2022

V1 Vedecký výstup publikaènej èinnosti ako celok

V1_01     SIMAN, Pavol – BAÈÍK, Peter – BLAŽEKOVÁ, Kristína – KENDERESSY, Pavol – KUÈERA, Aleš – NEJEDLÍK, Pavol – ORFÁNUS, Tomáš – MADARÁS JÁN – FILÈÁK, Richard – HUBA, Mikuláš. Zmena klímy. 1. diel. Bratislava Slovenská akadémia vied 2022. 115 s. ISBN 978-80-974295-0-8.
Typ výstupu: knižná publikácia; Výstup: domáci; Kategória publikácie do 2021: AAB

V2 Vedecký výstup publikaènej èinnosti ako èas editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – JAMEÈNÝ, ¼ubomír – JAŠŠO, Matej. Trans-national planning as a tool for harmonizing the interests between ecosystem protection, social and economic development in Europe? In 21st Year of 21st Century-Western Balkans´Challenge of Common Future – : Thematic monograph. Belgrade : University of Belgrade – Faculty of Geography, 2022, S. 31-46. ISBN 978-86-6283-120-0.
Typ výstupu: kapitola; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: AEC

V2_02     HAJDUK, Michal – JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan – ONDREJIÈKA, Vladimír. Citizen engagement within the process of realisation of the city energy transition projects. In AIP Conference Proceedings. Vol. 2574: The 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2021, Praha, 30 August – 3 September 2021, iss. 1 (2022), s. 160004-1-160004-9. ISSN 0094-243X (2022: 0.164 – SJR). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85142682770.
Typ výstupu: príspevok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: AFC

V2_03     HUBA, Mikuláš – ŠTRBA, ¼ubomír – LACIKA, Ján – LIŠÈÁK, Pavel – MOLOKÁÈ, Mário. Geoheritage, Historical and Cultural Landscape and Its Protection. In Landscapes and Landforms of Slovakia. Cham, Švajèiarsko : Springer Nature, 2022, S. 436. ISSN 2213-2090. ISBN 978-3-030-89293-7. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-030-89293-7_21 ; SCOPUS: 2-s2.0-85128606105.
Typ výstupu: kapitola; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: ABC

V2_04     HUBA, Mikuláš. Èo je potrebné zmeni v našom vzahu ku klíme?.
Typ výstupu: kapitola; Výstup: domáci; Kategória publikácie do 2021: AED

V2_05     JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan – ONDREJIÈKA, Vladimír – SKÁLOVÁ, Barbora. Cooperation of the city management with the public and private sector in relation to the implementation of climate mitigation and adaptation measures. In AIP Conference Proceedings. Vol. 2574: The 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2021, Praha, 30 August – 3 September 2021, iss. 1 (2022), s. 160001-1-160001-8. ISSN 0094-243X (2022: 0.164 – SJR). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85142752409.
Typ výstupu: príspevok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: AFC

V2_06     JAŠŠO, Matej – HAJDUK, Michal – HUSÁR, Milan. Future was yesterday – Bratislava and Belgrade brutal blues. In 21st Year of 21st Century-Western Balkans´Challenge of Common Future – : Thematic monograph. Belgrade : University of Belgrade – Faculty of Geography, 2022, S. 115-132. ISBN 978-86-6283-120-0.
Typ výstupu: príspevok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: AEC

V3 Vedecký výstup publikaènej èinnosti z èasopisu

V3_01     FINKA, Maroš – WU, Caiyan – LI, Cheng – OUYANG, Linke – XIAO, Huirong – ZHUANG, Minghao – BI, Xing – LI, Junxiang – WANG, Chunfang – SONG, Conghe – QIU, Tong – HAASE, Dagmar – HAHS, Amy. Spatiotemporal evolution of urbanization and its implications to urban planning of the megacity, Shanghai, China. In Landscape Ecology. iss. 12 (2022), s. 1-20. ISSN 0921-2973 (2022: 5.200 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.471 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85144852974 ; WOS: 000904012800001.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: ADM

V3_02     HUBA, Mikuláš. Human Values for a Sustainable Future from the Czech and Slovak Perspective. In Envigogika. 17, 1 (2022), s. 1-10. ISSN 1802-3061 (2021). V databáze: DOI: 10.14712/18023061.6.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: ADE

V3_03     KYERE-BOATENG, Richard – MAREK, Michal V. – HUBA, Mikuláš. Assessing changes in ecosystem service provision in the Bia-Tano forest reserve for sustained carbon mitigation and non-timber forest products provision. In Geografický èasopis. Vol. 74, No. 3 (2022), s. 199-222. ISSN 0016-7193 (2022: 0.900 – IF, 0.210 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85139423957 ; WOS: 000865804900001 ; DOI: 10.31577/geogrcas.2022.74.3.10.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: domáci; Kategória publikácie do 2021: ADN

V3_04     LADZIANSKA, Zuzana – NOWAK, Maciej – PETRISOR, Alexandru-Ionut – MITREA, Andrei – KOVÁCS, Krisztina Filepné – LUKSTINA, Gunta – JÜRGENSON, Evelin – SIMEONOVA, Velislava – LOZYNSKYY, Roman – REZAC, Vit – PANTYLEY, Viktoriya – PRANEVICIENE, Birute – FAKEYEVA, Liudmila – MICKIEWICZ, Bartosz – BLASZKE, Malgorzata. The Role of Spatial Plans Adopted at the Local Level in the Spatial planning Systems of Central and Eastern European Countries. In Land. Vol. 11, No. 9 (2022), s. 1-24. ISSN 2073-445X (2022: 3.900 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.647 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000858826100001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85138708771.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: ADM

V3_05     PETRTÝLOVÁ, Rebeka – JAŠŠO, Matej. Waterfront character areas as the key elements in building the city  – river relationship. In International review for spatial planning and sustainable development. 10, 2 (2022), s. 19-37. ISSN 2187-3666 (2022: 1.600 – IF, 0.378 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.14246/irspsd.10.2_19 ; SCOPUS: 2-s2.0-85128806477.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: ADM

V3_06     PETRTÝLOVÁ, Rebeka – HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej – FINKA, Maroš – ONDREJIÈKA, Vladimír – LI, Junxiang – FILEPNE KOVACS, Krisztina – VALANSZKI, Istvan – KOLLANYI, Laszlo. Main gaps in ecological corridors identification, management and preservation in Danube-Carpatian region. In Journal of Hunan University Natural Sciences. Hunan Daxue Xuebao. Vol. 49, No. 3 (2022), s.274-286. ISSN 1000-2472 (2022: 0.242 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.55463/issn.1674-2974.49.3.31.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: ADE

V3_07     PETRTÝLOVÁ, Rebeka – JAŠŠO, Matej. Behavioural mapping and online data as tools for socio-spatial analysis of public spaces – Bratislava, Slovakia waterfront case study. In GeoScape. Vol. 16, Issue 1 (2022), s. 39-54. ISSN 1802-1115 (2022: 1.300 – IF, 0.366 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85134518762 ; WOS: 000824849100004 ; DOI: 10.2478/geosc-2022-0004.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: ADE

V3_08     ŠPAÈEK, Martin – MELNYKOVYCH, Mariana – KOZOVÁ, Mária – PAUDITŠOVÁ, Eva – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. The role of knowledge in supporting the revitalisation of traditional landscape governance through social innovation in Slovakia. In Environmental Policy and Governance. Vol. 0, Special Issue Article (2022), s. 1-15. ISSN 1756-9338 (2022: 3.000 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.936 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000823272100001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85133893173.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: ADC

O1 Odborný výstup publikaènej èinnosti ako celok

O1_01     HUBA, Mikuláš. Kapitoly z environmentálnej politiky XX. diel. Bratislava Spoloènos pre trvalo udržate¾ný život v Slovenskej republike 2022. 91 s. ISBN 978-80-970522-7-0.
Typ výstupu: knižná publikácia; Výstup: domáci; Kategória publikácie do 2021: BAB

O2 Odborný výstup publikaènej èinnosti ako èas knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     FINKA, Maroš – JAMEÈNÝ, ¼ubomír – ONDREJIÈKA, Vladimír – HUSÁR, Milan. Integrated trans-national planning as a tool for harmonizing the interest between ecosystem protection, social and economic development and infrastructure development in Europe. In Planning a Global Village: Inclusion, Innovation and Disruption. Bali : Global Planning Education Association Network, 2022.
Typ výstupu: abstrakt z podujatia; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: BFA

O2_02     FINKA, Maroš – ONDREJIÈKA, Vladimír – HAJDUK, Michal – BALOGA, Martin. Positive energy districts (PED) in spatial development practice. In Visions for 2030: Urban development trends of the Visegrad4 region. Budapeš : Hungarian Society for Urban Planning, 2022, S. 71-78.
Typ výstupu: kapitola; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: BBA

O2_03     FINKA, Maroš – JAMEÈNÝ, ¼ubomír – ONDREJIÈKA, Vladimír. Urban safety as a spatial quality in smart eco cities. In Visions for 2030: Urban development trends of the Visegrad4 region. Budapeš : Hungarian Society for Urban Planning, 2022, S. 64-70.
Typ výstupu: kapitola; Výstup: zahranièný; Kategória publikácie do 2021: BBA

O3 Odborný výstup publikaènej èinnosti z èasopisu

O3_01     JAŠŠO, Matej – PETRTÝLOVÁ, Rebeka. Utopia Dies Last: Reflections on the 20th Century Planning Dreams. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. XIV., No. 1 (2022), s. 14-20. ISSN 1338-0370.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: domáci; Kategória publikácie do 2021: BDF

O3_02     ONDREJIÈKA, Vladimír. Komunitná energetika – sci-fi alebo nevyhnutná realita? In TZB Haustechnik. Roè. 30, è. 3 (2022), s. 32-34. ISSN 1210-356X.
Typ výstupu: èlánok; Výstup: domáci; Kategória publikácie do 2021: BDF

I1 Iný výstup publikaènej èinnosti ako celok

I1_01      PAUDITŠOVÁ, Eva – KOZOVÁ, Mária – TOMÈÍKOVÁ, Ivana – VYBÍRAL, Jan – FABRÍCIUSOVÁ, Vladimíra. Praktická príruèka pre manažment lokality svetového dedièstva UNESCO Vlkolínec. Ružomberok Mesto Ružomberok 2022. 73 s.
Typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradi do kategórie V, O, P, U alebo D; Výstup: domáci; Kategória publikácie do 2021: GII

2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan. Multilevel polycentric governance in urban development policies – national urban policy structure in Slovakia. In A modern Guide to National Urban Policies in Europe [elektronický zdroj]. 1. vyd. Glos, UK : Edward Elgar, 2021, S.245-267. ISBN 978-1-83910-905-8. V databáze: DOI: 10.4337/9781839109058.00016.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           ONDREJIČKA, Vladimír. Ekologická konektivita. Využívanie nástrojov priestorového plánovania v integratívnom manažmente biokoridorov.(Učebnica pre plánovačov) [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2021. 130 s. ISBN 978-80-227-5149-0.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – NIJNIK, Maria – ŠPAČEK, Martin – SARKKI, Simo – LUKESCH, Robert – PERLIK, Manfred – MELNYKOVYCH, Mariana – VALERO, Diana – BRNKAĽÁKOVÁ, Stanislava. Social innovation for sustainability transformation and it diverging development paths in marginalised rural areas. In SOCIOLOGIA RURALIS. Vol. 61, Issue 2 (2021), s.344-371. ISSN 0038-0199 (2020: 2.812 – IF, Q2 – JCR Best Q, 1.005 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85103077367 ; WOS: 000633500700001 ; CC: 000633500700001 ; DOI: 10.1111/soru.12337.

ADC02           WU, Caiyan – LI,Junxiang – WANG, Chunfang – SONG, Conghe – HAASE, Dagmar – BREUSTE, Jürgen – FINKA, Maroš. Estimating the Cooling Effect of Pocket Green Space  in High Density urban Areas in Shanghai, China. In Frontiers in Environmental Science. Vol. 9, May (2021), s.657969. ISSN 2296-665X (2020: 4.581 – IF, Q2 – JCR Best Q, 1.225 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000659885500001 ; CC: CC000659885500001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85107531115 ; DOI: 10.3389/fenvs.2021.657969.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           HUBA, Mikuláš. Masmédia na Slovensku a ich úloha pri formovaní (po)vedomia o environmentálnych problémoch a podpore kritického myslenia. In Envigogika. Vol. 16, No. 1 (2021), s.1-18. ISSN 1802-3061. V databáze: DOI: 10.14712/18023061.625.

ADE02           KYERE-BOATENG, RICHARD – MAREK, Michal V. – HUBA, Mikuláš – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. Perceived injustices in forest policy interventions are causes of forest resources degradation and loss in Ghana: A review. In Open Journal of Forestry. No.11 (2021), s.171-191. ISSN 2163-0429. V databáze: DOI: 10.4236/ojf.2021.113012.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            FINKA, Maroš. Foreword. In Governing Territorial Development in the Western Balkans. Challenges and Prospects of Regional Cooperation.. 1. vyd. Cham : Springer, 2021, S.v-viii. ISBN 978-3-030-72123-7. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-030-72124-4_17.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   ELIAŠ, Ladislav – ONDREJIČKA, Vladimír – ONDREJIČKOVÁ, Silvia – NIČ, Milan. Mobility as a crucial factor of spatial development in function urban areas-Case study of Kosice region. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2021 [elektronický zdroj] : 30th August – 3th September 2021, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2021, S. ISSN 1757-8981. V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/1203/2/022086.

AFC02   ONDREJIČKA, Vladimír – HAJDUK, Michal – JAMEČNÝ, Ľubomír – HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej. Positive energy district replication – case study of the city of Trencin, Slovakia. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2021 [elektronický zdroj] : 30th August – 3th September 2021, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2021, S.1-11. ISSN 1757-8981. V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/1203/2/022087.

AFC03   ONDREJIČKA, Vladimír – LADZIANSKA, Zuzana – FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – HUSÁR, Milan – PAUDITŠOVÁ, Eva. Expert insight into the spatial aspects and challenges facing metropolitan regions in Central Europe-Case study Bratislava region. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2021 [elektronický zdroj] : 30th August – 3th September 2021, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2021, S.1-11. ISSN 1757-8981. V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/1203/2/022088.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            GAŽOVÁ, Daniela. Historický park v kúpeľnom meste – postupy a metódy ochrany a obnovy pamiatky. In Bardkontakt 2021. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : Problematika historických pamiatkových centier. Ochrana a perspektívy historických kúpeľných areálov. 10. november 2021, Bardejov. 1. vydanie. Bardejov, Slovenská republika : Mesto Bardejov, 2021, S.110-120. ISBN 978-80-570-3562-6.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   HUBA, Mikuláš – IRA, Vladimír – CHRENKA, Branislav. Environmentálna geografia na Slovensku (v teórii a praxi). 1. vyd. Bratislava STUŽ SR 2021. 89 s. ISBN 978-80-970522-6-3.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01   LAMY, Sandra. Naše mestá a obce potrebujú priestorových plánovačov. In Obecné noviny. č.10 (2021), s.10. ISSN 1335-650X.

BDF02   LAMY, Sandra. Aktuálne výzvy priestorového rozvoja:stratégia Smart City ako “liek” na výzvy, ktorým mestá 21. storočia čelia. In Obecné noviny. č.11 (2021), s.10. ISSN 1335-650X.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

BFA01   FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej. Trans-national planning as a tool for harmonizing the interests between ecosystem protection, social and economic development in Europe? In 21 year of 21 century – Western Balkans´Challenge of Common Future.Network Conference of Spa-ce.net, 21-22 September 2021, Belgrade [elektronický zdroj]. 1. vyd. Belgrade : University of Belgrade, 2021, S.6. BFA02            JAŠŠO, Matej – HAJDUK, Michal – HUSÁR, Milan. Future was yesterday – Bratislava and Belgrade Brutal Blues. In 21 year of 21 century – Western Balkans´Challenge of Common Future.Network Conference of Spa-ce.net, 21-22 September 2021, Belgrade [elektronický zdroj]. 1. vyd. Belgrade : University of Belgrade, 2021, S.9.

2020

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – SOKOL, Tomáš. Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia. In Sustainability [elektronický zdroj]. Vol.12, iss. 13 (2020), s.2-21. ISSN 2071-1050 (2020: 3.251 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.612 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/su12135419 ; CC: 000550219300001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85088008506.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           AGÓCSOVÁ, Ágnes – HÖGYEOVÁ, Michaela – CHODASOVÁ, Zuzana – GAŽOVÁ, Daniela. Obnova riečneho ramena ako metóda harmonizácie prírodných ekosystémov: prípadová štúdia na rieke Hron = Restoration of river´s channel as a method of natural ecosystem harmonization: A case study on the Hron river. In Journal of knowledge society (časopis znalostní společnosti). Roč. 8, č. 2 (2020), s.21-33. ISSN 2336-2561.

ADE02           FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej. CENTROPE Initiative – lessons learned and inspirations for the western Balkans. In Annual review of territorial governance in Albania. Issue 2 (2020), s.150-168. ISSN 2707-9384. V databáze: DOI: 10.32034/CP-TGWBAR-102-10.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01          HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej – DILLINGER, Thomas. Centrope as a laboratory of cross-border cooperation – lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019). In Przestrzen spoleczna. Social space journal. no.2 (2020), s.1-22. ISSN 2084-1558 (2020: 0.103 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85103950672.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   AGÓCSOVÁ, Ágnes – HÖGYEOVÁ, Michaela – CHODASOVÁ, Zuzana – ONDREJIČKA, Vladimír – HUSÁR, Milan – JAMEČNÝ, Ľubomír. River restoration as a method towards harmonization of natural habitats in the context of ecological corridors preservation: a case study onthe Hron river. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2020 [elektronický zdroj] : proceedings. 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020, online [10]s. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85097991994 ; DOI: 10.1088/1757-899X/960/2/022058.

AFC02   HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír – SCACCHI, Micaela. Involving Citizens through Walking: Urban walks as a Tool for Awareness Raising in Historic Built Areas. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2020 [elektronický zdroj] : proceedings. 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020, online [9] s. art. no. 022087. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85098001530 ; DOI: 10.1088/1757-899x/960/2/022087.

AFC03   ONDREJIČKA, Vladimír – LADZIANSKA, Zuzana – FINKA, Maroš – BALOGA, Martin – HUSÁR, Milan. Spatial planning tools as a key element for implementation of the strategy for an integrated governance system of historical built areas within the central europe region. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2020 [elektronický zdroj] : proceedings. 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020, online [10]s. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85098712053 ; DOI: 10.1088/1757-899X/960/2/022088 ; WOS: 000646533100088.

AFC04   TURZOVÁ, Mária – GAŽOVÁ, Daniela – HUSÁR, Milan. Harmonization of conflicts in contakt zones between dense urban landscale and protected natural areas, case study Devinska Kobyla (Bratislava,Slovakia). In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2020 [elektronický zdroj] : proceedings. 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020, online [11]s. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85098701505 ; DOI: 10.1088/1757-899X/960/2/022057.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            LADZIANSKA, Zuzana – ONDREJIČKA, Vladimír. Územný plán ako jeden z nástrojov implementácie stratégie manažmentu historických zastavaných území. In Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : Ochrana pamiatok na križovatke perspektív – kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít svetového dedičstva UNESCO / 13. november 2020, Bardejov. 1. vydanie. Bardejov : Mesto Bardejov, 2020, S.146-158. ISBN 978-80-570-2271-8.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01   PETRÍKOVÁ, Dagmar – PAUDITŠOVÁ, Eva – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. 1. vyd. Bratislava Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2020. 112 s.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01           FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Praktikum strategického plánovania [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2020. 107 s. ISBN 978-80-227-4989-3.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

BFA01   AGÓCSOVÁ, Ágnes – HÖGYEOVÁ, Michaela – CHODASOVÁ, Zuzana – ONDREJIČKA, Vladimír – JAMEČNÝ, Ľubomír – HUSÁR, Milan. River restoration as a method towards harmonization of natural habitats in the context of ecological corridors preservation: a case study on the Hron river. In WMCAUS 2020. Abstract Book [elektronický zdroj] : 5th world multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, 1-5 September,2020, Prague. 1. vyd. [bez vr.] : Wmcaus, 2020, S.82.

BFA02   HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír – SCACCHI, Micaela. Involving citizens through walking:urban walks as a tool for awareness raising in historic built areas. In WMCAUS 2020. Abstract Book [elektronický zdroj] : 5th world multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, 1-5 September,2020, Prague. 1. vyd. [bez vr.] : Wmcaus, 2020, S.123.

BFA03   HUSÁR, Milan – HAJDUK, Michal. Fostering inter-city crocc-border cooperation with international student projects. In URP 2020. Urban – Rural Partnerships.25-27 November 2020, Leipzig [elektronický zdroj] : Book of Accepted Abstracts. 1.vyd. Leipzig : Stadt Leipzig, 2020, S.1.

BFA04   JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan. Managing cross-border regional identity over time – lessons from CENTROPE region (2003-2020). In URP 2020. Urban – Rural Partnerships.25-27 November 2020, Leipzig [elektronický zdroj] : Book of Accepted Abstracts. 1.vyd. Leipzig : Stadt Leipzig, 2020, S.6.

BFA05   ONDREJIČKA, Vladimír – LADZIANSKA, Zuzana – BALOGA, Martin – HUSÁR, Milan. Spatial Planning tools as key element for implementation of the strategy for an integrated governance system of historical built areas within the central Europe region. In WMCAUS 2020. Abstract Book [elektronický zdroj] : 5th world multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, 1-5 September,2020, Prague. 1. vyd. [bez vr.] : Wmcaus, 2020, S.124.

BFA06   TURZOVÁ, Mária – GAŽOVÁ, Daniela – HUSÁR, Milan. Harmonization of conflicts in contact zones between dense urban landscape and protected natural areas: case study Devinska Kobyla(Bratislava). In WMCAUS 2020. Abstract Book [elektronický zdroj] : 5th world multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, 1-5 September,2020, Prague. 1. vyd. [bez vr.] : Wmcaus, 2020, S.81.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01   LADZIANSKA, Zuzana. Role of demographic change and spatial development of Slovakia. 2020. 2017 s.

GHG Práce zverejnené na internete

GHG01           KUSÝ, Rudolf – SEDLÁČEK, Štefan – HORANSKÁ, Erika – KALISKÝ, Branislav – HÚSENICOVÁ, Jarmila – KACER, Jaroslav – HUSÁR, Milan. Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy. Dostupné na internete: <www.navrhyprebratislavu.sk>.

2019

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír. Social innovations in smart cities – case of Poprad. In ACM Mobile Networks and Applications. Special Issues, 07 January (2019), online [7 s.]. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.573 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11036-018-01209-z ; SCOPUS: 2-s2.0-85059737961 ; CC: 000506633700030 ; WOS: 000506633700030.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            HÖGYEOVÁ, Michaela – HUSÁR, Milan – GAŽOVÁ, Daniela. Green public spaces as a place where urban issues can be solved-systematic literature review. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 11, No. 2 (2019), s.21-25. ISSN 1338-0370.

ADF02            HUSÁR, Milan. What does the e-future hold for cities?The e-future of cities: between temptations of exponential technology growth and the concept of human city. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 11, No. 2 (2019), s.50-51. ISSN 1338-0370.

ADF03            JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan – HAJDUK, Michal. “Spomenici” – the forgotten icons of concrete utopia. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 11, No. 2 (2019), s.12-20. ISSN 1338-0370.

ADF04            LADZIANSKA, Zuzana. Role of demography in spatial plannning documents of Slovakia. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 11, No. 2 (2019), s.34-36. ISSN 1338-0370.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01          PETRÍKOVÁ, Dagmar – JAŠŠO, Matej. Perception of regional identity-case study of river basins of the Morava river (Slovakia,Czech republic). In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol. 67, No. 1 (2019), s.133-145. ISSN 1211-8516 (2019: 0.167 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.11118/actaun201967010133 ; SCOPUS: 2-s2.0-85062488296.

ADM02          WU, C. – LI,Junxiang – WANG, Chunfang – SONG, C. – CHEN, Yuan – FINKA, Maroš – LA ROSA, Daniele. Understanding the relationship between urban blue infrastructure and land surface temperature. In Science of the Total Environment. Vol. 694, (2019), 12 s. ISSN 0048-9697 (2019: 6.551 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.661 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85070325878 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.133742.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            GULAN, Filip – FINKA, Maroš – VARGA, Michal. An integrative spatial perpective on energy transition: renewable energy niches. In Smart technology trends in industrial and business management. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2019, S.17-34. ISSN 2522-8609. ISBN 978-3-319-76998-1. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-319-76998-1_2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85090534428.

AEC02            JAŠŠO, Matej – PETRÍKOVÁ, Dagmar. Towards creating place attachment and social communities in the smart cities. In Smart technology trends in industrial and business management. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2019, S.401-411. ISSN 2522-8609. ISBN 978-3-319-76998-1. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-319-76998-1_29 ; SCOPUS: 2-s2.0-85090514406.

AEC03            KAISER, Alfréd – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. Can concept of smart governance help to mitigate the climate in the cities? In Smart technology trends in industrial and business management. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer International Publishing AG, 2019, S.35-48. ISSN 2522-8609. ISBN 978-3-319-76998-1. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-319-76998-1_3.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           ŠTECOVÁ, Iveta – SZABO, Tomáš – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – ŠPAČEK, Martin – SKALÁK, Petr. Inovatívne prístupy k implementácií adaptačných a mitigačných opatrení na znižovanie dopadov klimatickej zmeny v regióne Beskydy = Innovative approaches to the implementation of adaptation and mitigation measures for decreasing the impacts of climate change in the Beskyd region. In Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia: kultúra a životné prostredie : Zborník pôvodných vedeckých prác = Selected aspects of integrated environmental management: Culture and environment. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita, 2019, S.39-48. ISBN 978-80-228-3200-7.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír – HUSÁR, Milan – JAMEČNÝ, Ľubomír. Linear Transport infrastructure development processes as the objects of harmonisation with wildlife. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. Vol. 471, (2019), [13s.]. ISSN 1757-8981 (2019: 0.198 – SJR). V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/471/9/092055 ; SCOPUS: 2-s2.0-85062536334 ; WOS: 000465811804076.

AFC02   FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír – JAMEČNÝ, Ľubomír. The wildlife aspect in the transport infrastructure development processes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 603, (2019), s.1-11. ISSN 1757-8981 (2019: 0.198 – SJR). V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/603/2/022004 ; SCOPUS: 2-s2.0-85072978005.

AFC03   FINKA, Maroš. The cities as innovation hubs-challenge for planning. In The e-future of cities. Between temptations of exponential technology growth and the concept of human city [elektronický zdroj] : international scientific conference,24 – 25 October 2019, Belgrade. 1.vyd. Belgrade : Academy of Engineering Science of Serbia, 2019, S.71-76. ISBN 978-86-6283-084-5.

AFC04   FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír – JAMEČNÝ, Ľubomír. The wildlife aspect in the linear transport infrastructure development processes. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2019 [elektronický zdroj] : proceedings. 17–21 June 2019, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2019, S. ISSN 1757-8981. V databáze: WOS: 000562099100004 ; DOI: 10.1088/1757-899X/603/2/022004 ; SCOPUS: 2-s2.0-85072978005.

AFC05   HAJDUK, Michal – JAŠŠO, Matej. Role of social media concerning public participation and promotion of city identity. In The e-future of cities. Between temptations of exponential technology growth and the concept of human city [elektronický zdroj] : international scientific conference,24 – 25 October 2019, Belgrade. 1.vyd. Belgrade : Academy of Engineering Science of Serbia, 2019, S.119-133. ISBN 978-86-6283-084-5.

AFC06   HUSÁR, Milan – FINKA, Maroš – SOKOL, Tomáš – ONDREJIČKA, Vladimír. New approaches to the development of the least developed regions in Slovakia. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. Vol. 471, (2019), [7]s. ISSN 1757-8981 (2019: 0.198 – SJR). V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/471/9/092056 ; SCOPUS: 2-s2.0-85062492330 ; WOS: 000465811804077.

AFC07   LADZIANSKA, Zuzana – ONDREJIČKA, Vladimír – ONDREJIČKOVÁ, Silvia – HUSÁR, Milan. The impact of participatory planning approach on the quality urban design of former riverbank brownfield sites. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 603, (2019), s.12-21. ISSN 1757-8981 (2019: 0.198 – SJR). V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/603/2/022003 ; SCOPUS: 2-s2.0-85072946216 ; WOS: 000562099100003.

AFC08   ONDREJIČKA, Vladimír – FINKA, Maroš – ŠPACÍR, Marián – HUSÁR, Milan – BALOGA, Martin. Integrated GIS monitoring systems for sustainable spatial management in historical built areas. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. Vol. 471, (2019), s.1-6. ISSN 1757-8981 (2019: 0.198 – SJR). V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/471/9/092059 ; SCOPUS: 2-s2.0-85062515742 ; WOS: 000465811804080.

AFC09   VARIS, Sila Ceren – HUSÁR, Milan. Practice makes smarter? A focus on turkish and slovak smart city practices. In The e-future of cities. Between temptations of exponential technology growth and the concept of human city [elektronický zdroj] : international scientific conference,24 – 25 October 2019, Belgrade. 1.vyd. Belgrade : Academy of Engineering Science of Serbia, 2019, S.335-348. ISBN 978-86-6283-084-5.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            PETRÍKOVÁ, Dagmar – PETRÍKOVÁ, Lucia. Inclusive and accessible SMART City for all. In Smart governance for cities: perspectives and experiences [elektronický zdroj] : EAI International Conference of Management of Manufacturing Systems,22.11.2017-24.11.2017,Starý Smokovec = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1.vyd. Cham,Switzerland : Springer, 2019, S.73-82. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-22069-3. V databáze: DOI: 10.13140/RG.2.2.12013.74729.

AFD02            PETRÍKOVÁ, Dagmar – JAŠŠO, Matej – HAJDUK, Michal. Social Media as Tool of SMART City Marketing. In Smart governance for cities: perspectives and experiences [elektronický zdroj] : EAI International Conference of Management of Manufacturing Systems,22.11.2017-24.11.2017,Starý Smokovec = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1.vyd. Cham,Switzerland : Springer, 2019, S.55-72. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-030-22069-3. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-030-22070-9_4 ; SCOPUS: 2-s2.0-85090519679.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01   FINKA, Maroš – PETRÍKOVÁ, Dagmar – ZÚBKOVÁ, Mária – JAMEČNÝ, Ľubomír. Analýza prekážok v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intraviláne miest a návrh podporných opatrení.(štúdia). 1. vyd. Bratislava Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2019. 69 s.

AGI02   FINKA, Maroš – KOZOVÁ, Mária – PETRÍKOVÁ, Dagmar – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Správa o hodnotení strategického dokumentu. Národný investický plán Slovenskej republiky na roky 2018-2030- pilotná verzia. 1. vyd. Bratislava Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2019. 91 s.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE01            FINKA, Maroš. Slovensko – namierené na budúcnosť. In Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 22, č. 5 (2019), s.63-66. ISSN 1212-0855.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01   LAMY, Sandra – KUHN( KRČMÉRYOVÁ), Monika – AGÓCSOVÁ, Ágnes – HÖGYEOVÁ, Michaela – ONDREJIČKOVÁ, Silvia. Bratislava so študentmi a pre študentov – kreatívne projekty súťaže MUNISS. In Spektrum. Roč. 25, č. 10 (2019), s.22-25. ISSN 1336-2593.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

BFA01   GALASSI, Antonella – SCACCHI, Micaela – PETRÍKOVÁ, Lucia. The role of community innovation in sustainable urban development. In Smart and sustainable planning for cities and regions 2019. SSPCR [elektronický zdroj] : 3rd international conference, Bolzano, 9-13 December 2019. 1.vyd. Bolzano : Eurac research, 2019, S.77-78.

BFA02   GALASSI, Antonella – PETRÍKOVÁ, Lucia – SCACCHI, Micaela. Community engagement in decision-making and planning process. In Smart and sustainable planning for cities and regions 2019. SSPCR [elektronický zdroj] : 3rd international conference, Bolzano, 9-13 December 2019. 1.vyd. Bolzano : Eurac research, 2019, S.72.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01   HUSÁR, Milan. The powerty of territorialism – recenzia. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol.11, No. 1 (2019), s.25. ISSN 1338-0370.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01              SETTEY HAJDÚCHOVÁ, Andrea – HUSÁR, Milan. Ochrana zvierat prostredníctvom zelených mostov. In Spektrum. Roč. 25, č. 9 (2019), s.5. ISSN 1336-2593.

2018

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – BRNKALÁKOVÁ, Stanislava – ŠPAČEK, Martin – SLEE, Bill – NIJNIK, Maria – VALERO, Diana – MILLER, David – BRYCE, Rosalind – KOZOVÁ, Mária – POLMAN, Nico – SZABO, Tomáš – GEŽÍK, Veronika. Understanding social innovation for the well-being of forest-dependent communities: a preliminary theoretical framework. In FOREST POLICY AND ECONOMICS. No. 97 (2018), s.163-174. ISSN 1389-9341 (2018: 3.099 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.329 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1016/j.forpol.2018.09.016 ; WOS: 000452955800017 ; SCOPUS: 2-s2.0-85053490983.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír – KOZOVÁ, Mária. Európska strategická výskumná agenda projektu Inspiration. In Životné prostredie. Roč. 52, č. 3 (2018), s.184-188. ISSN 0044-4863.

ADF02            FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír – JAMEČNÝ, Ľubomír – LADZIANSKA, Zuzana – SCACCHI, Micaela. Common functional urban areas integrated environmental management strategy (FUAIEMS). In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 2 (2018), s.3-17. ISSN 1338-0370.

ADF03            PETRÍKOVÁ, Dagmar. LUMAT project meeting and project steering committee in Ljubljana, Slovenia 24.-25.5.2018. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 1 (2018), s.34-35. ISSN 1338-0370.

ADF04            PETRÍKOVÁ, Dagmar. Action plans for integrated environmental management for Ruda Śląska Fua and Trnava Fua and pilot investments in  Ruda Śląska and Trnava. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 2 (2018), s.27-37. ISSN 1338-0370.

ADF05            PETRÍKOVÁ, Dagmar. Interreg CE89 LUMAT project public conference “Future chalenges of land management” in Slovenian conference centre Brod pri Kranju 25-27.9.2018. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 2 (2018), s.39-41. ISSN 1338-0370.

ADF06            TÓTH, Attila – JAŠŠO, Matej. The perception of unexpected disasters by stakeholders from peripheral areas – case study river Ipeľ. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 1 (2018), s.18-31. ISSN 1338-0370.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            FINKA, Maroš. Stadt-und Raumentwicklung Slowakei. In Handwörterbuch der Stadt-und Raumentwicklung. Band 4. S-Z. 1. vyd. Hannover : Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 2018, S.2335-2343. ISBN 978-3-88838-560-5.

AEC02            HUSÁR, Milan – FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Innovations and Changing Role of Public Sector and Challenges for Local and Regional Development in Central and Eastern European Countries After 2020. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S. 7-24. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: WOS: 000481779600004 ; SCOPUS: 2-s2.0-85089851709 ; DOI: 10.1007/978-3-319-93575-1_2.

AEC03            JAŠŠO, Matej – FINKA, Maroš. The Role of Leadership in the Current Contexts of Central European Planning Culture. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S.131-159. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85089846757 ; WOS: 000481779600010 ; DOI: 10.1007/978-3-319-93575-1_8.

AEC04            JAŠŠO, Matej – HAJDUK, Michal. Sociálne médiá ako faktor konkurencioschopnosti miest = Social media as a factor of city competetiveness. In Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska : /monografický vedecký zborník. 1.vyd. Brno : Knowler, 2018, S.48-61. ISBN 978-80-905988-4-3.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír. Memoriálne pamiatky, regionálny a územný rozvoj. In Bardkontakt 2018 : Problematika mestských pamiatkových centier : zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bardejov : Mestský úrad Bardejov, 2018, S. 129-134. ISBN 978-80-570-0184-3.

AFD02            HUSÁR, Milan – FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír. Changing role of borders in the central Europe-fuzzy borders and their effect on cooperation. In Geografické informácie : 26th international geographical conference on Geographical Aspects of Central Europe-Slovakia and Czechia, Oct 10-11, 2018, Nitra. Vol.22, part 1 (2018), s.131-149. ISSN 1337-9453. V databáze: WOS: 000467957900010 ; DOI: 10.17846/GI.2018.22.1.131-149.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01            ŠPAČEK, Martin – HUSÁR, Milan. Cross-border governance-polycentricity in practice? In Slovak economic association meeting 2018 (SEAM2018) : conference, September 21-22,2018, Bratislava. 1.vyd. Bratislava : Comenius University, 2018, S.16. ISBN 978-80-223-4562-0.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01   FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír – KOZOVÁ, Mária – IZAKOVIČOVÁ, Zita. National report on synthesis of collated information following the template and national workshops.Slovakia.D2.5. 1.vyd. Bratislava SPECTRA 2018. 89 s.

AGI02   FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír – KOZOVÁ, Mária – IZAKOVIČOVÁ, Zita – BRILS, Jos  et al. National reports with a review and synthesis of the collated information. D2.5 [elektronický zdroj]. 1.vyd. Bratislava SPECTRA 2018. Dessau-Rosslau UBA 2015. CD ROM.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01   KRČMÉRYOVÁ, Monika. Študentské návrhy. In Navrhnúť školu architektúry. 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018, S.32-34. ISBN 978-80-227-4823-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01   HUSÁR, Milan. Cities of the future. (Města budoucnosti). In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 2 (2018), s.38. ISSN 1338-0370.

EDI02   PETRÍKOVÁ, Dagmar. Review: The role of public sector in local economic and territorial development. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 10, No. 1 (2018), s.32. ISSN 1338-0370.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…)

FAI01     FINKA, Maroš (ed.) – JAŠŠO, Matej (ed.) – HUSÁR, Milan (ed.). The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland. Springer 2018. 271 s. ISBN 978-3-319-93574-4. ISSN 2522-8595. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-319-93575-1 ; WOS: 000481779600001.

GHG Práce zverejnené na internete

GHG01           FINKA, Maroš. A unique project of the Slovaks in Shanghai: even thanks to them, there will be a city that the world has never seen before [elektronický dokument]. 2018. Dostupné na internete: <https://navva.org/slovakia/nation>.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01     FINKA, Maroš – JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan. Editorial. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S.1-5. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: WOS: 000481779600002 ; SCOPUS: 2-s2.0-850898333597.

GII02     FINKA, Maroš – JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan. Preface. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S.V. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: SCOPUS: 2-s.0-85089842200. GII03              FINKA, Maroš – JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan. Introduction. In The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development. Innovation in Central, Eastern and South Eastern Europe = EAI/Springer innovations in communication and computing. 1. vyd. Cham, Switzerland : Springer, 2018, S.IX-XIII. ISSN 2522-8595. ISBN 978-3-319-93574-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85089854405.

2017

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           POTLUKA, Oto – ŠPAČEK, Martin – VON SCHNURBEIN, Georg. Impact of the EU structural funds on financial capacities of non-profit organizations. In Voluntas.International journal of voluntary and nonprofit organizations. Vol. 28, Iss. 5 (2017), s.2200-2223. ISSN 0957-8765 (2017: 1.273 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.572 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000412120500016 ; SCOPUS: 2-s2.0-85014686933.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD01           POTLUKA, Oto – ŠPAČEK, Martin – REMR, Jiří. Non-governmental organizations  as partners: obstacles in the EU cohesion policy? In Ekonomický časopis = Journal of Economics. Roč. 65, č. 8 (2017), s.715-736. ISSN 0013-3035 (2017: 0.327 – IF, Q4 – JCR Best Q, 0.246 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85033214820 ; WOS: 000417226100002.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           BAŠTÁKOVÁ, Viera – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – VALATIN, Gregory. PESFOR W: Improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water Payments for Ecosystem Services. In Research Ideas and Outcomes. No. 3 (2017), online , 28 s. ISSN 2367-7163. V databáze: DOI: 10.3897/rio.3.e.13828.

ADE02           FINKA, Maroš. Continuity in discontinuity. In DISP. DOKUMENTE UND INFORMATIONEN ZUR SCHWEIZERISCHEN ORTS-, REGIONAL- UND LANDESPLANUNG. Vol. 53, Iss.2 (2017), s.60-61. ISSN 0251-3625 (2017: 0.269 – IF, Q4 – JCR Best Q, 0.140 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000404373300018 ; SCOPUS: 2-s2.0-85021631597 ; DOI: 10.1080-02513625.2017.1340703.

ADE03           HUSÁR, Milan – FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír. Slovak smart city cluster a sociálne inovácie. In Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 20, č. 6 (2017), s.47-49. ISSN 1212-0855.

ADE04           TELLE, Stefan. EU governance and EU cohesion policy: reflexive adaptation or inconsistent coordination? In Transactions of the association of european schools of planning. Vol. 1, Issue 1 (2017), s.45-64. ISSN 2566-2147. V databáze: DOI: 10.24306/TrAESOP.2017.01.004.

ADE05           TELLE, Stefan. An institutionalist View on experimentalist governance: local-level obstacles to policy-learning in European Union  cohesion policy. In European journal of spatial development. No. 66 (2017), s.1-20. ISSN 1650-9544 (2017: 0.338 – SJR, Q2 – SJR Best Q).

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            FINKA, Maroš – PETRÍKOVÁ, Dagmar. Policy framework related to functional urban areas (FUAS) in transnational context. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 9, No. 1 (2017), s.22-25. ISSN 1338-0370.

ADF02            FINKA, Maroš – PETRÍKOVÁ, Dagmar – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Introduction to integrated environmental management in FUA. In Terra Spectra STU. Planning Studies. vol. 9, no. 2 (2017), s.3-5. ISSN 1338-0370.

ADF03            FINKA, Maroš. Alliance of Chinese and Central European universities for the smart sustainable development and innovations (SSDIA). In Terra Spectra STU. Planning Studies. vol. 9, no. 2 (2017), s.38-40. ISSN 1338-0370.

ADF04            KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – GEŽÍK, Veronika – ŠPAČEK, Martin – BRNKAĽÁKOVÁ, Stanislava – KOZOVÁ, Mária. Transdisciplinary understanding of social innovation in marginalised rural areas. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 9, No. 1 (2017), s.3-13. ISSN 1338-0370.

ADF05            ONDREJIČKA, Vladimír – FINKA, Maroš – KOZOVÁ, Mária – JAMEČNÝ, Ľubomír. Integrated spatial planning, land use and soil management inspiration and europeans´strategic research agenda (SRA). In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 9, No. 1 (2017), s.14-21. ISSN 1338-0370.

ADF06            PETRÍKOVÁ, Dagmar. Review: Trasformation and regeneration of cities. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 9, No. 1 (2017), s.26. ISSN 1338-0370.

ADF07            PETRÍKOVÁ, Dagmar. Bratislava-Trnava project meeting 20-22.3.2017. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 9, No. 1 (2017), s.27-28. ISSN 1338-0370.

ADF08            PETRÍKOVÁ, Dagmar. Erasmus+international credit mobility (ICM) at the STU Institute of management. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 9, No. 1 (2017), s.31-32. ISSN 1338-0370.

ADF09            ŠPAČEK, Martin – TELLE, Stefan. Regpol2 national workshop: working together or working in parallel? In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 9, No. 1 (2017), s.29. ISSN 1338-0370.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01          PETRÍKOVÁ, Dagmar – SZUHOVÁ, Jana. Urban gardening to foster community places on brownfields. In Journal of Urban Regeneration and Renewal. Vol. 10, No. 2 (Winter 2016-17) (2017), s.132-137. ISSN 1752-9638 (2017: 0.181 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85018813453.

ADM02          TELLE, Stefan. Euroregions as soft spaces: between consolidation and transformation. In European spatial research and policy. Vol. 24, Issue 2 (2017), s.93-110. ISSN 1231-1952 (2017: 0.169 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000424666500006 ; SCOPUS: 2-s2.0-85042114929.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            GULAN, Filip – FINKA, Maroš – VARGA, Michal. An integrative spatial perspective on energy transition-renewable energy niches. In Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. The LNICST series. Smart Technology Trends in Industrial and Business Management [elektronický zdroj]. 1.vyd. London : Springer, 2017, 16 S., CD ROM. ISBN 978-3-319-76997-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85090534428 ; DOI: 10.1007/978-3-319-76998-1_2.

AEC02            JAŠŠO, Matej – PETRÍKOVÁ, Dagmar. Towards Creating Place Attachment and Social Communities in the SMART Cities. In Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. The LNICST series. Smart Technology Trends in Industrial and Business Management [elektronický zdroj]. 1.vyd. London : Springer, 2017, 9 s., CD ROM. ISBN 978-3-319-76997-4.

AEC03            KAISER, Alfréd – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. Can concept of smart governance help to mitigate the climate in the cities? In Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. The LNICST series. Smart Technology Trends in Industrial and Business Management [elektronický zdroj]. 1.vyd. London : Springer, 2017, 12 s.,CD ROM. ISBN 978-3-319-76997-4.

AEC04            LAZAROVÁ,Martina – VARGA, Michal – GAŽOVÁ, Daniela. Transformations of urbanized landscape following the Smart Water Management concept. In Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. The LNICST series. Smart Technology Trends in Industrial and Business Management [elektronický zdroj]. 1.vyd. London : Springer, 2017, 19 s., CD ROM. ISBN 978-3-319-76997-4.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           GAŽOVÁ, Daniela. Urbanistické a priestorové kontexty tvorby a plánovania krajiny = Landscape planning in the context of urbanizm and spatial planning. In Konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov z územného a podnikového hľadiska : medzinárodné vedecké kolokvium, 6.decembra 2016, Žilina. 1.vyd. Bratislava : Statis, 2017, S.207-213. ISBN 978-80-85659-81-8.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír – JAMEČNÝ, Ľubomír – HUSÁR, Milan. Public participation procedure in integrated transport and green infrastructure planning. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 245. WMCAUS 2017. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 12.-16. 6. 2017, Praha, (2017), s. ISSN 1757-8981 (2017: 0.201 – SJR). V databáze: WOS: 000419056403031 ; SCOPUS: 2-s2.0-85033701820 ; DOI: 10.1088/1757-889X/245/5/052054.

AFC02   HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír – VARIS, Sila Ceren. Smart Cities and the idea of smartness in urban development-a critical review. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 245. WMCAUS 2017. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 12.-16. 6. 2017, Praha, (2017), s. ISSN 1757-8981 (2017: 0.201 – SJR). V databáze: WOS: 000419056404088 ; SCOPUS: 2-s2.0-85033795571 ; DOI: 10.1088/1757-899X/245/8/082008.

AFC03   HUSÁR, Milan – VARIS, Sila Ceren – ONDREJIČKA, Vladimír. Analysis of the Planning Education in the Light of the Contemporary Trends in Planning. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Vol. 95,2017 [elektronický zdroj] : WMESS, 11-15 September 2017, Prague. 1.vyd. Prague : [s.n.], 2017, 6 S.,CD ROM. ISSN 1755-1307. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85040241683.

AFC04   ONDREJIČKA, Vladimír – FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – JAMEČNÝ, Ľubomír. Urban Space as the Commons – New Modes for Urban Space Management. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Vol. 95,2017 [elektronický zdroj] : WMESS, 11-15 September 2017, Prague. 1.vyd. Prague : [s.n.], 2017, 6 S.,CD ROM. ISSN 1755-1307. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85040233334 ; WOS: 000426768500179 ; DOI: 10.1088/1755-1315/95/5/052004.

AFC05   ŠTECOVÁ, Iveta – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – PAVELKA, M. Urban ecosystem services in climate change mitigation. In Quo vaditis agriculture, forestry and society under global change? : Conference proceedings, 2-4 Oct, 2017, Velké Karlovice. 1. vyd. Brno : Czech Academy of Sciences, 2017, S.103-107. ISBN 978-80-87902-22-6.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            GULAN, Filip – FINKA, Maroš. Towards a smart city: an integrative spatial perspective on energy transition. In Smart City 360° [elektronický zdroj] : 2nd EIA International Summit, 22-24 November 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : EAI, 2017, online, 11 S. ISBN 978-1-63190-149-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85035121461.

AFD02            HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír. Smart Twins Bratislava and Vienna strategy. In Smart City 360° [elektronický zdroj] : 2nd EIA International Summit, 22-24 November 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : EAI, 2017, 7 S., online. ISBN 978-1-63190-149-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85086058232 ; DOI: 10.4108/eai.14-2-2017.152418.

AFD03            JAŠŠO, Matej – LADZIANSKA, Zuzana. City as a personality: new concept of creative city. In Smart City 360° [elektronický zdroj] : 2nd EIA International Summit, 22-24 November 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : EAI, 2017, online, 7 S. ISBN 978-1-63190-149-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85035099676.

AFD04            KAISER, Alfréd – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. Smart Governance: A tool for climate mitigation in cities? In Smart City 360° [elektronický zdroj] : 2nd EIA International Summit, 22-24 November 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : EAI, 2017, 3 s., online. ISBN 978-1-63190-149-2.

AFD05            LAZAROVÁ,Martina – GAŽOVÁ, Daniela. Smart water management-innovation within tradition. In Smart City 360° [elektronický zdroj] : 2nd EIA International Summit, 22-24 November 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : EAI, 2017, online, 10 S. ISBN 978-1-63190-149-2.

AFD06            PETRÍKOVÁ, Dagmar – ONDREJIČKOVÁ, Silvia. Quality of space in cities respecting requirements of specific target groups as objective of smart city concepts. In Smart City 360° [elektronický zdroj] : 2nd EIA International Summit, 22-24 November 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : EAI, 2017, online, 7 s. ISBN 978-1-63190-149-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85035080146.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01            JAŠŠO, Matej. Place attachment as a stability factor of suburban neighbourhood communities-case study Petržalka. In Social work and human rights in the 21st century.Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století : international conference proceedings. 15-th-16th November, 2017. České Budějovice. 1.vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017, S.40. ISBN 978-80-7394-662-3.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01   KURUC, Martin. Smart cities a GIS technológie. In Urbanita. Roč. 29, č. jún (2017), s. 44-47. ISSN 0139-5912.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

BFA01   JAŠŠO, Matej. Mesto ako osobnosť a jej priemet v urbánnej sémiotike. In XVI. ročník česko-slovenské konference: Kvalitatívní přístup a metody ve vědách o člověku : Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. 6.-7.2.2017, České Budějovice. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017, S.30-31.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01   PETRÍKOVÁ, Dagmar. Strategic parnerships in management, business and marketing.Recenzia: Smolková, Eva: Strategické partnerstvá. 2016. ISBN 978-80-223-4186-8. In Terra Spectra STU. Planning Studies. vol. 9, no. 2 (2017), s.37. ISSN 1338-0370.

2016

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD01           POTLUKA, Oto – BRŮHA, Jan – ŠPAČEK, Martin – VRBOVÁ, Lucie. Counterfactual impact evaluation on EU cohesion policy interventions in training in companies. In Ekonomický časopis = Journal of Economics. Roč. 64, č. 6 (2016), s.575-595. ISSN 0013-3035 (2016: 0.720 – IF, Q3 – JCR Best Q, 0.355 – SJR, Q3 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000386537800005.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           GAŽOVÁ, Daniela. Streusiedlungen. In Anthos. No. 3 (2016), s.53-55. ISSN 0003-5424.

ADE02           HUSÁR, Milan – FINKA, Maroš. Local indigenous communities and oil industry. Property rights of local indigenous communities and oil industries through lenses of environmental justice. In Der öffentliche Sektor – The Public Sector. Vol. 42, No. 1 (2016), s.83-91. ISSN 1563-4604.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            JAŠŠO, Matej – HAJDUK, Michal. Strategický manažment identity mesta: corporate identity alebo place branding? = Strategic management of city identity: corporate identity or place branding? In Podniková ekonomika a manažment [elektronický časopis]. č. 2 (2016), s.22-32,online. ISSN 1336-5878.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír. Innovative approaches to strategic socio-economic planning of territorial subjects. In Proceedings of the 4th International Conference. Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability( IMECS) [elektronický zdroj] : 26 -27 May 2016, Prague. 1.vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016, S.176-188 (CD-ROM). ISBN 978-80-245-2153-4. V databáze: WOS: 000386957700016.

AFC02   GAŽOVÁ, Daniela. Scattered Settlements Redevelopment of Neglected Landscapes. In ECLAS conference 2016. Bridging the Gap. : 11. 9.-14. 9. 2016 : Rapperswil, Switzerland. 1. vyd. Rapperswil, Switzerland : HSR Hochschule für Technik, 2016, S.267-271. ISSN 1662-5684. ISBN 978-3-9523972-9-9.

AFC03   JAMEČNÝ, Ľubomír – HUSÁR, Milan. From Planning to Smart Management of Historic Industrial Brownfield. In Procedia Engineering [elektronický zdroj] : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. Praha, ČR, 13. – 17. 6. 2016. Vol. 161, (2016), s.2282-2289 (CD-ROM). ISSN 1877-7058 (2016: 0.286 – SJR). V databáze: WOS: 000387566500359.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír – JAMEČNÝ, Ľubomír. Urban Safety as Spatial Quality in Smart Cities. In Smart City 360° : First EAI International Summit, Smart City 360°, Bratislava, Slovakia and Toronto, Canada, October 13-16.2015, Bratislava. Revised Selected Papers. 1. vyd. Switzerland : Springer, 2016, Vol. 166. International conference on Sustainable Solutions Beyond Mobility of Goods, SustainableMoG 2015, Bratislava, Slovakia, 13. – 14. October 2015, (2016), s. ISSN 1867-8211. ISBN 978-3-319-33680-0. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84978271667 ; WOS: 000393328700073.

AFD02            JAŠŠO, Matej – PETRÍKOVÁ, Dagmar. Place Attachment and Social Communities in the Concept of Smart Cities. In Smart City 360° : First EAI International Summit, Smart City 360°, Bratislava, Slovakia and Toronto, Canada, October 13-16.2015, Bratislava. Revised Selected Papers. 1. vyd. Switzerland : Springer, 2016, Vol. 166. International conference on Sustainable Solutions Beyond Mobility of Goods, SustainableMoG 2015, Bratislava, Slovakia, 13. – 14. October 2015, (2016), s. ISSN 1867-8211. ISBN 978-3-319-33680-0. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84978238226 ; WOS: 000393328700063.

AFD03            ŠPAČEK, Martin – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Cross-border technology-institutional innovations to address polarisation of EU regions: research outline. In Management in theory and practice. 15th int. scientific conference. 21.-22 April 2016, Bratislava : for phd students and young researchers. 1.vyd. Bratislava : FM Commenium University, 2016, CD-ROM, S.113-119. ISBN 978-80-87325-08-7.

AFD04            TURZOVÁ, Mária. From contaminated site to attractive recreational heart, quarry in Devínska Kobyla. In International conference Contaminated sites 2016, Bratislava 12-13 September 2016 : conference proceedings. 1. vyd. Banská Bystrica : Slovak Environment Agency, 2016, S.209-210. ISBN 978-80-89503-54-4.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01            FINKA, Maroš – ONDREJIČKA, Vladimír. Innovative approaches to strategic socio-economic planning of territorial subjects. In Innovation management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability, 4th international conference, 26.-27. May 2016, Prague : Book od abstracts. 1.vyd. Praha : Oeconomica, 2016, 26. ISBN 978-80-245-2154-1.

AFG02            KYSELKA, Igor – JAŠŠO, Matej. How do perceive the residents around medium or large river their countryside. In Proceedings from the ecosystem services of urban rivers [elektronický zdroj] : International scient. conferencie 19-22. april, 2016, Křtiny. 1. vyd. Brno : Mendel University, 2016, 19 s., CD-ROM. ISBN 978-80-7509-465-0.

AFG03            ONDREJIČKA, Vladimír – ONDREJIČKOVÁ, Silvia. Sustainable historic structures as socio-economic development accelerator in historic cities-case study “Old Herold” Trenčín (Slovakia). In WMCAUS 2016 [elektronický zdroj] : abstract collection of the World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Praha, ČR, 13. – 17. 6. 2016. 1. vyd. Praha : [s.n.], 2016, S.343. ISBN 978-80-260-9947-5.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01            BRNKAĽÁKOVÁ, Stanislava – KOVÁČ, Urban – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – MAREK, Michal V. Ecosystem Services Governance for Well-Being of European Mountain Regions. In Joint annual meeting of the slovak economic association and the austrian economic association. NOeG-SEA 2016 [elektronický dokument] : economic policy in a dynamic environmemt, Bratislava , May 27.-28, 2016. 1.vyd. Bratislava : Ekonóm, 2016, CD-ROM, S.22. ISBN 978-80-225-4247-0.

AFH02            ŠPAČEK, Martin – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. Cross-border governance: technology-institutional innovations as potential respond to polarisation of EU regions. In Joint annual meeting of the slovak economic association and the austrian economic association. NOeG-SEA 2016 [elektronický dokument] : economic policy in a dynamic environmemt, Bratislava , May 27.-28, 2016. 1.vyd. Bratislava : Ekonóm, 2016, CD-ROM, S.24. ISBN 978-80-225-4247-0.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01   FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Horizon 2020 CSA Inspiration D2.5: National reports with a review and synthesis of the collated information [elektronický zdroj]. Dessau-Rosslau UBA 2016. online, 947 s. Dostupné na internete: <www.inspiration-h2020.eu>.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01   ONDREJIČKA, Vladimír – ONDREJIČKOVÁ, Silvia – KAŠČÁKOVÁ, Renata. Trenčín si Ty-rozvoj inšpirovaný obyvateľmi. In Informácie Slovenskej komory architektov. č.5 (2016), s.21-32. ISSN 1339-9454.

BDF02    PETRÍKOVÁ, Dagmar. Members of the CE SPECTRA centre at the smart city 360 the gateway to innovation international conference on 22-24 november 2016 in Bratislava. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 8, No. 2 (2016), s.32. ISSN 1338-0370.

BDF03   PETRÍKOVÁ, Dagmar. Interreg CE89 LUMAT project meeting in Dresden, december 5-6, 2016. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 8, No. 2 (2016), s.33-34. ISSN 1338-0370.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

BFA01    JAŠŠO, Matej – TÓTH, Attila. The risk perception of unexpected disasters and self-organizing capacity by stakeholders from peripheral areas-Case study of river Ipel. In Management of historically developed urban and rural landscapes in central, eastern and south Eastern Europe : 13th network conference of Spa-ce.net: 12-14 September 2016, Lednice. 1.vyd. Brno : Mendel University, 2016, S.17.

CGC Umelecké a architektonické štúdie a projekty – v zahraničí

CGC01           GAŽOVÁ, Daniela – TURANCOVÁ, Miriam. Zámocký park v Malackách.Die Grossen Gärten-Parknetz [elektronický zdroj /] = Castle Park in Malacky. Wien KVZTG 2016. CD-ROM, 20 s. Dostupné na internete: <http://www.diegrossengaerten.at/img/malacky/mapka_gr.jpg>.

CGD Umelecké a architektonické štúdie a projekty – doma

CGD01           GAŽOVÁ, Daniela. Urbanisticko-architektonická štúdia riešenia verejných priestorov obytného súboru Malacky Juh [elektronický zdroj /]. Malacky Mesto Malacky 2016. CD-ROM, 10 s. Dostupné na internete: <http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=1948>.

CGD02           GAŽOVÁ, Daniela. Rekonštrukcia parku Nám. Biely kríž, Bratislava – Nové mesto. Bratislava KAU projekt 2016. 10 s.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01   JAŠŠO, Matej. Regionálna identita a jej manažment. 2015. 146 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01   GAŽOVÁ, Daniela. Recenzia: Krajinné památkové zóny ČR = Landscape conservation zones in the Czech Republic. In Terra Spectra STU. Planning Studies. Vol. 8, No. 2 (2016), s.30-31. ISSN 1338-0370.