Ľubomír Jamečný je vedúcim Oddelenia priestorového plánovania na Ústave manažmentu STU v Bratislave, kde pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a garant predmetov v oblasti environmentálneho inžinierstva, strategického plánovania a zároveň bol a je vedúcim niekoľkých úspešne ukončených a bežiacich záverečných prác študentov v prvom a druhom stupni štúdia, z toho aj ocenených a taktiež je riaditeľom Centra strategického plánovania SPECTRA Centra Excelencie EÚ. Je spoluriešiteľom viacerých medzinárodných projektov a v súčasnosti participuje na viacerých vedecko-výskumných projektoch, z toho aj v rámci HORIZON2020.

Výskumné záujmy: priestorové plánovanie, strategické plánovanie, EIA/SEA, smart mestá, regenerácia a typológia brownfieldov, regionálny rozvoj

Profil výskumníka

LinkedIn profil:

Researchgate profil:

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/0000-0002-7624-7144

Scopus ID výskumníka: 57190182274

Web of Science ID výskumníka:

Kontakt

Emailová adresa: lubomir.jamecny@stuba.sk

Telefón: 00421 908 152123

Kancelária: ÚM STU, 4. poschodie, kancelária 4/5