Profil pedagóga a výskumníka

doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. je docentom na Oddelení priestorového plánovania Ústavu manažmentu STU a je jednou z osôb zabezpečujúcich kvalitu študijného programu priestorové plánovanie. Je študijným poradcom pre 3. stupeň štúdia a garantom viacerých predmetov prevažne s humanitným a umeleckým zameraním. Je absolventom sociálnej psychológie (1997), má doktorát z urbanizmu (2004) a habilitáciu z priestorového plánovania (2015). Členom STU je viac ako 20 rokov a pôsobí v oblasti výskumu tzv. mäkkých faktorov v priestorovom plánovaní. Venuje sa najmä témam ako regionálna identita, participatívne plánovanie, regionálny marketing a manažment, mestská sémiotika, teória a etika priestorového plánovania a plánovacia kultúra. Je autorom interdisciplinárneho konceptu „Mesto ako osobnosť a jej priemet v urbánnej sémiotike“. Vo svojej publikačnej činnosti je autorom alebo spoluautorom niekoľkých kapitol / monografií vydaných renomovanými vydavateľstvami (napr. Springer Verlag). Je členom projektového tímu na viacerých medzinárodných vedeckých projektoch INTERREG a Horizon2020 a na mnohých ďalších národných vedeckých projektoch. Jeho prednášky sa konali na mnohých prestížnych univerzitách (Viedeň, Newcastle upon Tyne, Belehrad, Praha…). Je vedeckým koordinátorom siete Spa-ce.net, siete pokrývajúcej výskumné ústavy a univerzity, ktoré vyučujú priestorové plánovanie v strednej a juhovýchodnej Európe a členom Etickej komisie STU.

Výskumné záujmy: participatívne plánovanie, identita mesta a regiónu, urbánna sémiotika, plánovacia kultúra, cezhraničná spolupráca, teória a etika priestorového plánovania

LinkedIn profil: https://sk.linkedin.com/in/matej-jasso-924aa136

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Matej-Jasso-2

Google Scholar profil:

Orcid profil: www.orcid.org/0000-0002-9753-9963

Scopus ID výskumníka: 6506681353 

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 905 230 472

Kancelária: 4.poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika