Profil pedagóga a výskumníka

Zuzana Ladzianska pôsobí na Ústave manažmentu STU ako odborná asistentka, kde od novembra 2022 je zároveň zodpovednou za PR aktivity celého ústavu. Inžinierske vzdelanie ukončila na Fakulte architektúry STU v odbore Architektúra a urbanizmus. Doktorandské štúdium ukončila na Ústave manažmentu STU s dizertačnou prácou „Reflection of Demographic Changes in Spatial Planning of Slovakia“. Opakovane pôsobila na rôznych zahraničných univerzitách, v období 2008-2010 bola súčasťou DLGS (pri IOeR a TU Dresden) v Nemeckých Drážďanoch, v rámci výmenných programov CEEPUS, Socrates-Erasmus a Erasmus pôsobila na niekoľkých univerzitách ako TU Salzburg, AT, PG Gdansk, PL, ČVUT Praha, CZ, University of Newcastle upon Tyne, UK, kde sa aktívne zúčastňovala pedagogického procesu ako aj vedecko-výskumnej činnosti.

Je aktívnou členkou výskumného kolektívu SPECTRA Centre of Excellence na STU, v ktorom sa spolupodieľa na riešení rôznych výskumných úloh. V roku 2011 sa stala držiteľkou grantu „Program na podporu mladých výskumníkov STU: TerKa 2020 – Teritoriálna kohézia 2020 – metodologické výzvy pre priestorové plánovanie“ a v projekte „BROWNTRANS – Brownfield Regeneration Know-How Transfer – Lifelong Educational Project“ bola finančnou administrátorkou, ako aj spolukoordinátorkou a manažerkou projektu. Ako riešiteľka spolupracovala na viac ako 20 medzinárodných a národných projektoch, kde sa spolupodieľala na príprave rôznych medzinárodných a národných podujatí vo forme letných škôl, workshopov, či školení (SPECTRA, SPA.CE-NET, ECLAS, AESOP, ISOCARP, LEPOB, IOP, atď.). Doposiaľ má opublikovaných viac ako 50 výstupov, z toho 14 vedených v databázach WOS/Scopus, pričom je spoluautorkou 3 monografií.

Výskumné záujmy: územné plánovanie, urbanizmus a plánovanie, revitalizácia brownfieldov, priestorové plánovanie, regionálny rozvoj

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/zuzana-ladzianska-049a0322b/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Zuzana-Ladzianska

Google Scholar profil: https://scholar.google.cz/citations?user=rW4_d4MAAAAJ&hl=cs

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-6783-3435

Scopus ID výskumníka: 56005935700

Web of Science ID výskumníka: AAC-2554-2022

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 918 669144

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika