Začiatkom júna v rámci programu Erasmus ICM prebehla stáž na Fakulte Urbánneho a regionálneho plánovania na Cairo University v Egypte, v zastúpení doc. Vladimíra Ondrejičku a doktorky Silvie Ondrejičkovej, ktorej súčasťou okrem bilaterálnych rokovaní s vedením fakulty bola ja výmena know-how najmä v oblasti energetickej transformácie. V rámci rozsiahlej prezentácie a následnej živej diskusie bol odprezentovaný koncept PED – Positive Energy Districts a jeho implementácia v rámci projektu Horizon 2020 MAKINGCITY, kde Ústav manažmentu STU je projektovým partnerom.
Rovnako prebehla výmena skúseností a poznatkov v oblasti vedy a výskumu, skvalitňovania publikačnej činnosti a jej dopadov ako i v oblasti riadenia procesov podpory výskumu na jednotlivých pracoviskách.
Táto návšteva je súčasťou celej série výmenných pobytov a stáží, ktoré sú plánované aj v priebehu nasledujúcich rokov.
Aktuálne na našom pracovisku hostíme dvoch kolegov z Cairo University, prof. Khalida El Adliho, bývalého guvernéra provincie Gíza a viceprezidenta ISOCARPu a prof. Abbasa El Zaafaranyho, ktorý je bývalým dekanom fakulty a veľmi si vážime ich návštevu.
Pracovisko bude v nasledujúcom období hostiť študentov a doktorandov z Cairo University, s ktorými pripravujeme sériu podujatí a workshopov.