BISON (Horizon 2020)

Cieľom projektu BISON (Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunieties for European transport Networks) bude v období od 1. januára 2021 do júna 2023 riešenie otázky integrácie biodiverzity s rozvojom dopravnej infraštruktúry zahŕňajúcej cesty, železnice, vodné cesty, letiská, prístavy alebo energetické siete.
V Európe je naliehavá potreba vybudovania infraštruktúry, ktorá je pre biodiverzitu udržateľnejšia, a zároveň je potrebné zabezpečiť jej spoľahlivosť a efektívnosť. Je potrebné prispôsobiť existujúcu infraštruktúru novým klimatickým podmienkam (povodne, suchá …), ako i nájsť inovatívne a udržateľné riešenia na zníženie vplyvu inváznych druhov a na riešenie poklesu pôvodných druhov a fragmentácie ekosystémov. Prudký nárast rozvoja novej dopravnej infraštruktúry, najmä vo východnej Európe, má za cieľ podporiť hospodársky rozvoj, avšak zároveň musí venovať osobitnú pozornosť miestnej biodiverzite, ktorá je často endemická. Čeliac týmto potrebám, Európska únia po prvýkrát financuje projekt na tému dopravy a biodiverzity vo výške 3 milióny eur, a to v rámci „Koordinačnej a podpornej akcie“. Ako súčasť posledných výziev programu H2020, projekt BISON má včas položiť základy pre ďalšie zdokonalenie výskumu týchto tém v európskom rámcovom programe pre výskum na roky 2021 – 2027 (HORIZON EUROPE).

https://bison-transport.eu/

Making City (Horizon 2020)

MAKING-CITY, nový rozsiahly demonštračný projekt financovaný výskumným a inovačným programom EÚ Horizont 2020, má svoje úvodné stretnutie 13. – 14. decembra v španielskom Valladolide. Tento 60-mesačný projekt H2020 s rozpočtom 20 miliónov eur, ktorý zhromažďuje 34 partnerov z 9 krajín, má za cieľ riešiť a demonštrovať transformáciu mestského energetického systému smerom k nízkouhlíkovým mestám podľa koncepcie Positive Energy District (PED).

https://makingcity.eu/


standard logo - light green ink-BIG

SaveGREEN (Interreg DTP)

Projekt SaveGREEN sa zameriava na riešenie kľúčovej témy ochrany ekologických koridorov v Karpatoch a ďalších horských oblastiach v povodí Dunaja.

Migračné koridory sú v súčasnosti ohrozené nedostatočným a neadekvátnym plánovaním hospodárskeho rozvoja. Lineárna dopravná infraštruktúra, rozvoj miest, intenzívne poľnohospodárstvo, lesnícke a vodohospodárske postupy, často narušujú migračné koridory, spôsobujú dopravné nehody, znižujú reprodukčnú úspešnosť kľúčových druhov a efektívnosť ekosystémových služieb, od ktorých sme všetci závislí.

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen

TB LAB (INTERREG SK-HU)

Hospodársky rast a rozvoj mestských aglomerácií Bratislavy a Győru v posledných desaťročiach prekračuje štátne hranice. Ovplyvňuje tak aj prírodné prostredie na oboch stranách hranice. Susediace oblasti Žitný ostrov (Csallóköz) na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku majú veľký význam z hľadiska ochrany prírody a eko-turistiky. Obe strany prihraničnej oblasti sú bohaté na prírodné, kultúrne a krajinné bohatstvo. Podobné však majú nielen hodnoty, ale aj problémy. Niektoré súvisia s vodným hospodárstvom a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, iné s rozvojom miest a obcí v suburbánnom priestore a s kvalitou mestského prostredia.

http://tplab.lechnerkozpont.hu/sk