Študenti Priestorového plánovania absolvovali v septembri a októbri v rámci témy Urbánna bezpečnosť stretnutia s odborníčkou venujúcou sa prevencii kriminality ako i preventistkou por. JUDr. Janou Sadivovou z OR PZ v Bratislave I , a návštevu radiaceho strediska Integrovaného záchranného systému v Bratislave, kde sa stretli s vedúcim oddelenia Mgr. Tiborom Olaszom a službukonajúcimi hasičmi a zdravotníkmi. V týchto blokoch sa venovali téme legislatíve v oblasti prevencie kriminality, krízového riadenia, civilnej obrany, ako i preventívnemu pôsobeniu, spôsobu fungovania systému 112, najdôležitejšie boli vstupy o praktickom a reálnom výkone, aby študenti dostali nielen teoretické vedomosti ale videli a počuli aj o praktickom výkone. Študenti v závere navštívili aj krajské mesto Trenčín a stretli sa s pracovníkmi RS IZS, vedúcim oddelenia Ing. Milošom Kočanom a Kanceláriu koordinátorky pomoci Ukrajine v KC Aktivity na Sídlisku Juh, p. Dankou Vani. Plánované stretnutia s pracovníkom Mestskej polície pôsobiacim v teréne ako i návštevu útulku nebolo možné uskutočniť a preložila sa do budúceho semestra.

Ďakujeme všetkým zúčastneným odborníkom za ich čas a cenné prezentácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.