Profil výskumníka

Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1978)
Oblasti výskumu: výskum krajinného potenciálu, indikátory udržateľného rozvoja, udržateľnosť a kvalita života, environmentálna geografia, krajinné/priestorové plánovanie, rozvojové stratégie/SEA a i. Vedecký koordinátor/vedúci početných projektov. Univerzitný profesor od marca 2006. Pedagogická činnosť na domácich a zahraničných univerzitách, najmä na Univerzite Komenského v Bratislave, na Univerzite Palackého v Olomouci a na Slovenskej technickej univerzite. Samostatný vedecký pracovník Geografického ústavu SAV (1978 – 2022). Autor resp. spoluautor viac ako 30 monografií, približne 200 vedeckých a odborných štúdií a viac ako 2000 populárno-vedeckých článkov a iných príspevkov a vystúpení. Člen niekoľkých redakčných rád. Často citovaný doma i v zahraničí (viac ako 1200 registrovaných citácií). Aktívny účastník medzinárodných vedeckých podujatí ako aj summitov OSN na piatich kontinentoch. Aktér a konzultant procesu tvorby novej environmentálnej legislatívy. Regionálny koordinátor v rámci Programu globálnej bezpečnosti University of Cambridge (1993 – 1997). Jeden z hlavných autorov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja v SR a Vízie Slovenska do r. 2015. Bývalý poslanec SNR a NR SR: dvakrát predseda parlamentného výboru pre životné prostredie. Člen Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj (1999 – 2003). Člen externého tímu poradcov prezidentky SR (2019 …)

Výskumné záujmy: environmentálna geografia, princípy, krotériá a indikátory udržateľnosti, krajinné plánovanie a historické krajinné štruktúry, udržateľnosť a kvalita života, rozvojové stratégie a SEA

LinkedIn profil:

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Mikulas-Huba

Google Scholar profil:

Orcid profil: 0000-0002-9395-9960

Scopus ID výskumníka: 6601981762 

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected], [email protected]

Telefón: 00421904007782

Kancelária: 4. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika