Manuál na stiahnutie

Vitaj na Ústave manažmentu a priestorovom plánovaní! 

Sme veľmi malé pracovisko, preto príležitosť spoznať sa je vyššia a postupne sa tu navzájom všetci zoznámime. 

Vnímame, že niekedy je stresujúce orientovať sa v zložitom vysokoškolskom prostredí, v novom meste a v novom kolektíve ľudí okolo seba po strednej škole. Preto sme pre teba pripravili manuál, na ktorý sa neváhaj obrátiť vždy, keď ti čokoľvek, čo sa týka štúdia nebude jasné. Veríme, že ti tým ušetríme veľa času a uľahčíme začiatok štúdia.

 • ŠTÚDIUM PRIESTOROVÉHO PLÁNOVANIA NA ÚM (Ústave Manažmentu) ČO JE PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE?

Priestor okolo nás sa neustále vyvíja a tento rozvoj by nemal byť náhodný. Priestorové plánovanie sa snaží o koordináciu tohto procesu a zabezpečenie udržateľného rozvoja územia.

Pojem „priestor“ označuje určité územie a „plánovanie“ predstavuje koordinované rozhodovanie o jeho vývoji. Ide teda o plánovanie rozvoja rôznych úrovní zastavaného a prírodného prostredia. V rámci štúdia sa tak budeš zaoberať územiami od lokálnej úrovne (zóny, mestá, obce), cez regionálnu až po národnú či medzinárodnú úroveň. Každá úroveň sa zaoberá inou mierou detailu územia. Úlohou priestorového plánovača je najmä dôkladne analyzovať určité územie, identifikovať jeho problémy a potenciály a na základe týchto zistení navrhnúť vhodné riešenia a stratégie jeho budúceho rozvoja.

Jedným z hlavných cieľov priestorového plánovania je dosiahnuť udržateľný priestorový rozvoj daného územia, čiže vyvážiť v ňom socio-kultúrne, prírodno-ekologické a ekonomické požiadavky. Inými slovami sa priestorový plánovač usiluje harmonizovať vzťah medzi človekom a prostredím, v ktorom žije. V rámci štúdia sa tak kombinujú spoločenské, prírodné a technické vedy. Do vyhľadávača si zadaj napr. pojem „územný plán“ alebo „plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“. S týmito dokumentami sa v rámci praxe určite stretneš a počas štúdia sa s nimi naučíš pracovať.

A kde sa môže taký priestorový plánovač po vyštudovaní zamestnať? Priestorové plánovanie sa opiera o rôzne prierezové plánovacie činnosti ako napr. socio-ekonomické priestorové plánovanie, krajinné plánovanie, územné plánovanie, participatívne plánovanie, plánovanie dopravnej infraštruktúry, priestorový manažment alebo systém monitoringu a informácií o území. Absolventi nášho odboru sa tak uplatňujú v najrôznejších oblastiach. Či už je to verejný sektor na úrovni miestnej či regionálnej samosprávy, štátnej správy a pod., alebo súkromný sektor ako napr. developerské spoločnosti, architektonické štúdiá, realitné kancelárie a tak ďalej. Svoje odborné vedomosti môžu absolventi uplatniť naozaj v širokej škále povolaní.

Viac informácií o odbore tu: http://priestoroveplanovanie.sk/index.php/priestorove-planovanie/ 

 • KDE TO CELÉ PREBIEHA ?

Výučba Priestorového Plánovania (PP) prebieha online formou a prezenčnou formou. 

Online výučba prebieha prostredníctvom platformy Google Classroom, kde vždy na začiatku semestra vzniknú online triedy k jednotlivým predmetom. O triede ako aj o spôsobe využívania tejto platformy pre daný predmet sa dozvieš od vyučujúceho.

Prezenčná forma výučby prebieha v priestoroch Rektorátu STU a Ústavu manažmentu na Vazovovej 5, 811 07 Bratislava. Náš ústav sídli na druhej strane vnútrobloku Rektorátu STU.

Budova je pre študentov otvorená denne od 7:00 do 18:00 alebo po dohode s vrátnikom. Ak sa nevieš orientovať, neváhaj požiadať o pomoc pána vrátnika, ochotne ťa odnaviguje na správny smer. Niektoré prednášky a semináre prebiehajú v hlavnej budove Rektorátu a niektoré v priestoroch Ústavu manažmentu. Najčastejšie sú to miestnosti UC301 (Rektorát, 3.posch./vpravo), UD306 (Rektorát, 3.posch./vľavo), UD204 (Rektorát, 2.posch./vľavo) a Študovňa (ÚM, 3.poschodie).

Niekedy bude výučba prebiehať v teréne, prevažne v Bratislave alebo aj v iných slovenských mestách pokiaľ je na pláne obhliadka riešenej lokality v rámci projektu alebo iných špecifických zadaní počas štúdia. Takisto sa počas štúdia zúčastníte plenéru (kreslenie v exteriéri) v Poprade.

Kontaktné údaje tu: http://priestoroveplanovanie.sk/index.php/kontakt/ 

 • AKO TO TU  FUNGUJE 

Ako prvák si nový, musíš si zvyknúť na nový a neznámy režim a musíš pochopiť, čo vlastne študuješ. Radi by sme ti zhrnuli do pár bodov ako to celé funguje, ale neostáva ti nič iné, len si preštudovať celý náš manuál. Pozri si mená, na ktoré sa môžeš vždy obrátiť, naštuduj si priebeh akademického roka, dbaj na to, aby si mal vždy dostatočný počet kreditov, všade so sebou nos ISIC – to je tvoj druhý občiansky preukaz, dodržuj dochádzku a zásady slušného správania. Všetko sa naučíš v priebehu tvojho štúdia. Ak by si si nevedal dať rady, vždy tu pre teba bude tento manuál.

ISIC 

ISIC je preukaz študenta, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. j); na preukaze študenta je vyobrazená aj podobizeň jeho držiteľa. Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom školstva. Ministerstvo školstva záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.

S ISICom máš jednoducho množstvo ďalších výhod. Spĺňa univerzálnu kartičku na autobusy, vlaky a MHD. Používa sa v knižniciach či v jedálňach. V obchodoch, múzeách, galériach a ďalších službách získaš vďaka nemu zľavy. 

 • ČO JE ČO?

Počas semestra sa budeš pohybovať v miestnostiach v rámci budovy Rektorátu STU alebo Ústavu manažmentu. Podľa rozvrhu zistíš, v ktorej miestnosti tvoj predmet prebieha. Následne si vo vstupnej hale vyhľadáš, kde sa nachádza konkrétna miestnosť. Stretneš sa s pojmom ŠTUDOVŇA, je to miestnosť v budove Ústavu manažmentu na 3. poschodí.

KNIŽNICU nájdeš v suteréne budovy a ŠTUDIJNÉ ODDELENIE je hneď na prízemí. Všetci tvoji vyučujúci sídlia v kanceláriách, ktoré sú rozmiestnené po poschodiach budovy Ústavu manažmentu. Doktorandov nájdeš oproti schodisku na 3. poschodí.

Všetky pre teba nové pojmy, s ktorými sa na vysokej škole stretneš vychádzajú zo Zákona o vysokých školách – Zákon č. 131/2002 Z.z.

Akademickú obec tvorí kolektív osôb, ktorí tu pracujú a študujú. Delí sa na zamestnaneckú časť vysokoškolských pedagógov a výskumných pracovníkov a ďalších zamestnancov a študentskej časti, ktorej súčasťou si aj ty. Členovia akademickej obce majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora. 

Študijný program – Študijný program odborne a organizačne zabezpečuje každá fakulta a v našom prípade Ústav, v ktorom spočíva vysokoškolské vzdelávanie. Je to súbor predmetov – vzdelávacích činností, ktorými sú prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška. Tým, že ich úspešne podľa uvedených pravidiel absolvuješ, získaš vysokoškolské vzdelanie. Tvoj študijný program je Priestorové plánovanie. Študijný program sa môže uskutočňovať dennou alebo externou formou. 

Významnou súčasťou absolvovanie študijného programu je záverečná práca spolu s jej obhajobou, čím tvoria jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce je zároveň štátnou skúškou. 

Študijný odbor je oblasť poznania alebo zameranie, na ktoré sa orientuje vysokoškolské vzdelávanie alebo tvoje štúdium na danej vysokej škole a fakulte alebo ústave. Študijný odbor profiluje absolventa štúdia, jeho rozsah vedomosti, zručnosti a kompetencií. Každý študijný odbor má vymedzený titul. Názov tvojho študijného odboru sa zhoduje so študijným programom. 

Študijný plán – je prehľad celkových obsahových, kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie štúdia. Študijný plán znamená to, v akej postupnosti absolvuje študent jednotlivé predmety. Niekedy predmety na seba vzájomne nadväzujú a tak je študijný plán do istej miery limitovaný zmenami. V súlade so študijným poriadkom Ústavu je však možné študijný plán upraviť, ak ho z nejakých dôvodov nemôžeš absolvovať. 

Pre viac informácií o tom ako funguje náš ústav si pozri naše Aktuality tu: http://priestoroveplanovanie.sk/index.php/blog/ 

 • KTO JE KTO?

Počas štúdia budeš počuť o rektorovi, garantoch predmetov, vedúcich predmetu… Jednotlivé pomenovania a ich funkcie vyplývajú taktiež zo Zákona o vysokých školách.

Rektor je najvyšším predstaviteľom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Udeľuje titul docent alebo profesor emeritus, predkladá návrhy na vymenovanie profesorov, určuje plat dekana a plní ďalšie dôležité a nevyhnutné úlohy podľa zákon alebo podľa vnútorných predpisov vysokej školy. Rektor STU je Oliver Moravčík, Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing.

Prorektori

Ján Híveš, prof. Ing., PhD.

Štefan Stanko, prof. Ing., PhD.

Maximilián Strémy, prof. Ing., PhD.

Ľubica Vitková, prof. Ing. arch., PhD.

predseda akademického senátu 

František Janíček, prof. Ing. PhD.

Kvestor je vedúcim zamestnancom vysokej školy a za svoju činnosť zodpovedá rektorovi. Kvestor zabezpečuje hospodársky, prevádzkový a administratívny chod verejnej vysokej školy. Kvestoroma STU v Bratislave je Mikuláš Bittera, doc. Ing., PhD..

A tu sú dôležité mená pre tvoj Ústav:

riaditeľ Ústavu manažmentu a vedúci oddelenia Ekonomiky a manažmentu podnikania

Doc. Ing. Marián Zajko, PhD. M.B.A.

zástupca riaditeľa ústavu

Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

zástupca riaditeľa pre vzdelávanie a vedúca oddelenia Ekonomiky a riadenia stavebníctva a realitného inžinierstva

Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

vedúca oddelenia Manažment chemických a potravinárskych technológií

Doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

vedúci oddelenia Priestorové plánovanie a manažment

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.

zodpovedný za public relations

Doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.

vedecká tajomníčka ústavu

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.

Nezabudni si pozrieť profily tvojich pedagógov tu: http://priestoroveplanovanie.sk/index.php/ludia/ 

 • MÁM OTÁZKU !

Počas semestra sa často stane, že si nebudeš vedieť dať rady. Neváhaj kontaktovať niekoho, kto ti vie pomôcť. Začni od spodu pyramídy, opýtaj sa svojho spolužiaka. Ak ti nevie pomôcť, môžeš sa opýtať na ŠTUDIJNOM ODDELENÍ. Možno ti odpovedia na tvoju otázku hneď a možno ťa presmerujú na iného kompetentného. Najdôležitejšie je pýtať sa priamo vyučujúceho predmetu alebo doktorandov. Najhoršia otázka je žiadna – Nezabúdaj na to. 

 • AKADEMICKÝ ROK

Jeden akademický rok sa delí na dva semestre – letný a zimný. Zimný začína okolo 20. septembra a končí vo februári, kedy začína letný semester, ktorý končí začiatkom júla. Všetko závisí od tvojej šikovnosti a individuálnom zmanažovaní skúšok. Každý semester sa skladá z 12-13 týždňov na výučbu a 4-6 týždňov na skúšky. Ale oficiálne začína 1. septembra a končí 31. augusta.

Bakalársky stupeň štúdia sa skladá z 3 akademických rokov, inžiniersky z 2 akademických rokov a doktorandský z 3 akademických rokov. Posledný semester štúdia býva skrátený na začiatok júna, kedy oficiálne prestaneš byť študentom.

Pozri si harmonogram akademického roka tu: https://is.stuba.sk/auth/student/harmonogram.pl?obdobi=664;fakulta=232;zpet_student=moje_studium.pl?studium=169618,obdobi=664 

 • ZÁPIS

Zápis do prvého ročníka musíš absolvovať osobne na študijnom oddelení, ak nie je oznámené inak. Keď už budeš vo vyšších ročníkoch, zápisy si budeš robiť sám online cez AIS (Akademický Informačný Systém). V dostatočnom predstihu ti študijné oddelenie zašle informáciu o spustení elektronického zápisu na tvoju emailovú adresu (hľadaj v AIS). Nezabudni sledovať dedlajn!  Prezrieš si predmety, zapíšeš si všetky povinné, povinne voliteľné a vyberieš si voliteľné. Predmety si zapisuješ tak, aby si mal na daný semester dostatočný počet kreditov, aby si mohol absolvovať akademický rok a presunúť sa do ďalšieho.

Štatút študenta získavaš až po splnenom zápise. Následne si skontroluj správnosť osobných údajov a potvrď súhlas s ich spracovaním, ak by si našiel chybu, bezodkladne ju nahlás na študijnom oddelení. Nezabudni si na študijnom oddelení vypýtať Potvrdenie o návšteve školy, bude to od teba pýtať tvoja mamka.

Ak si rozmyslíš absolvovanie predmetu, ktorý si si už zapísal, na nápravu máš lehotu 10 dní a musíš to urobiť prostredníctvom študijného oddelenia.

 • UBYTOVANIE A NOVÉ MESTO

Ak si prišiel za vysokoškolským štúdiom do hlavného mesta z ďalej ako to dovoľuje každodenné dochádzanie, možnosti študentského bývania sú rôzne. Môžeš využiť bývanie v podnájme, ktoré ale na začiatku nového života v novom meste môže byť na orientáciu a hľadanie toho ideálneho veľmi náročné. Na sociálnych sieťach však existuje niekoľko skupín, kde vieš sledovať príležitosti ubytovania v podájme v Bratislave. Suma za bývanie v podnájme je však ďaleko vyššia ako bývanie na internáte, ktoré STU svojim študentom ponúka. Študentských domovov STU je niekoľko a zoznam všetkých nájdeš tu: https://ubytovanieastravovanie.stuba.sk/zoznam-studentskych-domovov. Vo veľmi dobrej vzdialenosti od Ústavu manažmentu je ŠD Akademik, ktorý s našim pracovisko v podstate susedí alebo ŠD Jura Hronca – Bernolák. STU zabezpečuje ubytovanie pre študentov v zmysle platnej smernice rektora STU.

Podávanie žiadosti o ubytovanie prebieha elektronicky tu https://ubytovanie.stuba.sk/, vždy v stanovenom termíne pre nadchádzajúci akademický rok. Žiadosť môže požiadať každý, kto má trvalý pobyt mimo Bratislavy. Spravidla sú uprednostňovaní študenti, ktorých trvalý pobyt je najďalej od Bratislavy. Pri schvaľovaní žiadosti o ubytovanie na internáte zohrávajú rolu aj výsledky počas štúdia v uplynulom akademickom roku. Pokiaľ chceš byť ubytovaný na internáte, dávaj pozor na dodržiavanie predpísaných pravidiel, včasnom zaplatení požadovanej úhrady ako aj v samotnom prihlásení sa do rezervačného systému.

Všetko, čo potrebuješ nájsť o doprave, kultúre či voľnočasových aktivitách v Bratislave nájdeš napríklad na www.bratislava.sk.   

 • ČO BUDEM POTREBOVAŤ ?

V prvom ročníku sa pedagógovia budú snažiť rozcvičiť a rozkresliť tvoju ruku. Budeš veľa skicovať, kresliť, ale samozrejme sa nevyhneš ani práci na notebooku či počítači. 

Budeš potrebovať zošity, perá, zvýrazňovače, ceruzky na písanie poznámok z prednášok a výkresy A4, A3, duplex, mäkké B a tvrdé H ceruzky. Zaobstaraj si aj skicár A5 alebo A4. V prvom ročníku budeš kresliť v teréne a preto budeš potrebovať tvrdú dosku s rozmerom väčším ako A3, stoličku či deku na sedenie a niekedy sa ti zíde aj slnečník. 

Zaobstaraj si výkonný počítač či notebook pre plynulú prácu. Budeš robiť v nenáročných programoch ako Word, PowerPoint, ale neskôr sa ti pridajú grafické programy ako Photoshop, Illustrator, InDesign, AutoCad, SketchUp a náročný program na pamäť počítača GIS pre spracovanie mapových podkladov. Ak si ideš kúpiť nový notebook pozri si potrebné parametre pre programy uvedené vyššie a vyberaj si podľa toho. Všetci pracujeme na spoločnej platforme G-suit / classroom, meet, jamboard a neobmedzené úložisko disku, ku ktorým sa dostaneš pomocou svojej pridelenej emailovej adresy, viac tu: https://www.stuba.sk/navody

Kvôli získaniu inštalačiek pre programy kontaktuj doktorandov.

 • AIS

AIS (Akademický Informačný Systém) je alfou a omegou tvojho štúdia. Je to celouniverzitný systém spravovaný STU. Vôbec nie je logicky usporiadaný a veľakrát sa v ňom stratíš. Nájdeš v ňom všetky potrebné informácie a vykonáš v ňom všetky úkony, ktoré ako študent budeš potrebovať. 

Prihlásiš sa doň pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré ti bude vygenerované na začiatku 1. ročníka, následne si heslo zmeníš.

Pre teba sú najdôležitejšie 2 priečinky a to SPRÁVY (v pravom hornom rohu) a PORTÁL ŠTUDENTA. Cez správy budeš dostávať informácie zo študijného oddelenia, od pedagógov a iných… V priečinku portál študenta nájdeš informácie o tvojom štúdiu, E-index, zoznam tvojich spolužiakov, rozpisy tém na prihlasovanie a miesta na odovzdávanie prác a v neposlednom rade prihlasovanie na skúšky.

Ďalšia dôležitá informácia, ktorá ťa istotne bude zaujímať je prístup do univerzitnej bezdrôtovej siete (WiFi). Názov siete je: eduroam a platí na všetkých fakultách STU. Prihlasovacie meno je tvoja STUbácka emailová adresa: xpriezviskopi[email protected]k. Heslo nájdeš v sekcii Technológie a ich správa a v kolonke Prístup do univerzitnej siete.

Link na AIS je: https://is.stuba.sk/ 

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Slúži pre študentov Ústavu manažmentu počas celého štúdia. Je pomocou nie len pre študentov, ale aj pedagógov. Má na starosti administratívne a organizačné záležitosti, ktoré sa týkajú študentov a ich štúdia. Je komunikačným mostíkom medzi tebou a pedagógom. Preto nie je hanbou pýtať sa. Študijné oddelenie môžeš navštíviť osobne na prízemí v budove Ústavu manažmentu.  Pracuje tam milá študijná referentka pani Zuzana Janovská. Keď ich nezastihneš píš e-maily, ich adresy nájdeš v AIS alebo na webovej stránke priestoroveplanovanie.sk spolu s úradnými hodinami. 

Získaš tu potvrdenie o štúdiu, informácie o štúdiu, cez študijné oddelenie si ospravedlníš absenciu alebo riešiš akýkoľvek problém, ktorý sa ti počas štúdia vyskytne. 

 • AKO SI VYBRAŤ PREDMETY ?

Tvoje štúdium je -prirodzene- podmienené z absolvovania predmetov. Delia sa na 3 základné skupiny – povinné, povinne voliteľné a výberové. Povinné predmety musíš všetky absolvovať, aby si úspešne ukončil tvoje štúdium na vysokej škole. Povinne voliteľné musíš absolvovať tiež, ale môžu sa líšiť pre rôzne študijné programy. Výberové si volíš ty sám, musíš ich absolvovať niekoľko, aby sa ti pripočítal dostatočný počet kreditov, ale voľba predmetu je na tebe. Samozrejme ich môžeš absolvovať aj nad rámec tvojich povinností. 

Výberom predmetom si zostavuješ svoj študijný plán, ktorý ti následne schvaľujú na študijnom oddelení počas zápisu. Akékoľvek nejasnosti si bezodkladne rieš na študijnom oddeleni, pretože ty a len ty jediný zodpovedáš za správnosť tvojho študijného plánu. 

Môžu sa vyskytnúť situácie, kedy ti všeobecný študijný plán nebude vyhovovať a môžeš požiadať dekana o individuálny študijný plán. Taktiež si môžeš štúdium predĺžiť, ale dávaj si pozor, lebo nadštandardné štúdium je spoplatnené.

Prerekvizity 

Prerekvizity sú predmety, ktoré podmieňujú zápis iných predmetov. To znamená, že pri určitých predmetoch vo vyššom ročníku musíš mať absolvovanú prerekvizitu – predmet z nižšieho ročníka, ktorý svojim obsahom nadväzuje na daný predmet. Prerekvizity sú najčastejšie vyžadované pri projektových predmetoch.  

UKONČENIE PREDMETOV

Predmet môžeš ukončiť buď klasifikovaným zápočtom alebo skúškou. Zápočet najčastejšie získaš pri aktívnej účasti na predmete a správnym spracovaním zadaní. Skúšky sa vykonávajú v posledných týždňoch semestra, avšak to neznamená, že predmety, ktoré musíš ukončiť skúškou, neobsahujú aj cvičenia a zadania. 

Absolvovanie predmetu je hodnotené bodovým systémom A-F. 

Ak neabsolvuješ predmet, môžeš si ho ešte raz zopakovať na ďalší akademický rok. Zápočet sa opakovať na opravnom termíne nedá, toto je možné len pri skúškach.

 • KOĽKO KREDITOV POTREBUJEM ?

Kreditový systém

(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.

(2) Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.

(3) Štandardná záťaž študenta je vyjadrená počtom

a) 60 kreditov za celý akademický rok, 30 kreditov za semester alebo 20 kreditov za trimester, ak ide o

1. študijný program prvého stupňa, študijný program druhého stupňa alebo o študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň bez ohľadu na formu štúdia, alebo

2. študijný program tretieho stupňa v dennej forme štúdia,

b) najviac 48 kreditov v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne skončenie, ak ide o študijný program tretieho stupňa v externej forme štúdia.

(4) Rámcové usmernenie na zavedenie a uplatňovanie kreditového systému štúdia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.

INDEx 

INDEx teraz figuruje už len v AISe, kedysi existoval fyzický index. Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä predmety (§ 51 ods. 2) a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. Vydáva ho vysoká škola; ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, vydáva ho fakulta. Používanie výkazu o štúdiu nie je povinné, rozhodnutie o jeho používaní je v právomoci vysokej školy a je upravené v študijnom poriadku.

Pre teba je dôležité sledovať tvoj E-index, ktorý nájdeš v AISe. Budeš tam mať predmety, ktoré aktuálne študuješ, spôsob ich ukončenia, počet kreditov, ktoré po absolvovaní dostaneš a známku, ktorú za svoje schopnosti získaš.

 • ROZVRH HODÍN

Rozvrh hodín poznáš už zo základnej a strednej školy. A tento vysokoškolský je taký istý. Každý semester sa menia a vždy ich nájdeš pred začatím daného semestra na stránke Ústavu. Sú rozdelené podľa odborov, ročníka a krúžkov (ak sú). Môže sa stať, že z osobných dôvodov ti nebude vyhovovať termín predmetu tvojho krúžku a po dohode s vyučujúcim sa môžeš preradiť na iný. Takisto v prípade absencie, si môžeš nahradiť výučbu v inom krúžku, všetko záleží od komunikácie s vyučujúcim. 

Príklad rozvrhu hodín z akad. roka 2021/2022:

 • ODOVZDÁVANIE

Termín odovzdávania prác máš uvedený v harmonograme štúdia a musíš si ho veľmi dobre zapamätať. Všetci dostanete rovnaký termín na elektronické odovzdávanie do AIS a do virtuálneho úložiska. Nikdy neodovzdávaj prácu na poslednú chvíľu, môže sa stať, že sieť bude preťažená tvojimi spolužiakmi a tebe sa nepodarí prácu odovzdať. 

 • HODNOTENIE

Hodnotenie na vysokej škole je trochu odlišné než poznáš zo základnej a strednej školy. Aby si úspešne prešiel predmetom, musíš ovládať minimálne 56% požadovaných vedomostí.

STUPNICA

Klasifikačný stupeňBodové hodnotenie zo 100 bodov, resp. %podielČíselná klasifikáciaPoznámka
A100–921výborne (vynikajúce výsledky)
B91–831,5veľmi dobre (nadpriemerné výsledky)
C82-742dobre (priemerné výsledky)
D73-652,5uspokojivo (prijateľné výsledky)
E64–563dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá)
Fx55–04nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca)

 • ABSENCIE

Áno, si dospelý/á a svoj harmonogram si určuješ sám, aj ktorých predmetov sa zúčastníš a koľkokrát ich vymeškáš… Ale nie na našej univerzite! Všetky formy štúdia sú pre teba povinné a musíš sa ich zúčastnovať a vždy byť pripravený. Pri neúčasti na výučbe ti bude udelená absencia a rovnako aj pri tvojej nepripravenosti. 

Všetky neúčasti musíš mať ospravedlnené. To sa robí doložením adekvátneho dokladu na študijnom oddelení, kde bude tvoja ospravedlnenka zaevidovaná do AIS. Všetko záleží od pedagóga a garanta, ktorí však môžu rozhodovať iba v rámci platného Študijného poriadku a vnútorných predpisov. Preto sa pravidlá na rôznych predmetoch líšia. Pri veľkej snahe si určite svoju absenciu môžeš nahradiť, ak budeš so svojim vyučujúcim o tom diskutovať. 

Dávaj si veľký pozor na neospravedlnené neúčasti. V prípade, že tvoj vyučujúci vedie záznam o absencii, ktorú nemáš ospravedlnenú cez študijné oddelenie, nemôže ťa pripustiť ku skúške a neukončíš predmet. Preto so svojim vyučujúcim komunikuj. 

Ani s ospravedlnenými absenciami ďaleko nezájdeš. Vedúci určuje počet ospravedlnených absencií na svojom predmete. Tento počet sa môže líšiť, ale prevažne počítaj s maximálne 3 ospravedlnenými absenciami. Ak ich budeš mať viac, znovu sa dostaneš do problému pri pripustení na skúšku. Znovu ti radíme KOMUNIKUJ so svojim vyučujúcim.

 • KNIŽNICA

Naši študenti majú prístup ku knižnici Ústavu manažmentu, kde sú skriptá, publikácie, rôzne časopisy či normy. Priestory knižnice nájdeš v suteréne budovy Ústavu manažmentu. 

Kedy je knižnica otvorená, koho a ako kontaktovať nájdeš tu: http://priestoroveplanovanie.sk/index.php/kniznica-oddelenia-priestoroveho-planovania/ 

 • AKO NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Ak uvažuješ o doktorandskom štúdiu, tak je vhodné sa zamyslieť: “Čo ma na doktorandskom štúdiu láka?” Aspoň približne by si to mal vedieť. Chceš sa venovať akademickej kariére? Zaujíma ťa prehĺbenie určitej témy? Chceš si vyskúšať výskum a jeho spracovanie? Prečo je táto otázka dôležitá? Pretože z nej vyplývajú tvoje ciele. Ak sa rozhodneš nastúpiť na doktorandské štúdium počítaj s tým, že svojmu výskumu venuješ 3 roky a bolo by pre teba frustrujúce, keby sa ti nesplnili ciele, ktoré si si na začiatku stanovil. 

Doktorandské štúdium nepozostáva len z výskumnej práce a spracovania dizertačky. Veľkú časť svojej energie musíš venovať publikačnej činnosti, účasti na konferenciách a asistencii pri výučbe mladších spolužiakov. 

Budeš si musieť rozmyslieť čomu sa chceš venovať a kto ťa bude pri tvojom výskume viesť. Tému svojej dizertačnej práce by si mal mať premyslenú  už pri výberovom prijímacom konaní. Preto ti odporúčame spraviť si rešerš a pripraviť si základné predstavy o téme, ktorú si si vybral a cieľoch, ktoré svojím výskumom chceš dosiahnuť. Súčasne s témou výskumu si budeš vyberať aj školiteľa, teda pedagóga, ktorý ťa bude počas doktorandského štúdia viesť a usmerňovať. 

Na našom Ústave sú možné 2 formy štúdia, a to denná a externá. Pri dennej forme sa od teba bude vyžadovať denná dochádzka na pracovisko, preto ak plánuješ súčasne pracovať aj niekde inde, dobre si premysli, či to budeš časovo zvládať. 

AKO SA STAŤ DOKTORANDOM?

 1. V prvom kroku si pozrieš ponúkané témy spracovania dizertačných prác na: https://is.stuba.sk/pracoviste/prehled_temat.pl?filtr_typtemata2=3;filtr_programtemata2=0;filtr_vedtemata2=0;filtr_practemata2=0;omezit_temata2=Obmedzi%BB;ke_schvaleni=1;pracoviste=232;zpet=90;alias=ke_schvaleni;lang=sk 
 2. Preštuduješ si podmienky prijímania na doktorandské štúdium: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/ustavy/ustav_manazmentu/info_studentom/prijmacky/2022/Dalsie_podmienky_UM_PhD._OEM_PP_2022-2023_schvalene_04022022.pdf
 3. Následne sa prihlásiš na tému, ktorú si si vybral tu: https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk
 4. A zaplatíš poplatok za materálne zabezpečenie prijímacej skúšky: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/ustavy/ustav_manazmentu/info_studentom/prijmacky/2022/Vyska_poplatku_za_materialne_zabezpecenie_prijimacieho_konania_PhD._070222.pdf
 5. Zapíšeš si PORIADNE dedlajn pre odovzdanie všetkých potrebných dokumentov ako sú:
 • životopis
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 
 • motivačný list

v motivačnom liste objasníš svoje zámery a predstavy, prečo chceš byť doktorandom na ÚM STU

 • rámcový projekt k téme  dizertačnej práce

ako sme spomínali vyššie, bližšie upresníš zámery svojho výskumu, predstavíš svoje ciele a objasníš súčasné problémy či stav poznania tvojej témy

 • kópia vysokoškolského diplomu
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov o vykonaných skúškach (ak si študent STU – nemusíš)
 • doklad o prípadnom absolvovaní štúdia v zahraničí 
 • certifikát o spôsobilosti komunikovať v cudzom jazyku, ak sa hlásiť na cudzojazyčný študijný program
 • požiadavky na splnenie špecifických potrieb, ak si študent so špecifickými potrebami
 1. Odporúčame, aby si si pripravil portfólio, tvojich doterajších prác a aj zoznam:
 • publikovaných i nepublikovaných prác uchádzača
 • účasíi na súťažiach študentských, vedeckých a odborných prác
 • absolvovaných zahraničných študentských mobilít (ERASMUS+ a iné), účasť na študentských workshopoch, Letnej škole
 1. Následne pristúpiš k prijímacej skúške a dozvieš sa či si uspel
 2. Ak áno, vidíme sa 1.septembra! Pretože doktorandi nastupujú už 1.septembra
 • ŠPECIFICKÉ POTREBY ŠTUDENTA

Náš ústav umožňuje študovať všetkým, bez ohľadu na ich zdravotný stav. Študentom so špecifickými potrebami pomáha Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. Vieš ju nájsť osobne na prízemí budovy Ústavu manažmentu v miestnosti č. 4, alebo ju môžeš kontaktovať na [email protected], +421 918 669 022

V rámci STU pôsobí pre všetkých študentov ako i záujemcov o štúdium aj Poradenské centrum STU. Informácie o jeho činnosti a aktivitách nájdete tu:  

https://www.stuba.sk/sk/studenti/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami/poradenske-centrum-stu.html?page_id=12109

Krízová linka pomoci

Ocitli ste sa v kríze alebo pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19?

Sme tu pre Vás 24/7.

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím

Slovenská komora psychológov a Linka detskej istoty spracovali rozsiahly prehľad kontaktných bodov, kde je možné nájsť pomoc

Pomoc exituje – kontakty na linky pomoci 

V budove Rektorátu pôsobí psychológ, ktorý ti je vždy k dispozícií, stačí ho kontaktovať na [email protected] alebo tel. +421 917 559 820

Ďalšie informácie tu: http://priestoroveplanovanie.sk/index.php/informacie-pre-uchadzacov-a-studentov-so-specifickymi-potrebami/ 

 • AKO SLUŠNE KOMUNIKOVAŤ?

3- PÉČKO

 “Príručka priestorového plánovača“

Desatoro plánovača

1. Cti starších a skúsenejších

2. Zasväť svoje štúdium metodike

3. Nepodceňuje kontrolu rozpracovanosti

4. Uvážene vyberaj partnera na projekt

5. Sväť voľné dni

6. Participuj, kde sa dá

7. Nepohrdneš konzultáciou

8. Nech sa tlačiareň stane tvojím najobľúbenejším obchodom

9. Pracuj ako na začiatku- hlavne na konci

10.   Pripojíš sa k študentskému parlamentu tvojmu

 • ŠTIPENDIÁ

STU poskytuje študentom tieto štipendiá: 

a) sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96 zákona (čl. 2 tohto štipendijného poriadku), 

b) tehotenské štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96b zákona (čl. 2a tohto štipendijného poriadku), 

c) motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96a zákona (čl. 3 až 6 tohto štipendijného poriadku), 

d) štipendiá z vlastných zdrojov STU podľa § 97 zákona (čl. 7 a 8 tohto štipendijného poriadku).

Pravidlá na poskytovanie štipendií sú nasledovné:

Sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Podmienky priznávania a poskytovania sociálneho štipendia študentom a ďalšie podrobnosti sú ustanovené v § 96 zákona a vo všeobecne záväznom právnom predpise1 vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

Tehotenské štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

STU priznáva tehotenské štipendium tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského2, v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Tehotenské štipendium slúži najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok. 

Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

štipendiá STU môže priznať študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné:

a) v študijných odboroch určovaných v metodike 

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností

a) motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky; kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúce študijné výsledky sú určené v čl. 5 tohto štipendijného poriadku,

b) motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky; kritériá priznávania motivačného štipendia za mimoriadne výsledky sú určené v čl. 6 tohto štipendijného poriadku. 

Mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU môžu byť priznané: 

a) za vynikajúce plnenie študijných povinností v priebehu štúdia alebo počas celého štúdia študijného programu, 

b) za vynikajúcu záverečnú prácu, 

c) za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,  

d) za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v športových súťažiach, 

e) za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v umeleckých súťažiach,  

f) za úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej súčasti STU v súťažiach v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja, 

g) na podporu štúdia v rámci mimo univerzitnej akademickej mobility študenta, 

h) na podporu zahraničných študentov, 

i) j) na podporu vrcholových športovcov, na podporu štúdia na STU,

k) za príkladný občiansky postoj, pričom za príkladný občiansky postoj sa považuje prejav, postoj alebo čin, ktorým študent alebo absolvent preukázal vysoký stupeň morálky alebo občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena STU, fakulty, alebo inej súčasti STU, 

l) za aktívne pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy STU, fakulty alebo nimi ustanovených poradných orgánoch, 

m) za aktívny podiel na rozvoji, propagácii alebo reprezentácii STU, fakulty, alebo inej súčasti STU. 

Viac potrebných informácií nájdeš tu:

https://www.stuba.sk/sk/studentov/ponuka-stipendii.html?page_id=650

 • ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Každý študent STU po absolvovaní prvého roka štúdia môže využiť príležitosť štúdia na partnerskej univerzite v zahraničí. Zahraničnú mobilitu máš nárok absolvovať v každom stupni štúdia. Vycestovať môžeš nna jeden semester, ale aj na jeden celý akademický rok. Túto príležitosť odporúčame využiť, pretože štúdium cez program Erasmus+ alebo CEEPUS je podporované štipendiom a je to nezameniteľná životná skúsenosť. Musíš však splniť niekoľko podmienok ako jazykové znalosti alebo absolvované povinné predmety ako napríklad Projekt I-II. Ak ťa čokoľvek zaujíma, kontaktnou osobou je Ing. Milan Husár, PhD. Uzávierky prihlášok sú spravidla 1.12. a 11.2. v príslušnom akademickom roku. Informuj sa a kontaktuj Erasmus+ koordinátora v dostatočnom časovom predstihu. Koordinátorom CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) zahraničnej mobility je Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.  [email protected]

Viac k zahraničným mobilitám a stážam: https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studentske-mobility-a-pracovne-staze-v-zahranici.html?page_id=6115

Manuál pre Vás vytvorili doktorandky:
Simona Víťazová, Veronika Aschenbrierová, Rebeka Petrtýlová