Profil pedagóga a výskumníka

Profesor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zakladateľ a garant študijného odboru Priestorového plánovanie v SR, garant a spolugarant študijných programov v odbore Priestorové plánovanie na STU, garant predmetov v oblasti teorie a metodológie priestorového plánovania, predseda Rady študijných programov v odbore Priestorové plánovanie na STU v Bratislave, Prezident Asociácie európskych škôl plánovania AESOP (2020-2022), , profesor na Šanghaji Jiao Tong Univerisity, hosťujúci profesor na East-China Normal Univerzity a Peradenyia University Sri Lanka, expert UN Habitat III, riaditeľ SPECTRA Centra Excelentnosti EÚ na STU v Bratislave, člen Nemeckej Akadémie pre územný rozvoj, hovorca SPA-CE.net siete stredo- a východoeurópskych inštitútov priestorového plánovania, koordinátor siete CEEPUS Urban Innovations, koordinátor Aliancie EÚ a čínskych univerzít pre inteligentný udržateľný rozvoj a inovácie, , člen predstavenstva Slovak Smart City Cluster.

Niekoľko rokov riaditeľ Ústavu územného plánovania FA STU v Bratislave, prorektor Slovenskej technickej univerzity, člen poradného výboru Ministertva vnútra Porýnia Westfálska, člen vedeckých rád doma aj v zahraničí, expert Úradu vlády SR, Úradu podpredsedu Vlády, Ministerstva inovácií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prezident Slovak Smart City Cluster, spoluzakladateľ SPECTRA Centre of Excellence EÚ a SPECTRA CE CHINA, hosťujúci profesor na viacerých európskych a zámorských univerzitách.

Účastník viac ako 40 národných a viac ako 35 medzinárodných výskumných projektoch medzi nimi na 3 projektoch Horizon 2020 zaoberajúcich sa témami európskeho územného plánovania, rozvoja miest a regenerácie a environmentálneho plánovania Na viac ako 30 národných a 20 medzinárodných projektoch pôsobil ako vedúci projektu alebo tímu. Spoluautor územnoplánovacej dokumentácie, strategických rozvojových dokumentov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, metodík a analytických dokumetov priestorového rozvoja, expertíz, posudkov a ďaľších prác pre spoločenskú prax.

Bol a je členom národných a medzinárodných vedeckých rád, vedeckých grémií Nemeckej akadémie pre územný rozovoj, členom poradných rád Ministerstiev v SR a zahraničí. Publikovaný v knihách a medzinárodných vedeckých časopisoch (autor alebo spoluautor 41 kníh, viac ako 100 publikovaných článkov, viac ako 100 článkov prezentovaných na medzinárodných vedeckých podujatiach. Je považovaný za jedného z popredných akademikov v krajinách strednej a východnej Európy v oblasti priestorového plánovania. Bol ocenený ako Vedec roka SR, prestížnou medzinárodnou cenou Danubius Award 2017 za výskum, člen tímov projektov ocenených cenami EÚ, citovaných ako príklady najlepšej praxe OSN, vedúci tímov ocenených ako Centrum Excelencie EÚ.

V období 2020-2022 bol prezidentom Asociácie európskych škôl plánovania AESOP, 2022-2023 pôsobí ako viceprezident a člen Executive Committee

Výskumné záujmy: udržateľný priestorový rozvoj, smart mestá, smart municipality, európske priestorové plánovanie, strategické plánovanie, územné plánovanie

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/maros-finka-34787532/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Maros-Finka

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-7748-9439

Scopus ID výskumníka: 54904015700 

Web of Science ID výskumníka: AAC-4651-2019

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 905 612 465

Kancelária: 4.poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika