Excelentné projekty – medzinárodné (výber)

Making City (Horizon 2020)

MAKING-CITY, nový rozsiahly demonštračný projekt financovaný výskumným a inovačným programom EÚ Horizont 2020, má svoje úvodné stretnutie 13. – 14. decembra v španielskom Valladolide. Tento 60-mesačný projekt H2020 s rozpočtom 20 miliónov eur, ktorý zhromažďuje 34 partnerov z 9 krajín, má za cieľ riešiť a demonštrovať transformáciu mestského energetického systému smerom k nízkouhlíkovým mestám podľa koncepcie Positive Energy District (PED).

https://makingcity.eu/

BISON (Horizon 2020)

Cieľom projektu BISON (Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunieties for European transport Networks) bude v období od 1. januára 2021 do júna 2023 riešenie otázky integrácie biodiverzity s rozvojom dopravnej infraštruktúry zahŕňajúcej cesty, železnice, vodné cesty, letiská, prístavy alebo energetické siete.
V Európe je naliehavá potreba vybudovania infraštruktúry, ktorá je pre biodiverzitu udržateľnejšia, a zároveň je potrebné zabezpečiť jej spoľahlivosť a efektívnosť. Je potrebné prispôsobiť existujúcu infraštruktúru novým klimatickým podmienkam (povodne, suchá …), ako i nájsť inovatívne a udržateľné riešenia na zníženie vplyvu inváznych druhov a na riešenie poklesu pôvodných druhov a fragmentácie ekosystémov. Prudký nárast rozvoja novej dopravnej infraštruktúry, najmä vo východnej Európe, má za cieľ podporiť hospodársky rozvoj, avšak zároveň musí venovať osobitnú pozornosť miestnej biodiverzite, ktorá je často endemická. Čeliac týmto potrebám, Európska únia po prvýkrát financuje projekt na tému dopravy a biodiverzity vo výške 3 milióny eur, a to v rámci „Koordinačnej a podpornej akcie“. Ako súčasť posledných výziev programu H2020, projekt BISON má včas položiť základy pre ďalšie zdokonalenie výskumu týchto tém v európskom rámcovom programe pre výskum na roky 2021 – 2027 (HORIZON EUROPE).

https://bison-transport.eu/

INSPIRATION (Horizon 2020)

Hlavným cieľom INSPIRATION je vypracovať Strategickú výskumnú agendu (SRA) na informovanie o ekologickom, sociálne prijateľnom a ekonomicky dostupnom manažmente pôdy a využívania pôdy, ktorý spĺňa spoločenské potreby a výzvy. SRA postavená na potrebách poznatkov koncových používateľov je pravdepodobnejšie, že ho s nadšením prijmú donori s cieľom podporiť agendu tvorby, prenosu a implementácie znalostí. Centrum excelentnosti SPECTRA EU na STU v Bratislave pôsobí ako Národné ohnisko pre projekt INSPIRATION v rámci WP2 podporovaného Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústavom krajinnej ekológie a Ústavom ekológie lesa SAV.

http://h2020.inspiration-agenda.eu/

ITN RegPol2 (Marie Curie Actions FP7)

ITN RegPol2 – Sociálno-ekonomické a politické reakcie na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej Európe sa sústreďuje na nové modely regionálnych rozdielov medzi metropolitnými regiónmi a zvyšnými časťami krajín strednej a východnej Európy (CEE). Takýto priestorový model sa stal výraznou črtou súčasného systému osídlenia týchto krajín a v poslednom čase podnietil obavy z ďalšej polarizácie a periferizácie nemetropolitných regiónov. Vzory regionálnej polarizácie sa však neobmedzujú len na strednú a východnú Európu, ale možno ich nájsť v celej Európskej únii, aj keď v rôznych stupňoch.

http://www.regpol2.eu/

Excelentné publikácie – výber

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
FINKA, Maroš JAŠŠO, Matej LADZIANSKA, Zuzana   et all. POLYCE: Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe. 1. vyd. Vienna Vienna University of Technology 2013. 150 s. ISBN 978-3-902576-73-6.
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
FINKA, MarošHUSÁR, Milan. Multilevel polycentric governance in urban development policies – national urban policy structure in Slovakia. In A modern Guide to National Urban Policies in Europe [elektronický zdroj]. 1. vyd. Glos, UK : Edward Elgar, 2021, S.245-267. ISBN 978-1-83910-905-8. V databáze: DOI: 10.4337/9781839109058.00016.
 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
FINKA, MarošHUSÁR, MilanSOKOL, Tomáš. Program for lagging districts as a framework for innovative approaches within the state regional development policies in Slovakia. In Sustainability [elektronický zdroj]. Vol.12, iss. 13 (2020), s.2-21. ISSN 2071-1050 (2020: 3.251 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.612 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/su12135419 ; CC: 000550219300001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85088008506.
 
