Profil pedagóga a výskumníka

Ľubomír Jamečný je vedúcim Oddelenia priestorového plánovania na Ústave manažmentu STU v Bratislave, kde pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a garant predmetov prvého a druhého stupňa štúdia študijného programu Priestorové plánovanie v oblasti environmentálneho inžinierstva a strategického plánovania, zároveň bol a je vedúcim viacerých úspešne ukončených a bežiacich záverečných prác študentov v prvom a druhom stupni štúdia, z toho aj ocenených, ako aj konzultantom záverečných prác v treťom stupni štúdia študijného programu. Je riaditeľom Centra strategického plánovania SPECTRA Centra Excelencie EÚ a je spoluriešiteľom a viacerých medzinárodných a domácich projektov a v súčasnosti je riešiteľom a manažérom viacerých vedecko-výskumných projektoch, z toho aj v rámci HORIZON2020, Interreg Central Europe, Erasmus, Interreg Danube, APVV, Tempus, ESPON, projektov EŠIF a iných. Je odborne spôsobilá osoba pre procesy EIA/SEA a posudzovateľom národných projektov APVV a VEGA. Je študijným poradcom v bakalárskom stupni štúdia študijného programu a kariérnym poradcom študentov. Výsledky svojho výskumu publikoval a publikuje vo vedeckých článkoch doma aj v zahraničí a tiež ich aplikuje vo svojej pedagogickej práci. Je členom vedeckej rady medzinárodného doktorandského štúdia architektúry a urbanistického plánovania Univerzity vo Ferrare.

Výskumné záujmy: priestorové plánovanie, strategické plánovanie, problematika posudzovania EIA/SEA, problematika SMART v priestorovom rozvoji, regenerácia, revitalizácia a typológia degradovaných postihnutých území, metodologické spracovanie strategických rozvojových plánov, kvalita priestorového rozvoja, medzinárodný transfer inovácií s využitím európskej integrácie, problematika priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe, priestorové inovácie informačnej spoločnosti

Profil výskumníka

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/lubomir-jamecny-76526322b/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Lubomir-Jamecny

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-7624-7144

Scopus ID výskumníka: 57190182274

Web of Science ID výskumníka: AAC-3152-2022

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 908 152123

Kancelária: 4. poschodie, ÚM STU v Bratislave, blok B2, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika