Ústav manažmentu STU je zapojený do programov Erasmus+, Erasmus ICM a CEEPUS. Vďaka tomuto môže každý študent odboru Priestorové plánovanie počas svojho štúdia vycestovať aspoň na jednu mobilitu a študenti sú k tomu vedení. Okrem výmenných mobilít sú na našom pracovisku realizované rozličné študentské projekty ako projekt MUNISS alebo v tomto roku organizujeme v spolupráci s TU Wien a University of Belgrade projekt Blended Intensive Programme v rámci programu Erasmus+ ako prvé pracovisko na STU v Bratislave.

Miľníky medzinárodnej spolupráce do výučbe

 • 2016 – 2020 realizácia Medzinárodnej študentskej súťaže MUNISS, kde ÚM STU pôsobí ako koordinátor súťaže v SR, pri úzkej spolupráci Magistrátov Bratislava a Brno, s prizvaním aj hosťujúcej Viedne vzniklo množstvo unikátnych riešení navrhnutých študentmi UM STU v zmiešaných tímoch s ďalšími partnerskými univerzitami (VŠVU, FAD STU a UK v Bratislave, Vysoké učení technické a Masarykova univerzita v Brne)
 • 2017 Založenie stredo- a východoeurópskej univerzitnej siete CEEPUS Urban innovation network, koordinovanej UM STU
 • 2018 – 2021 Spoločné študijné výmenné programy ICM ERASMUS medzi UM STU a univerzitami v Číne, na Srí Lanke a v Egypte.

Medzinárodné študenské podujatia

Workshop rámci programu Blended Intensive Programme cez program Erasmus+ sa koná poprvýkrát v históriii STU na Ústave manažmentu. Téma sú Positive Energy Districts, jedna z aktuálne najkľúčovejších tém v oblasti energetiky a priestorovéhom rozvoja EÚ a je zárove! témou aktuálne prebiehajúceho projektu Horizon2020 Making City. Worskhopu sa zúčastňuje 35 študentov z ÚM STU, Univerzity v Belehrade a Technickej Univerzity vo Viedni.

Medzinárodné výmenné programy

Erasmus +

The European Erasmus + programme | Campus France

Erasmus+ študijný pobyt alebo Erasmus+ mobilita na štúdium je absolvovanie časti štúdia v zahraničí, pričom obdobie štúdia v zahraničí musí domáca univerzita plne uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite.

Koordinátor: Milan Husár

Zoznam partnerských inštitúcií

Zoznam zmlúv v rámci Erasmus+ je možné vidieť tu.

Erasmus ICM

Erasmus ICM 2020 - Internazionale UNIPV

International credit mobility alebo Medzinárodná kreditná mobilita (ICM) podporuje mobilitu jednotlivcov z programovej krajiny do partnerskej krajiny alebo naopak. 

Koordinátor: Maroš Finka

Zoznam partnerských inštitúcií

 • Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
 • POLIS University, Albánsko
 • SJTU – Shanghai Jiao Tong University, Čína
 • Cairo University, Faculty of Regional and Urban Planning, Egypt
 • Nile University, Egypt
 • University of Energy and Natural Resources, Ghana
 • Department of Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Irán
 • University of Peradeniya, Sri Lanka
 • International College of Business and Technology, Sri Lanka
 • UBT – Higher Education Institution, Kosovo

CEEPUS

CEEPUS Logo

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká

Koordinátor: Ľubomír Jamečný

Zoznam partnerských inštitúcií

 • Polis University
 • Vienna University of Technology
 • University of Salzburg
 • Polytechnic of Šibenik
 • Czech Technical University in Prague
 • Brno University of Technology
 • University of Pécs
 • University of Prishtina Hasan Prishtina
 • UBT – Business and Technology College
 • Gdansk University of Technology
 • University of Belgrade
 • University of Novi Sad
 • University of Ljubljana