Profil pedagóga a výskumníka

Ing. Sandra Schwarz Lamy, PhD., je vedecko-výskumnou pracovníčkou a vysokoškolskou pedagogičkou vo funkcii odbornej asistentky pre študijný odbor Priestorové plánovanie na Ústave manažmentu STU v Bratislave. Vždy ju zaujímalo, ako funguje organizmus mesta, kto to všetko okolo plánuje a kto vytvára tú pomyselnú „strechu nad hlavou“ všetkým obyvateľom. Päť rokov štúdia tejto interdisciplinárnej problematiky ju očarilo natoľko, že neváhala pokračovať doktorandským stupňom štúdia, ktorý jej otvoril brány do sveta plánovania miest už aj v praxi a úspešne ho ukončila s titulom philosophiae doctor v roku 2021. Počas všetkých stupňov štúdia získala ocenenia Študent roka za vynikajúce študijné výsledky, ako aj za výsledky v oblasti výskumu, ktorého hlavným cieľom sú aktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EÚ, predovšetkým plánovanie rozvoja inteligentných a udržateľných miest a implementácia konceptu „Smart City“. Možnosť vycestovať prostredníctvom Národného štipendijného programu SR, siete CEEPUS, ako aj Grantu Ernsta Macha Akcie Rakúsko-Slovensko pre doktorandov, ako výskumník v tejto téme do hlavných miest Španielska a Rakúska – Madrid a Viedeň, a spolupracovať na výskumne s jednými z kľúčových osobností predmetnej témy, a to s prof. Güellom a prof. Giffingerom, jej dala nenahraditeľné skúsenosti a vedomosti v odbore priestorové plánovanie a urbanizmus, ktoré s veľkou radosťou odovzdáva ako pedagóg všetkým, ktorí sa rozhodnú študovať tento jedinečný odbor. Počas posledných rokov je aktívna aj v praxi, kde využíva svoje poznatky v komerčnom prostredí, zároveň sa podieľa na niekoľkých medzinárodných výskumných projektoch pokrývajúcich témy európskeho územného plánovania a rozvoja miest – aktuálne najmä v rámci Horizon 2020, ale zameriava sa aj na oblasť projektového manažmentu a na riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. V tejto téme je aj spoluautorkou vysokoškolskej učebnice. Rovnako tak je jej ambíciou neustále sa vzdelávať a naďalej sa podieľať na udržateľnom rozvoji našich miest a obcí aj prostredníctvom rozvíjania komunity s názvom MiESTO PRE ŽENY, zohľadňujúc rodovo-citlivé plánovanie a užívateľskú prívetivosť územného plánovania.

Výskumné záujmy: smart mestá, udržateľný priestorový rozvoj, urbanizmus, strategické plánovanie, projektový manažment

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/sandra-lamy-56b1a9188/

Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Sandra-Lamy

Google Scholar profil:

Orcid profil: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2830-153X

Scopus ID výskumníka:

Web of Science ID výskumníka:

https://klub.akcnezeny.sk/profil/sandra.lamy/?redirect_to=https://klub.akcnezeny.sk/

Kontakt

Emailová adresa: [email protected]

Telefón: 00421 907 559 931

Kancelária: 3. poschodie, ÚM STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika