ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – SOKOL, Tomáš. Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia. In Sustainability [elektronický zdroj]. Vol.12, iss. 13 (2020), s.2-21. ISSN 2071-1050 (2020: 3.251 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.612 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/su12135419 ; CC: 000550219300001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85088008506.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           AGÓCSOVÁ, Ágnes – HÖGYEOVÁ, Michaela – CHODASOVÁ, Zuzana – GAŽOVÁ, Daniela. Obnova riečneho ramena ako metóda harmonizácie prírodných ekosystémov: prípadová štúdia na rieke Hron = Restoration of river´s channel as a method of natural ecosystem harmonization: A case study on the Hron river. In Journal of knowledge society (časopis znalostní společnosti). Roč. 8, č. 2 (2020), s.21-33. ISSN 2336-2561.

ADE02           FINKA, Maroš – HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej. CENTROPE Initiative – lessons learned and inspirations for the western Balkans. In Annual review of territorial governance in Albania. Issue 2 (2020), s.150-168. ISSN 2707-9384. V databáze: DOI: 10.32034/CP-TGWBAR-102-10.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01          HUSÁR, Milan – JAŠŠO, Matej – DILLINGER, Thomas. Centrope as a laboratory of cross-border cooperation – lessons from 17 years of the Centrope region (2003-2019). In Przestrzen spoleczna. Social space journal. no.2 (2020), s.1-22. ISSN 2084-1558 (2020: 0.103 – SJR, Q4 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85103950672.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01   AGÓCSOVÁ, Ágnes – HÖGYEOVÁ, Michaela – CHODASOVÁ, Zuzana – ONDREJIČKA, Vladimír – HUSÁR, Milan – JAMEČNÝ, Ľubomír. River restoration as a method towards harmonization of natural habitats in the context of ecological corridors preservation: a case study onthe Hron river. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2020 [elektronický zdroj] : proceedings. 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020, online [10]s. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85097991994 ; DOI: 10.1088/1757-899X/960/2/022058.

AFC02   HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír – SCACCHI, Micaela. Involving Citizens through Walking: Urban walks as a Tool for Awareness Raising in Historic Built Areas. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2020 [elektronický zdroj] : proceedings. 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020, online [9] s. art. no. 022087. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85098001530 ; DOI: 10.1088/1757-899x/960/2/022087.

AFC03   ONDREJIČKA, Vladimír – LADZIANSKA, Zuzana – FINKA, Maroš – BALOGA, Martin – HUSÁR, Milan. Spatial planning tools as a key element for implementation of the strategy for an integrated governance system of historical built areas within the central europe region. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2020 [elektronický zdroj] : proceedings. 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020, online [10]s. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85098712053 ; DOI: 10.1088/1757-899X/960/2/022088 ; WOS: 000646533100088.

AFC04   TURZOVÁ, Mária – GAŽOVÁ, Daniela – HUSÁR, Milan. Harmonization of conflicts in contakt zones between dense urban landscale and protected natural areas, case study Devinska Kobyla (Bratislava,Slovakia). In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS 2020 [elektronický zdroj] : proceedings. 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. 1. vyd. Bristol : IOP Publishing, 2020, online [11]s. ISSN 1757-8981. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85098701505 ; DOI: 10.1088/1757-899X/960/2/022057.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            LADZIANSKA, Zuzana – ONDREJIČKA, Vladimír. Územný plán ako jeden z nástrojov implementácie stratégie manažmentu historických zastavaných území. In Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : Ochrana pamiatok na križovatke perspektív – kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít svetového dedičstva UNESCO / 13. november 2020, Bardejov. 1. vydanie. Bardejov : Mesto Bardejov, 2020, S.146-158. ISBN 978-80-570-2271-8.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGI01   PETRÍKOVÁ, Dagmar – PAUDITŠOVÁ, Eva – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. 1. vyd. Bratislava Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2020. 112 s.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01           FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Praktikum strategického plánovania [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2020. 107 s. ISBN 978-80-227-4989-3.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)

BFA01   AGÓCSOVÁ, Ágnes – HÖGYEOVÁ, Michaela – CHODASOVÁ, Zuzana – ONDREJIČKA, Vladimír – JAMEČNÝ, Ľubomír – HUSÁR, Milan. River restoration as a method towards harmonization of natural habitats in the context of ecological corridors preservation: a case study on the Hron river. In WMCAUS 2020. Abstract Book [elektronický zdroj] : 5th world multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, 1-5 September,2020, Prague. 1. vyd. [bez vr.] : Wmcaus, 2020, S.82.

BFA02   HUSÁR, Milan – ONDREJIČKA, Vladimír – SCACCHI, Micaela. Involving citizens through walking:urban walks as a tool for awareness raising in historic built areas. In WMCAUS 2020. Abstract Book [elektronický zdroj] : 5th world multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, 1-5 September,2020, Prague. 1. vyd. [bez vr.] : Wmcaus, 2020, S.123.

BFA03   HUSÁR, Milan – HAJDUK, Michal. Fostering inter-city crocc-border cooperation with international student projects. In URP 2020. Urban – Rural Partnerships.25-27 November 2020, Leipzig [elektronický zdroj] : Book of Accepted Abstracts. 1.vyd. Leipzig : Stadt Leipzig, 2020, S.1.

BFA04   JAŠŠO, Matej – HUSÁR, Milan. Managing cross-border regional identity over time – lessons from CENTROPE region (2003-2020). In URP 2020. Urban – Rural Partnerships.25-27 November 2020, Leipzig [elektronický zdroj] : Book of Accepted Abstracts. 1.vyd. Leipzig : Stadt Leipzig, 2020, S.6.

BFA05   ONDREJIČKA, Vladimír – LADZIANSKA, Zuzana – BALOGA, Martin – HUSÁR, Milan. Spatial Planning tools as key element for implementation of the strategy for an integrated governance system of historical built areas within the central Europe region. In WMCAUS 2020. Abstract Book [elektronický zdroj] : 5th world multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, 1-5 September,2020, Prague. 1. vyd. [bez vr.] : Wmcaus, 2020, S.124.

BFA06   TURZOVÁ, Mária – GAŽOVÁ, Daniela – HUSÁR, Milan. Harmonization of conflicts in contact zones between dense urban landscape and protected natural areas: case study Devinska Kobyla(Bratislava). In WMCAUS 2020. Abstract Book [elektronický zdroj] : 5th world multidisciplinary civil engineering, architecture, urban planning symposium, 1-5 September,2020, Prague. 1. vyd. [bez vr.] : Wmcaus, 2020, S.81.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01   LADZIANSKA, Zuzana. Role of demographic change and spatial development of Slovakia. 2020. 2017 s.

GHG Práce zverejnené na internete

GHG01           KUSÝ, Rudolf – SEDLÁČEK, Štefan – HORANSKÁ, Erika – KALISKÝ, Branislav – HÚSENICOVÁ, Jarmila – KACER, Jaroslav – HUSÁR, Milan. Návrhy pre Bratislavu 2019-2020.Urbanizmus I. Brownfieldy. Dostupné na internete: <www.navrhyprebratislavu.sk>.