Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na ÚM STU

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. počas štúdia ako i predchádzajúcej praxe pracovala s ľuďmi so špecifickými potrebami, ako i v organizáciách, ktoré priamo zabezpečovali alebo sprostredkovali služby pre špecifické skupiny, alebo viedla budúcich pracovníkov, ktorí sa špecifickým skupinám budú venovať v rámci budúceho pôsobenia. Pôsobila ako poradca v oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri pôsobení vo viacerých inštitúciách a pri spracovávaní strategických dokumentov, ako i v oblasti bezpečnosti a prevencie, kde sa podieľala na preventívnych akciách, metodickým materiáloch, projektoch prevencie kriminality v úzkej spolupráci s mestskou, štátnou, dopravnou políciou a integrovaným záchranným systémom 112. Je autorkou viacerých výstupov s touto témou ako i náučných filmov. Aktuálne sa venuje téme Traumy v nás a okolo nás – nielen pre ľudí pracujúcich a stretávajúcich sa s odídencami z Ukrajiny.

V prípade potreby sa neváhajte obrátiť, či mailom, alebo telefonicky, v oblasti psychologickej podpory pre študentov a kolegov alebo kariérneho poradenstva pre študentov, alebo sprostredkovania odbornej pomoci.

[email protected]

+421 918 669 022

miestnosť č. 4/ 1. poschodie, Ústav manažmentu STU

Poradenské centrum STU

V rámci STU pôsobí pre všetkých študentov ako i záujemcov o štúdium aj Poradenské centrum STU. Informácie o jeho činnosti a aktivitách nájdete tu:  
https://www.stuba.sk/sk/studenti/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami/poradenske-centrum-stu.html?page_id=12109
 
Ďalšie dôležité informácie
Krízová linka pomoci
Ocitli ste sa v kríze alebo pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19?
Sme tu pre Vás 24/7.
https://www.krizovalinkapomoci.sk/
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí
https://ipcko.sk/
https://ipcko.sk/pritomnost-koronavirusu-na-internetovej-linke-dovery-ipcko-sk/
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím
https://dobralinka.sk/
Slovenská komora psychológov a Linka detskej istoty spracovali rozsiahly prehľad kontaktných bodov, kde je možné nájsť pomoc
Pomoc exituje – kontakty na linky pomoci 

Študenti/uchádzači so špecifickými potrebami: 

Podľa  § 100 odseku 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Študenti so špecifickými potrebami:

Podľa  § 100 odseku 4 zákona, študent ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na:
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanovuje vyhláška č. MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami

Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby si podá prostredníctvom fakultného koordinátora písomnú žiadosť  o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na študijné oddelenie príslušnej fakulty STU alebo Ústavu manažmentu STU.

Formulár žiadosti študenta so špecifickými potrebami o zaradenie do evidencie a vyhodnotenie špecifických potrieb  /po stiahnutí formulára žiadosti do počítača, je možné žiadosť vyplniť

Formulár rozhodnutia o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na STU v Bratislave

Študent so špecifickými potrebami, ktorý je v evidencii študentov so ŠP má nárok na zapožičanie pomôcok, ktoré sú k dispozícii na jednotlivých fakultách STU.

Formulár potvrdenia o vypožičaní pomôcky

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami:

 Študentom STU so špecifickými potrebami – študenti s telesným postihnutím dolných končatín – podľa článku 1 bod 3) písmeno c)  smernice rektora č. 3/2017-SR, ktorí súhlasia s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, sa prednostne poskytuje ubytovanie v bezbariérových priestoroch ŠD za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu takéhoto študenta je od miesta štúdia vzdialené viac ako 20 km.

 Smernica rektora  č. 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach STU

 Formulár žiadosti o pridelenie ubytovania študenta so špecifickými potrebami

Bezbariérové ubytovanie – ŠD Jura Hronca

ĎALŠIE INFORMÁCIE OHĽADOM UBYTOVANIA

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:

Na STU pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „koordinátor“); univerzitná koordinátorka a na každej fakulte pôsobí koordinátor pre fakultu. Pôsobnosť koordinátora pre študentov sošpecifickými potrebami na STU upravuje smernica rektora č. 5/2013-SR účinná od 1. novembra 2013.