Profil pedagóga a výskumníka

Fawzi Almalkale je doktorandom na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je absolventom magisterského štúdia na University of Mustansiriyah/Fakulta správy a ekonomiky/Katedra turizmu a hotelového manažmentu v Bagdade. Jeho diplomová práca sa zameriavala na vzťah medzi nezávislými premennými (výnosnosť investície, návratnosť vlastného kapitálu, priemerný obrat aktív, percento obehu, hraničný zisk, miera zadlženosti, zisk jednej akcie) a následnou premennou (hodnota podielu na trhu). Téma jeho dizertačnej práce je zameraná na oživenie starých, postihnutých oblastí v Bagdade a úlohu participatívneho plánovania pri ich rozvoji a zachovaní ich priestorovej identity vo svetle udržateľného rozvoja. Ako vzorku pre výskum si výskumník vybral staroveké arménske štvrte v Bagdade.

Výskumné záujmy: Environmentálny manažment, priestorov0 plánovanie a využitie pôdy, kultúra a identita, etnická diverzita a práva menšín, trvalo udržateľný rozvoj

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/f-almalkale-480348a5/

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0710-2221

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]