ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan. Multilevel polycentric governance in urban development policies – national urban policy structure in Slovakia. In A modern Guide to National Urban Policies in Europe [elektronický zdroj]. 1. vyd. Glos, UK : Edward Elgar, 2021, S.245-267. ISBN 978-1-83910-905-8. V databáze: DOI: 10.4337/9781839109058.00016.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           ONDREJIČKA, Vladimír. Ekologická konektivita. Využívanie nástrojov priestorového plánovania v integratívnom manažmente biokoridorov.(Učebnica pre plánovačov) [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2021. 130 s. ISBN 978-80-227-5149-0.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – NIJNIK, Maria – ŠPAČEK, Martin – SARKKI, Simo – LUKESCH, Robert – PERLIK, Manfred – MELNYKOVYCH, Mariana – VALERO, Diana – BRNKAĽÁKOVÁ, Stanislava. Social innovation for sustainability transformation and it diverging development paths in marginalised rural areas. In SOCIOLOGIA RURALIS. Vol. 61, Issue 2 (2021), s.344-371. ISSN 0038-0199 (2020: 2.812 – IF, Q2 – JCR Best Q, 1.005 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85103077367 ; WOS: 000633500700001 ; CC: 000633500700001 ; DOI: 10.1111/soru.12337.

ADC02           WU, Caiyan – LI,Junxiang – WANG, Chunfang – SONG, Conghe – HAASE, Dagmar – BREUSTE, Jürgen – FINKA, Maroš. Estimating the Cooling Effect of Pocket Green Space  in High Density urban Areas in Shanghai, China. In Frontiers in Environmental Science. Vol. 9, May (2021), s.657969. ISSN 2296-665X (2020: 4.581 – IF, Q2 – JCR Best Q, 1.225 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000659885500001 ; CC: CC000659885500001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85107531115 ; DOI: 10.3389/fenvs.2021.657969.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           HUBA, Mikuláš. Masmédia na Slovensku a ich úloha pri formovaní (po)vedomia o environmentálnych problémoch a podpore kritického myslenia. In Envigogika. Vol. 16, No. 1 (2021), s.1-18. ISSN 1802-3061. V databáze: DOI: 10.14712/18023061.625.

ADE02           KYERE-BOATENG, RICHARD – MAREK, Michal V. – HUBA, Mikuláš – KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. Perceived injustices in forest policy interventions are causes of forest resources degradation and loss in Ghana: A review. In Open Journal of Forestry. No.11 (2021), s.171-191. ISSN 2163-0429. V databáze: DOI: 10.4236/ojf.2021.113012.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            FINKA, Maroš. Foreword. In Governing Territorial Development in the Western Balkans. Challenges and Prospects of Regional Cooperation.. 1. vyd. Cham : Springer, 2021, S.v-viii. ISBN 978-3-030-72123-7. V databáze: DOI: 10.1007/978-3-030-72124-4_17.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   ELIAŠ, Ladislav – ONDREJIČKA, Vladimír – ONDREJIČKOVÁ, Silvia – NIČ, Milan. Mobility as a crucial factor of spatial development in function urban areas-Case study of Kosice region. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2021 [elektronický zdroj] : 30th August – 3th September 2021, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2021, S. ISSN 1757-8981. V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/1203/2/022086.

AFC02   ONDREJIČKA, Vladimír – HAJDUK, Michal – JAMEČNÝ, Ľubomír – HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej. Positive energy district replication – case study of the city of Trencin, Slovakia. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2021 [elektronický zdroj] : 30th August – 3th September 2021, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2021, S.1-11. ISSN 1757-8981. V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/1203/2/022087.

AFC03   ONDREJIČKA, Vladimír – LADZIANSKA, Zuzana – FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – HUSÁR, Milan – PAUDITŠOVÁ, Eva. Expert insight into the spatial aspects and challenges facing metropolitan regions in Central Europe-Case study Bratislava region. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2021 [elektronický zdroj] : 30th August – 3th September 2021, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2021, S.1-11. ISSN 1757-8981. V databáze: DOI: 10.1088/1757-899X/1203/2/022088.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            GAŽOVÁ, Daniela. Historický park v kúpeľnom meste – postupy a metódy ochrany a obnovy pamiatky. In Bardkontakt 2021. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : Problematika historických pamiatkových centier. Ochrana a perspektívy historických kúpeľných areálov. 10. november 2021, Bardejov. 1. vydanie. Bardejov, Slovenská republika : Mesto Bardejov, 2021, S.110-120. ISBN 978-80-570-3562-6.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   HUBA, Mikuláš – IRA, Vladimír – CHRENKA, Branislav. Environmentálna geografia na Slovensku (v teórii a praxi). 1. vyd. Bratislava STUŽ SR 2021. 89 s. ISBN 978-80-970522-6-3.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01   LAMY, Sandra. Naše mestá a obce potrebujú priestorových plánovačov. In Obecné noviny. č.10 (2021), s.10. ISSN 1335-650X.

BDF02   LAMY, Sandra. Aktuálne výzvy priestorového rozvoja:stratégia Smart City ako “liek” na výzvy, ktorým mestá 21. storočia čelia. In Obecné noviny. č.11 (2021), s.10. ISSN 1335-650X.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

BFA01   FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej. Trans-national planning as a tool for harmonizing the interests between ecosystem protection, social and economic development in Europe? In 21 year of 21 century – Western Balkans´Challenge of Common Future.Network Conference of Spa-ce.net, 21-22 September 2021, Belgrade [elektronický zdroj]. 1. vyd. Belgrade : University of Belgrade, 2021, S.6. BFA02            JAŠŠO, Matej – HAJDUK, Michal – HUSÁR, Milan. Future was yesterday – Bratislava and Belgrade Brutal Blues. In 21 year of 21 century – Western Balkans´Challenge of Common Future.Network Conference of Spa-ce.net, 21-22 September 2021, Belgrade [elektronický zdroj]. 1. vyd. Belgrade : University of Belgrade, 2021, S.9.