Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného programu priestorové plánovanie v III. stupni štúdia študijného odboru priestorové plánovanie ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických, socio-ekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov. Skúma procesy priestorového vývoja, identifikuje ich zákony a zákonitosti. Tvorivo navrhuje nové prístupy, nástroje a metódy usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné pre plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu v odbore Priestorové plánovanie môže nájsť široké uplatnenie vo vede, vo vzdelávaní a praxi priestorového plánovania a urbanizmu, v manažmente priestorového rozvoja sídelných systémov na lokálnej, regionálnej i makroregionálnej úrovni, pri riešení špecifických problémov ekonomického rozvoja vo väzbe na lokalizačné aspekty rozvoja ekonomických aktivít ako aj sociálneho rozvoja vo väzbe na špecifické kvality humánneho životného prostredia. Charakter jeho interdisciplinárneho vzdelania dáva predpoklady aj pre jeho uplatnenie pri riešení špecifických úloh vo vede i praktickej činnosti ďalších hraničných a participujúcich disciplín ako napr. v architektúre a urbanizme, urbánnej ekológii, sociálnej ekológii, územnom manažmente a marketingu a pod.

Absolvent študijného programu v odbore Priestorové plánovanie (3.stupeň):

  • získa široké poznatky z vied o krajine a sídelných štruktúrach s dôrazom na integráciu socio-ekonomických, prírodno-environmentálnych, technicko-technologických a psychosociálnych aspektov
  • vedecky skúma a prináša vlastné návrhy riešení v oblasti svojej profilácie

Absolvent študijného programu v odbore Priestorové plánovanie (3.stupeň) si osvojí:

  • zásady, prístupy a metodológiu vedeckej práce
  • identifikuje problémy a formuluje zásadné ciele a postupy výskumu, vyvodzuje závery pre rozvoj teoretického poznania a pre praktickú aplikáciu.

Študijný plán programu Priestorové plánovanie pre rok 2022/2023.

Harmonogram akademického roka 2023/2024.