Charakteristika študijného programu
Absolvent je vybavený poznatkami pre zvládnutie integrovaného manažmentu priestorovo – plánovacích činností, analytické práce a manažment v oblasti priestorového rozvoja obcí, miest a regiónov, poznatkami z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied s dôrazom na aplikáciu v polohe urbanizmu a územného plánovania. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socioekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania, čo ho predurčuje pre zabezpečovanie manažmentu priestorovo-plánovacích vrátane územnoplánovacích činností, proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordináciu sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností, pri identifikácii a analýzach stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, stanovovaní ich rozvojových potenciálov, spracovávaní operačných rozvojových plánov a projektov a manažovaní realizácie rozvojových koncepcií a výkone územného rozhodovania.

Profil absolventa

Absolvent má poznatky pre zvládnutie integrovaného manažmentu priestorovo – plánovacích činností, analytické, tvorivé a riadiace práce v oblasti priestorového plánovania a rozvoja obcí a regiónov  vrátane smart rozvoja vidieka a miest. Ide najmä o poznatky z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied potrebné pre interdisciplinárnu spoluprácu na analýze výziev, potenciálov, problémov a limitov územného a regionálneho rozvoja a pre jej koordináciu. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socioekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania nevyhnutných pre zabezpečovanie manažmentu priestorovo-plánovacích procesov vrátane územnoplánovacích činností, procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordinácie sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností. Absolvent má poznatky a schopnosti potrebné pre identifikáciu a analýzy stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, stanovovanie ich rozvojových potenciálov, spracovávanie operačných rozvojových plánov, programov a projektov, manažovanie realizácie, hodnotenie rozvojových koncepcií a výkon územného rozhodovania. Má vedomosti z legislatívy upravujúcej procesy plánovania územných subjektov,  histórie priestorového rozvoja a jeho plánovania. Absolvent  zabezpečuje a vedie proces participatívneho plánovania, manažmentu a implementácie rozvojových stratégií, projektov a programov, manažmentu sociálnej práce v území, negociácie pri koordinácii záujmov v území, spracovania analytických podkladov pre tvorbu rozvojových stratégií. Absolvent pracuje s dátami v prostredí informačných a komunikačných technológií, predovšetkým geografických informačných systémov, zabezpečuje technické spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie strategicko-plánovacích dokumentov rozvoja obcí, miest a regiónov, vrátane smart rozvoja vidieka a miest, ale aj dokumentov strategického environmentálneho hodnotenia.

Uplatnenie absolventov


Absolventi bakalárskeho študijného programu priestorové plánovanie sa v európskom priestore etablujú v rôznych profesijných oblastiach. Nielen v samotnom priestorovom plánovaní a osobitne územnoplánovacej praxi a s tým spojených oblastiach plánovacej praxe, v štátnej správe, regionálnej či miestnej samospráve, ale tiež v rôznych iných hospodárskych oblastiach (priemysle, obchode, bankovníctve a pod.) môžu absolventi uplatniť svoje odborné vedomosti. Absolventi nájdu uplatnenie v plánovacom procese, ako aj v manažmente rozvojových projektov, v riadiacom procese územného rozvoja vidieckych sídiel, miest a ich častí, regiónov, na celoštátnej úrovni aj v celoeurópskych štruktúrach. Široké pole ich uplatnenia predstavuje aj súkromný sektor a organizácie tretieho sektoru predovšetkým v polohe priestorových a lokalizačných analýz, príprave projektov a implementačnej dokumentácie a pod. Rôznorodosť rolí zastávaných absolventmi narastá predovšetkým v kontexte integrácie SR do európskych štruktúr a s tým súvisiacich úloh na poli regionálneho rozvoja, pri príprave projektov územných a podnikateľských subjektov s podporou štrukturálnych fondov.

Absolvent odboru Priestorové plánovanie získa poznatky z oblastí:

 • prírodných vied, fyzickej a sociálnej geografie, geológie, pedológie a klimatológie, krajinnej ekológie,
 • aplikovanej matematiky, teórie systémov a informatiky
 • vývoja štruktúr osídlenia a priestorového plánovania
 • technických vied najmä základov konštrukcií pozemných stavieb,
 • projektovania technickej infraštruktúry a dopravných systémov v krajine
 • teórie informačných, grafických a projektových systémov
 • teórie a metodológie priestorového plánovania
 • krajinného plánovania,
 • sociológie, psychológie, sociálnej ekológie
 • ekonomických vied, najmä regionálnej ekonómie a ekonomiky územného rozvoja
 • manažmentu, komunálnej a regionálnej politiky
 • legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, územného plánovania, ekonomiky a riadenia, štátnej správy a samosprávy.

Absolvent odboru Priestorové plánovanie získa schopnosť:

 • hodnotiť stav a identifikovať rozvojové potenciály územných celkov (zón, sídiel, regiónov)
 • hodnotiť priestorovo-štrukturálne znaky sídelnej a mimosídlenej krajiny s dôrazom na identifikáciu funkčno-prevádzkových, socio-kultúrnych a prírodných komplexov
 • poznať metódy a nástroje priestorového plánovania, možnosti a technológie ich aplikácie
 • manažovať základné tvorivé a realizačné procesy priestorového rozvoja

Absolvent odboru Priestorové plánovanie dokáže:

 • organizovať si vlastné štúdium a odborný rast
 • využívať informačné systémy pre získanie poznatkov
 • odborne komunikovať s príbuznými profesiami prírodovedného, ekonomického, urbanistického, dopravného, ekologického a socioekologického zamerania
 • pracovať v interdisciplináronom kolektíve, prezentovať návrhy riešení, manažovať procesy sociálnej participácie v rozhodovaní a ich realizačnej fáze.

Nosné témy jadra znalostí 1.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na oblasti:

 • Aplikovaná matematika, deskriptívna geometria, informatika
 • fyzická a sociálna geografia, geológia a pedológia, hydrológia a klimatológia, krajinná ekológia,
 • vývoj štruktúr osídlenia a krajiny a vývoj priestorového plánovania
 • technické vedy: základy konštrukcií pozemných stavieb, technická infraštruktúra, geodézia a kartografia, informačné a komunikačné technológie, grafické a vizualizačné systémy
 • teória a metodológia priestorového plánovania
 • teória a metodológia environmentálneho plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia
 • teória a metodológia socio-ekonomického strategického plánovania
 • územné plánovanie
 • dopravná infraštruktúra
 • regionálne plánovanie
 • priestorová ekonómia a manažment
 • sociológia, psychológia, sociálna ekológia
 • základy správneho práva
 • ateliér krajinného plánovania
 • ateliér socio-ekonomického strategického plánovania
 • ateliér územného plánovania.

Študijný plán programu Priestorové plánovanie pre rok 2023/2024.

Harmonogram akademického roka 2023/2024.

Harmonogram akademického roka 2023/2024 pre ŠP priestorové plánovanie, bakalársky stupeň

Rozvrh na letný semester akademického roka 2023/2024.

Otázky pre štátnu skúšku

Harmonogram prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025 – bakalársky stupeň

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v akad. roku 2024/2025 pre prijímacie konanie