Odkaz na odporúčanú literatúru k predmetom vyučovaným v rámci študijného odboru Priestorové plánovanie spolu s ich dostupnosťou (funguje iba pod kontom G Suite v rámci siete STUBA)

https://drive.google.com/drive/folders/1SagnMrxljU4mJ1fQZMUzh2xLrvx6gy3Z?usp=sharing

Odkaz na vzorové zadania k predmetom vyučovaným v rámci študijného odboru Priestorové plánovanie (funguje iba pod kontom G Suite v rámci siete STUBA)

https://drive.google.com/drive/folders/17pQremGDeJEU_P8Ai1PWvPva3LsR3Qd_?usp=sharing

Odkaz na študijnú literatúru vydanú vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU

Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Exkurzie a expertné vstupy v akademickom roku 2023/2024 (funguje iba pod kontom G Suite v rámci siete STUBA)

Pomôcka pre správne citovanie

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/ustavy/ustav_manazmentu/studium/zaverecne-prace/56_metodicke_usmernenie_2011_SVS.pdf

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/ustavy/ustav_manazmentu/studium/zaverecne-prace/citovanie_skratene.pdf