HUSÁR, MilanONDREJIČKA, Vladimír. Social innovations in smart cities – case of Poprad. In ACM Mobile Networks and Applications. Special Issues, 07 January (2019), online [7 s.]. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.573 – SJR, Q2 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11036-018-01209-z ; SCOPUS: 2-s2.0-85059737961 ; CC: 000506633700030 ; WOS: 000506633700030.
 
KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – BRNKALÁKOVÁ, Stanislava – ŠPAČEK, Martin – SLEE, Bill – NIJNIK, Maria – VALERO, Diana – MILLER, David – BRYCE, Rosalind – KOZOVÁ, Mária – POLMAN, Nico – SZABO, Tomáš – GEŽÍK, Veronika. Understanding social innovation for the well-being of forest-dependent communities: a preliminary theoretical framework. In FOREST POLICY AND ECONOMICS. No. 97 (2018), s.163-174. ISSN 1389-9341 (2018: 3.099 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.329 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1016/j.forpol.2018.09.016 ; WOS: 000452955800017 ; SCOPUS: 2-s2.0-85053490983.
 
KLUVÁNKOVÁ, Tatiana – NIJNIK, Maria – ŠPAČEK, Martin – SARKKI, Simo – LUKESCH, Robert – PERLIK, Manfred – MELNYKOVYCH, Mariana – VALERO, Diana – BRNKAĽÁKOVÁ, Stanislava. Social innovation for sustainability transformation and it diverging development paths in marginalised rural areas. In SOCIOLOGIA RURALIS. Vol. 61, Issue 2 (2021), s.344-371. ISSN 0038-0199 (2020: 2.812 – IF, Q2 – JCR Best Q, 1.005 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85103077367 ; WOS: 000633500700001 ; CC: 000633500700001 ; DOI: 10.1111/soru.12337.
 
WU, Caiyan – LI,Junxiang – WANG, Chunfang – SONG, Conghe – HAASE, Dagmar – BREUSTE, Jürgen – FINKA, Maroš. Estimating the Cooling Effect of Pocket Green Space  in High Density urban Areas in Shanghai, China. In Frontiers in Environmental Science. Vol. 9, May (2021), s.657969. ISSN 2296-665X (2020: 4.581 – IF, Q2 – JCR Best Q, 1.225 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000659885500001 ; CC: CC000659885500001 ; SCOPUS: 2-s2.0-85107531115 ; DOI: 10.3389/fenvs.2021.657969.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch – Q1
POTLUKA, Oto – ŠPAČEK, Martin – VON SCHNURBEIN, Georg. Impact of the EU structural funds on financial capacities of non-profit organizations. In Voluntas.International journal of voluntary and nonprofit organizations. Vol. 28, Iss. 5 (2017), s.2200-2223. ISSN 0957-8765 (2017: 1.273 – IF, Q2 – JCR Best Q, 0.572 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: WOS: 000412120500016 ; SCOPUS: 2-s2.0-85014686933.

WU, C. – LI,Junxiang – WANG, Chunfang – SONG, C. – CHEN, Yuan – FINKA, Maroš – LA ROSA, Daniele. Understanding the relationship between urban blue infrastructure and land surface temperature. In Science of the Total Environment. Vol. 694, (2019), 12 s. ISSN 0048-9697 (2019: 6.551 – IF, Q1 – JCR Best Q, 1.661 – SJR, Q1 – SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85070325878 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.133742.
 

Excelentné projekty pre prax (výber)

Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja

Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC pri implementácii smart prístupov. Metodika tvorí základ pre oficiálnu Metodiku MIRRI “Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020”, ktorá rámcuje proces tvorby PHRSR, ako i Integrovaných územných stratégií pre čerpanie zdrojov EŠIF pre obdobie 2021-2027.

FINKA, Maroš – JAMEČNÝ, Ľubomír – ONDREJIČKA, Vladimír. Metodika tvorby a impementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2020. 69 s. ISBN 978-80-227-4988-6.