2008 – založenie a úspešná komplexná akreditácia Ústavu manažmentu STU (ďalej aj „ÚM STU)

2008 – akreditácia 5 študijných programov na troch stupňoch štúdia v ÚM STU

2006 – SPA-CE.net Sieť priestorového výskumu a plánovania v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, SPECTRA CE EU pri STU je koordinátor siete

2009 – Získanie ocenenia EU pre SPECTRA Centrum ako Centra excellentnosti EU pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostne založenej ekonomiky SPECTRA+ ako spoločného pracoviska s Prognostickým ústavom SAV, Geografickým ústavom SAV a Univerzitou Komenského v Bratislave

2009 – Založenie medzinárodného vedeckého časopisu TERRA SPECTRA Planning Studies

2010/2011 – úspešne bol zavedený do výučby na FCHPT kurz Junior Achievement Slovakia „Povolanie podnikateľ“ ako náplň cvičení vybraných skupín študentov 1. ročníka bakalárskeho, ale aj 1. ročníka inžinierskeho štúdia na FCHPT

2012 – projekt pracoviska ÚM STU – AKK Centrope sa stal finalistom najprestížnejšieho európskeho ocenenie udeľovaného Európskou komisiou Regiostar Award v kategórií SUSTAINABLE GROWTH. Rovnako bol projekt ohodnotený významnou európskou expertnou organizáciou IENE ako projekt roku 2012

2012 projekt pracoviska ÚM STU – AKK Centrope uvedený OSN ako svetovo odporúčaný best practice prístup v oblasti harmonizácie územného rozvoja a ochrany krajiny v rámci UNEP Annual Report 2012

2014 – zriadenie GIS laboratória ÚM STU a Laboratória ekonomického modelovania

2015 – zriadenie Ústavnej rady, počas siedmich rokov si Ústav vytvoril potrebné organizačné zložky pre svoju činnosť, podstatný rast kvantity a kvality publikačnej činnosti, počtu domácich, ale najmä zahraničných grantov, príprava návrhu na zriadenie fakulty

2016 – získanie ocenenia Centra excellentnosti SAV pre spoločné pracovisko ÚM STU, Prognostického ústavu SAV a Ústavu experimentálnej psychológie SAV – Centrum strategických analýz, zameranie: interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti

2016 – 2020 – realizácia Medzinárodnej študentskej súťaže MUNISS, kde ÚM STU pôsobí ako koordinátor súťaže v SR, pri úzkej spolupráci Magistrátov Bratislava a Brno, s prizvaním aj hosťujúcej Viedne vzniklo množstvo unikátnych riešení navrhnutých študentmi ÚM STU v zmiešaných tímoch s ďalšími partnerskými univerzitami (VŠVU, FAD STU a UK v Bratislave, Vysoké učení technické a Masarykova univerzita v Brne)

2016 – Ocenenie MOST – získal ho projekt štvorice mladých architektov, ktorej členom bol Ing. arch. Miroslav Beňák, doktorand študijného programu Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU. Vytvorili združenie Čierne diery zamerané na vyhľadávanie opustených a zdevastovaných stavebných diel

2016 – založenie združenia Slovak Smart City Cluster (SSCC), SPECTRA CE EU pri STU v spolupráci s lídrami inovácií v oblasti smart city na Slovensku založili SSCC

2016 – uzavretá exkluzívna zmluva Ústavu manažmentu STU s nadnárodnou poradenskou realitnou spoločnosťou Colliers International vo výskume Smart Choice Office (inteligentný výber kancelárskych priestorov)

2017 – založenie stredo a východoeurópskej univerzitnej siete CEEPUS Urban innovation network, koordinovanej ÚM STU

2017 – založenie Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie koordinovanej SPECTRA CE EU pri STU

2017 – 2021 – Joint Degree PhD Programme Ferrara, Polis, STU v Bratislave. Spoločný PhD program pre študentov z univerzít vo Ferrare, Tirane a Bratislave

2017 – 2021 – spoločné študijné výmenné programy ICM ERASMUS medzi ÚM STU a univerzitami v Číne, na Srí Lanke a v Egypte

2018 – založenie spoločného pracoviska STU a ECNU Shanghai

2018 – akreditácia a spustenie nových študijných programov I. a II. stupňa v oblasti investičného plánovania priemyselných podnikov (v slovenskom a anglickom jazyku)

2019 – podpísanie memoranda o založení SPECTRA CE China za prítomnosti podpredsedu Vlády SR v Shanghai

2019 – akreditácia a spustenie nového študijného programu III. stupňa Odvetvové ekonomiky a manažment (v slovenskom a anglickom jazyku)

2019 – ocenenie Excelentný tím STU pre pracovisko SPECTRA CE EU pri STU zameraného na priestorové plánovanie a rozvoj sídelnej infraštruktúry

2019 – ocenenie projektu INSPIRATION Európskou komisiou (Horizon 2020) Kľúčový výstup projektu – európska výskumná agenda pre oblasť manažmentu pôdy, mestskej a prírodnej krajiny, sedimentov a vody, bol kľúčovým oddelením Európskej komisie Directorate-General for Environment (DG Environment) ocenený ako významný vstup pre definovanie ďalších sektorálnych politík a stratégií na európskej i národnej úrovni. Projekt bol v prvej trojici úspešných projektov na Slovensku v rámci Horizon 2020

2020 – projekt TRANSGREEN pracoviska ÚM STU – získal prestížne európske ocenenie NATURA AWARD 2020 udeľované medzinárodnom odbornou komunitou v Európe

2020/21 – kompletizácie akreditácia všetkých stupňov študijných programov v odbore Priestorového plánovanie v dennom a externom štúdiu (v anglickom a slovenskom jazyku)

2020 – zriadenie pracoviska CCIBIS ako spoločného pracoviska Karpatskej konvencie UNEP a SPECTRA CE EU pri STU spravujúceho datovú platformu GIS dát Karpatskej konvencie

2021 – zriadenie TP LAB ako GIS laboratória cezhraničného plánovania v rámci programu INTERREG HU-SK

2008 – 2021 – úspešné zapojenie pracovníkov ÚM STU do prestížnych európskych projektov COST (European Cooperation in Science and Technology) – COST TU0602 a COST TU 1003, 3 projektov 6 a 7. rámcového programu, 3 projektov HORIZON 2020, 10 projektov Interreg

2009/2021 – ÚM STU hostiteľ významných európskych a svetových podujatí napr. celosvetovej iniciatívy Globálny týždeň podnikateľstva (Global Entrepreneurship Week) zameraný na podporu podnikavosti a podnikania mladých ľudí, Kongresu Asociácie európskych škôl plánovania, Letnej školy AESOP, a i.