Profil pedagóga a výskumníka

Martin Šalkovič je doktorandom Ústavu manažmentu STU Bratislava, štud. Odbor Priestorové plánovanie a zástupcom študentov za tretí stupeň štúdia. Magisterský stupeň štúdia a rigoróznu skúšku absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci výskumnej činnosti sa venuje hodnoteniu území z hľadiska pôsobenia prírodných a antropogénnych rizík (napr. povodňová hrozba, zosuvný hazard), tvorbe modelov a spracovaniu priestorových dát, vrátane atribútových údajov. Aktuálne sa vo výskume zameriava na hodnotenia urbanizovaných území súvisiace s dopadmi klimatickej zmeny a na prácu s klimatickými dátami, ktoré získava z meteostaníc, o ktoré sa stará. Jeho výskumná činnosť je veľmi úzko prepojená na prácu s priestorovými dátami, tvorbou modelov v prostredí GIS využívajúc o. i. aj satelitné snímky. Tieto poznatky využíva aj vo výučbe.
V rámci výskumnej činnosti participoval na medzinárodných a národných projektoch (Horizont 2020, EEA, VEGA), ktorých výskumným cieľom bola tvorba modelov ohrozenia území, hodnotenie kvality zložiek životného prostredia, stanovenie dostupnosti území, identifikácia tepelných ostrovov v urbánnom prostredí a i.

Výskumné záujmy: dopady zmeny klímy, GIS, limity územného rozvoja, prírodné hrozby

LinkedIn profil:

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Martin_Salkovic

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0001-7300-2603

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected], [email protected]

Kancelária: 3.poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika