curie Actions FP7)

ITN RegPol2 – Sociálno-ekonomické a politické reakcie na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej Európe sa sústreďuje na nové modely regionálnych rozdielov medzi metropolitnými regiónmi a zvyšnými časťami krajín strednej a východnej Európy (CEE). Takýto priestorový model sa stal výraznou črtou súčasného systému osídlenia týchto krajín a v poslednom čase podnietil obavy z ďalšej polarizácie a periferizácie nemetropolitných regiónov. Vzory regionálnej polarizácie sa však neobmedzujú len na strednú a východnú Európu, ale možno ich nájsť v celej Európskej únii, aj keď v rôznych stupňoch.

http://www.regpol2.eu/