Doc. Ing. arch. Daniela Gažová (od júla 2022 na penzii) pôsobí na STU v Bratislave od roku 1979, z toho do roku 2008 na Fakulte architektúry, odvtedy na Ústave manažmentu, má doktorát z urbanizmu a habilitáciu z priestorového plánovania. Celková odborná prax predstavuje 42 rokov.
V oblasti vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa orientuje najmä na problematiku krajinnej a parkovej architektúry a krajinného plánovania. V odbornej oblasti sa zameriava na oblasť urbanistickej a krajinárskej tvorby, spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, urbanisticko-architektonických štúdií, súťaží, krajinárskych projektov a realizácií.
Bola spoluautorkou koncepcie vznikajúceho študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra na FA STU. Na STU zaviedla a vyučuje viaceré odborné predmety.
Je členkou odborovej komisie pre študijný odbor priestorové plánovanie a spolugarantkou študijného programu priestorové plánovanie v I. stupni štúdia. V odboroch urbanizmus a PP vychovala 48 diplomantov. V oblasti doktorandského štúdia v odbore Urbanizmus a Priestorové plánovanie vyškolila 9 doktorandov.
STU zastupuje v komisii medzinárodnej organizácie ECLAS , gestorovala študentské a učiteľské mobility (s KTH Stockholm a UNAM Mexico City). V roku 1990–91 absolvovala 4-mesačný vedecko-výskumný pobyt na KTH v Štokholme.
V rokoch 1993 – 1996 pôsobila ako 2. veľvyslanecký tajomník pre oblasti školstva vedy a zdravotníctva na Veľvyslanectve SR v Prahe.
Riešila 22 vedecko-výskumných projektov, z toho 12 ako zodpovedná riešiteľka, na základe objednávky štátnych orgánov, 3 projekty VEGA, 1 KEGA, 1 MVTS. Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na metodológiu a teóriu krajinnej a parkovej architektúry, urbanizmu, priestorového a územného plánovania.
V odbornej praxi, v rámci tvorivej činnosti autorizovaného architekta a krajinného architekta, vypracovala a gestorovala 14 územno-plánovacích dokumentov, 17 projektov stavieb, cca 30 štúdií, realizovala 16 architektonických a krajinárskych diel a množstvo výstav autorských diel, ocenenie získala na 11 urbanistických a krajinárskych súťažiach. Je autorkou desiatok odborných článkov. Prednášala na viac ako 30 vedeckých konferenciách, z toho najmenej 16 medzinárodných.
Výsledky tvorivej a vedecko-výskumnej práce prezentuje na vystúpeniach na zahraničných a domácich konferenciách, workshopoch a výstavách autorských prác, pri spracovaní expertíz, publikácií v odbornej literatúre a príprave študijnej literatúry.
Svoje dlhoročné poznatky uplatňuje v posudzovateľskej a expertnej činnosti pre štátne a odborné inštitúcie, a ako členka vedeckých výborov konferencií a odborných súťaží. Od roku 2005 je členkou skúšobnej komisie SKA pre odbor KPA.

Výskumné záujmy: krajinná archtektúra, urbanizmus a plánovanie, krajinné plánovanie, územné plánovanie, architektúra

Profil výskumníka

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/daniela-gazova-3b216135/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Daniela-Gazova

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-4064-7397

Scopus ID výskumníka: 57197835178

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: daniela.gazova@stuba.sk

Telefón: 00421905483431

Kancelária: ÚM STU, 3. poschodie