Profil pedagóga a výskumníka

Eva Pauditšová je docentkou na oddelení priestorového plánovania Ústavu manažmentu STU Bratislava a je jednou z osôb zabezpečujúcich kvalitu študijného programu priestorové plánovanie. Odborne sa zameriava na environmentálne a ekologické aspekty plánovacích procesov na teoretickej, metodickej a aplikačnej úrovni. Tieto témy zabezpečuje aj v rámci profilových predmetov študijného programu priestorové plánovanie, vo všetkých 3 stupňoch štúdia. V rámci plánovacích procesov uplatňuje integrovaný prístup k hodnoteniu a výskumu území s dôrazom na efektívne spracovávanie priestorových dát o územiach využívajúc možnosti geografických informačných systémov.  

Dlhodobo sa zaoberá výskumom a hodnotením ekologických a environmentálnych aspektov krajiny (od mikro úrovne až po komplexné syntézy údajov o zložkách životného prostredia), vrátane archetypálnych znakov krajín a typológiou krajín. Viac ako 10 rokov sa zameriava aj na výskumy súvisiace s predikciou a hodnotením dopadov zmeny klímy v životnom prostredí (projekty: Horizont 2020 RESIN, Horizont 2020 ARCH, Grant EHP Klimaticky odolná Bratislava a i.). Venuje sa rozvíjaniu metodických prístupov zahŕňajúcich atribúty meniacej sa klímy v plánovacích a rozhodovacích procesoch od úrovne analýz až po návrhy opatrení a regulatívov a tieto poznatky prenáša aj do praxe prepojenej so samosprávou na Slovensku, ale aj v zahraničí (napr. projekty: Gruzínsko, Arménsko – Visegrad Fund „Visegrad Resilience Expertise in the South Caucasus“; APVV Efektívny manažment inovačne orientovaných územných klastrov). Má dobré skúsenosti z medzinárodnej výskumnej spolupráce s expertami z európskeho aj mimo európskeho priestoru.

Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých a odborných časopiseckých publikácií a monografií, ktorých objektom záujmu je krajina, procesy v krajine a plánovanie a manažment krajiny. Participovala a participuje na príprave a posudzovaní strategických dokumentov na národnej a regionálnej úrovni. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých metodík uplatňovaných v krajinnom plánovaní a autorkou desiatok environmentálne a ekologicky orientovaných dokumentácií zostavených pre prax.

Participovala na viac ako 41 domácich a zahraničných projektoch zaoberajúcich sa témami ochrany krajiny, manažmentu území, environmentálneho vzdelávania, rôznymi environmentálnymi hodnoteniami urbánneho prostredia a vidieckej krajiny ako aj dopadmi zmeny klímy na životné prostredie.

Je členkou niekoľkých pracovných skupín na Ministerstve životného prostredia SR a Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Je tiež členkou niekoľkých profesijných spoločností a organizácií, napr.: SURE – Society for Urban Ecology (Rakúsko), IALE – Medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu, Kartografická spoločnosť – Slovensko. Od r. 2016 je členkou Vedeckej rady Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Výskumné záujmy: krajinné a environmentálne plánovanie, posudzovanie vplyvov činností a strategických dokumentov na životné prostredie, ekológia, ochrana životného prostredia, územné systémy ekologickej stability, dopady zmeny klímy na kultúrnu krajinu

LinkedIn profil: www.linkedin.com/in/eva-pauditsova-b631b45b

Researchgate profil: www.researchgate.net/profile/Eva-Pauditsova

Google Scholar profil: https://scholar.google.com/citations?user=KrSKqVoAAAAJ&hl=sk

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0003-3533-3385

Scopus ID výskumníka: 6507274790 

Web of Science ID výskumníka: ABD-6657-2020

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika