Profil pedagóga a výskumníka

Simona Víťazová Bohovicová je absolventka Fakulty architektúry a dizajnu na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, kde ukončila svoje štúdium v oblasti obnovy a revitalizácie pamiatok a historických areálov. Cieľom jej dizertačnej práce je ochrana vidieckych urbánnych štruktúr a architektonického dedičstva ako Architektonické ako významný prvok pri reziliencii komunít konkrétnych oblastí a budúceho lokálneho rozvoja. Konkrétne sa zameriava na tri vidiecke sídla – Šumiac, Špania Dolina a Brhlovce, ktoré majú rôzne historické súvislosti vzniku, rôzne klimatické a prírodné podmienky, ale približne rovnakú polohu od významných okresných miest. Skúma úpadok či rozvoj týchto obcí v nadväznosti na vzdialenosť k väčším okresným mestám. Vyhodnocuje možnosti budúceho rozvoja a teda schopnosti ich reziliencie na základe ich potenciálu v spolupráci s miestnymi komunitami.

Výskumné záujmy: architektúra, rozvoj vidieka, kultúrne dedičstvo, reziliencia, participácia verejnosti

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/simona-vitazova-bohovicova

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Simona-Vitazova-Bohovicova

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-4814-5482

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika