Ústav manažmentu vstúpil do nového roka  viacerými dôležitými iniciatívami, podujatiami a stretnutiami zameranými na prehĺbenie internacionalizácie vedy, výskumu, vzdelávania a publikovania s významnými medzinárodnými partnermi. Napriek tomu, že ÚM STU a SPECTRA Centrum excelencie EÚ pri STU patria medzi inštitúcie s vysokou úrovňou internacionalizácie, neustále vyvíjajú aktivity orientované na rozšírenie a skvalitnenie spolupráce so zahraničím a kontinuálne rozširujú svoju pôsobnosť na medzinárodnej úrovni. Z radu aktivít je potrebné spomenúť najmä tieto nasledovné.

            Návštevu delegácie z University of Energy and Natural Resources, Sunyani, Ghana

V rámci programu Erasmus ICM navštívili pracoviská ÚM STU a SPECTRA Centrum excelencie EÚ pri STU delegácia zástupcov z University of Energy and Natural Resources v Ghane. Zástupca univerzity, Dr. Richard Kyere-Boateng, bol naším doktorandom, ktorý úspešne obdržal svoj titul v roku 2021. Spoluprácu prostredníctvom programu Erasmus International Credit Mobility sme uzavreli v roku 2022 a v novembri 2023 sme privítali delegáciu štyroch kolegov na ÚM STU a debatovali sme o spolupráci vo výskume a vzdelávaní. Partneri vyjadrili záujem o vytvorenie spoločného doktorandského študijného programu „joint degree“ ako pokračovanie ďalšej spolupráce. V apríli 2024 očakávame príchod 8 študentov na ÚM STU, ktorí sa zapoja do štúdia v letnom semestri.

Atmosféra z pracovných stretnutí medzi zástupcami ÚM STU a University of Energy and Natural Resources v Ghane

•            Prehlbovanie spolupráce s ICBT Colombo a Peradeniya University na Srí Lanke

Medzi už tradičných partnerov ÚM STU patria aj International College of Business and Technology z hlavného mesta Srí Lanky Kolomba, a Peradeniya University, ako najstaršej a najváženejšej univerzity na Srí Lanke, kde spolupráca intenzívne prebieha nielen prostredníctvom výmenných pobytov študentov a pracovníkov oboch univerzít, ale aj prostredníctvom spoločne vedených a realizovaných predmetov v rámci druhého stupňa štúdia, a to tak prezenčnou, ako aj online formou. Poslednou aktivitou tejto spolupráce je návšteva kampusu v meste Kolombo docentom Vladimírom Ondrejičkom, návšteva prof. Yehorchenkovej a prof. Yehorchenkova a Dr. Silvie Ondrejčkovej v Peradeniyi vo februári 2024. V rámci návštevy prebehli rokovania s generálnym manažérom univerzity Sampathom Pereirom a ďalšími kolegami o pokračovaní spolupráce  v rámci programu Erasmus ICM i v rámci bilaterálnej spolupráce. Rovnako boli prerokované plánované výmeny zamestnancov ICBT na ÚM STU, ktoré prebehnú v blízkej budúcnosti, pričom sa na kolegov z ICBT veľmi tešíme.

Bilaterálne stretnutie so zástupcami ICBT; Návšteva na ICBT

•            Novú perspektívnu spoluprácu s University  of Tabriz, Irán

V marci 2024 dvaja zástupcovania ÚM STU a SPECTRA Centra Excelencie EÚ, doc. Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. a Ing. Milan Husár, PhD. navštívili Fakultu plánovania a environmentálnych vied, Univerzity v Tabrize, kde sa zúčastnili ako hlavní rečníci medzinárodného sympózia. Sympózium s názvom Urban Nature Design and Management pripravili spoločne Univerzita v Tabrize, ÚM STU v Bratislave, Society for Urban Ecology z Univerzity v Bukurešti a Humboltovou univerzitou v Berlíne. Návšteva bola využitá aj na intenzívne rokovania medzi ÚM STU a vedením University of Tabriz a  Fakulty plánovania a environmentálnych vied za účelom identifikovania možných oblastí v spolupráce. Na základe viacerých úspešných intenzívnych rokovaní boli zadefinované oblasti expertíz, kde obe univerzity intenzívne realizujú vedu a výskum. Rovnako boli identifikované ďalšie oblasti spolupráce najmä v oblasti spoločného publikovania, výmeny študentov a zamestnancov, a v neposlednom rade aj dlhodobý zámer vytvorenia spoločného PhD. študijného programu. Súčasťou návštevy boli aj stretnutia so študentami univerzity, ktoré boli realizované nielen v priestoroch univerzity, ale i vo forme študijných pobytov, kde sme navštívili špecifické oblasti (jazero Urmia, Kandovan a pod.), kde študenti realizujú svoj výskum a priamo na mieste sme diskutovali o výsledkoch výskumu. Veľmi sa tešíme novým možnostiam spolupráce a veríme, že aj ďalší kolegovia ÚM STU využijú tieto možnosti a aktívne sa zapoja do spolupráce. 

Študijný pobyt na pútnickom mieste St. Stephanus; Družná atmosféra v mikrobuse

Prezentácia na medzinárodnom sympóziu s názvom Urban Nature Design and Management