Profil pedagóga a výskumníka

Pôsobí na pozícií docenta v rámci študijného programu Priestorové plánovanie a pôsobí ako zástupca riaditeľa Ústavu manažmentu STU zodpovedného za vedu, výskum a spoluprácu s praxou. Zároveň je jedným z učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu na Bc. a Ing. stupni štúdia. Je členom Odborovej komisie študijného programu PP pre tretí stupeň štúdia a je garantom predmetov v rámci ŠP Priestorové plánovanie na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.

V rámci pracoviska sa podieľa na špičkovom medzinárodnom výskume a to najmä prostredníctvom prípravy a realizácie medzinárodných výskumných projektov (HE, H2020, Interreg Danube, Interreg Central Europe, Erasmus, a i.). Jeho profilácia je predovšetkým v oblasti priestorového plánovania s dôrazom na problematiku ekologickej konektivity územia, energeticky pozitívnych oblastí a energetických komunít, smart city/región, urbánnej bezpečnosti ako i strategického plánovania udržateľného rozvoja. Vo výučbe sa zameriava hlavne na problematiku harmonizácie záujmov v území a s ňou súvisiace nástroje integrovaného manažmentu, socio-ekonomického plánovania, ako i tematiku energeticky pozitívnych oblastí a energetických komunít, smart city/región a urbánnej bezpečnosti. Je spoluautorom viacerých metodík a expertíz pre národnú, ako i regionálnu úroveň v oblasti integrovaného priestorového rozvoja a regionálneho rozvoja. Je odborne spôsobilá osoba pre procesy SEA a EIA.

Výskumné záujmy: priestorové plánovanie, energeticky pozitívne oblasti a energetické komunity, urbánna bezpečnosť, strategický rozvoj, smart mesto a región, ekologická konektivita

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/vladimir-ondrejicka-b05063229/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Ondrejicka

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?hl=cs&user=kTMVYQMAAAAJ

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-4558-9157

Scopus ID výskumníka: 57190191589

Web of Science ID výskumníka: AAC-7973-2019

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 917 669 167

Kancelária: 4. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika