Be Ready (INTERREG Danube)

Projekt Be Ready (UrBan hEat islands REsilience, prepAreDness and mitigation strategy) sa zameriava na budovanie kapacít v oblasti klimatických zmien v podunajskej oblasti, pričom zohľadňuje prístupy založené na ekosystémoch. Spoločnou výzvou, ktorú treba riešiť, sú mestské tepelné ostrovy (UHI). Nedávne bezprecedentné vlny horúčav demonštrujú akútnu potrebu posilniť pripravenosť a adaptačnú schopnosť spoločnosti vyrovnať sa s dopadmi zmeny klímy a podporiť odolnosť na úrovni mesta.

Cieľom projektu Be Ready je poskytnúť miestnym a regionálnym orgánom výskumné, hodnotiace a prevádzkové nástroje na lepšie pochopenie mestských tepelných ostrovov, jeho hnacích síl a účinkov; spoluvytvárať, testovať a overovať spoločne vyvinuté riešenia na zmiernenie účinkov mestských tepelných ostrovov; a podporovať partnerské mestá pri vytváraní a prijímaní akčných plánov na zvýšenie odolnosti voči účinkom mestských tepelných ostrovov UHI s konkrétnymi aktivitami na podporu zelených, modrých alebo bielych opatrení.


MOBILITIES4EU(Horizon Europe)

Cieľom Európskej zelenej dohody je dosiahnuť, aby bola Európa do roku 2050 klimaticky neutrálna. Mestá tvoria hlavný podiel emisií, a preto majú veľký vplyv na dosiahnutie ambiciózneho európskeho cieľa. Ich cesta ku klimatickej neutralite môže zabezpečiť vedľajšie výhody, ako je zníženie znečistenia ovzdušia a hluku, zlepšenie zdravia a pohody a znížené mestské environmentálne stopy. V rámci misie Európskej komisie Climate-Neutral and Smart Cities sa 112 európskych miest zaviazalo dosiahnuť klimatickú neutralitu oveľa skôr: do roku 2030. Doprava je kľúčovým aspektom tejto cesty, keďže je druhým najväčším prispievateľom k emisiám skleníkových plynov. a predstavujú viac ako 30 % celkovej spotreby energie.
MOBILITIES for EU demonštruje inovatívne riešenia mestskej mobility, ktoré môžu urýchliť transformáciu sektora mestskej dopravy, pričom ako ústredné témy na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňa elektrifikáciu, automatizáciu a konektivitu. Jadrom projektu je sedem európskych miest, z ktorých väčšina sa zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030 v rámci 112 misijných miest.

Dve vedúce mestá, Madrid (Španielsko) a Drážďany (Nemecko), demonštrujú účinnosť 27 inovatívnych riešení mobility v jedenástich pilotných akciách. Týchto 27 riešení sa zaoberá inováciami vo vozidlách aj v celkovej infraštruktúre. Príkladom sú autonómne e-busy strednej veľkosti na prepravu približne 20 osôb alebo vývoj decentralizovaného dátového ekosystému suverénnej mobility pre automatizovanú jazdu. Ukážka zahŕňa fázu návrhu, nasadenie riešení a ich vyhodnotenie s cieľom posúdiť ich vplyv a relevantnosť pre budúce rozširovanie a replikáciu.
Päť replikačných miest – Ioannina (Grécko), Trenčín (Slovensko), Espoo (Fínsko), Gdansk (Poľsko) a Sarajevo (Bosna a Hercegovina) – má v úmysle replikovať procesy vedúcich miest a navrhnúť vlastné úpravy pre testované riešenia.

Implementácia nových riešení mestskej mobility môže byť účinná len vtedy, ak budú spĺňať potreby obyvateľov miest a iných miestnych zainteresovaných strán. Laboratóriá mestskej dopravy (UT-Labs), ktoré zahŕňajú tieto zainteresované strany, sú preto zriadené vo všetkých siedmich projektových mestách a zohrávajú v projekte dôležitú úlohu. Laboratóriá sú integrované vo všetkých fázach projektu, najmä v spoločnom navrhovaní pilotných aktivít a pri plánovaní aktivít na zvýšenie veľkosti a replikácie po skončení obdobia projektu.


Making City (Horizon 2020)

MAKING-CITY, nový rozsiahly demonštračný projekt financovaný výskumným a inovačným programom EÚ Horizont 2020, má svoje úvodné stretnutie 13. – 14. decembra v španielskom Valladolide. Tento 60-mesačný projekt H2020 s rozpočtom 20 miliónov eur, ktorý zhromažďuje 34 partnerov z 9 krajín, má za cieľ riešiť a demonštrovať transformáciu mestského energetického systému smerom k nízkouhlíkovým mestám podľa koncepcie Positive Energy District (PED).

https://makingcity.eu/


standard logo - light green ink-BIG

SaveGREEN (Interreg DTP)

Projekt SaveGREEN sa zameriava na riešenie kľúčovej témy ochrany ekologických koridorov v Karpatoch a ďalších horských oblastiach v povodí Dunaja.

Migračné koridory sú v súčasnosti ohrozené nedostatočným a neadekvátnym plánovaním hospodárskeho rozvoja. Lineárna dopravná infraštruktúra, rozvoj miest, intenzívne poľnohospodárstvo, lesnícke a vodohospodárske postupy, často narušujú migračné koridory, spôsobujú dopravné nehody, znižujú reprodukčnú úspešnosť kľúčových druhov a efektívnosť ekosystémových služieb, od ktorých sme všetci závislí.

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen


TB LAB (INTERREG SK-HU)

Hospodársky rast a rozvoj mestských aglomerácií Bratislavy a Győru v posledných desaťročiach prekračuje štátne hranice. Ovplyvňuje tak aj prírodné prostredie na oboch stranách hranice. Susediace oblasti Žitný ostrov (Csallóköz) na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku majú veľký význam z hľadiska ochrany prírody a eko-turistiky. Obe strany prihraničnej oblasti sú bohaté na prírodné, kultúrne a krajinné bohatstvo. Podobné však majú nielen hodnoty, ale aj problémy. Niektoré súvisia s vodným hospodárstvom a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, iné s rozvojom miest a obcí v suburbánnom priestore a s kvalitou mestského prostredia.

http://tplab.lechnerkozpont.hu/sk