Priestorový plánovač, autorizovaná osoba pre oblasť územného plánovania, osoba oprávnená pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, pracovník stavebného úradu. Absolvent má kompetencie pôsobiť v analytickej a koordinačnej polohe priestorovo-plánovacích procesov v krajinnom, socio-ekonomickom strategickom a územnom plánovaní, pri príprave rozhodovacích procesov v priestorovom rozvoji a osobitne územnoplánovacej praxi, v štátnej správe, v regionálnej a miestnej samospráve, ale aj v súkromnom sektore pri spracovaní priestorových a lokalizačných analýz, príprave projektov a implementačnej dokumentácie vrátane projektov štrukturálnych fondov EU. Nachádza uplatnenie v polohe inventarizačných, monitorovacích a analytických prác v štátnej správe a samospráve, v projektových a plánovacích inštitúciách a firmách, v súkromnom sektore v developerských firmách, investičných a bankových inštitúciách a podobne. Jeho vzdelanie mu umožňuje byť osobou spôsobilou pre špecifické činnosti vo výstavbe v zmysle osobitných predpisov. Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania.
Nejde o regulované povolanie v zmysle nariadeni EU.

Údaje získané z portálu https://uplatnenie.sk/  o absolventoch 1. stupňa odboru Priestorové plánovanie hovoria jednoznačne o tom, že väčšina študentov pokračuje vo vzdelávaní (73% v roku 2018 a 94% v roku 2019) a zostávajúci absolventi sa zamestnali alebo pôsobia ako SZČO. Z tohto údaju je zrejmé, že medzi absolventmi 1.stupňa je 0 nezamestnaných.

Údaje získané z portálu https://uplatnenie.sk/  o absolventoch 2. stupňa odboru Priestorové plánovanie hovoria jednoznačne o tom, že väčšina študentov sa v roku 2019 zamestnalo – 78% a 17% malo prácu na dohodu a to hlavne v Bratislavskom kraji a 6% pokračovalo v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia. Najväčšia skupina sa uplatnila v odvetviach –  Odborné, vedecké a technické činnosti alebo Informácie a komunikácia. Ich priemerná hrubá mesačná mzda bola 1197€. V roku 2018 to bolo obdobné, 70% absolventov bolo zamenstnaných a 10 % SZČO, 10 % pokračovalo v štúdiu. Väčšina sa uplatnila v Bratislavskom kraji ale priemerná mzda bola vyššia. A to 1439€.  Z týchto údajov je zrejmé, že medzi absolventmi 2.stupňa je 0 nezamestnaných.