Oddelenie priestorového plánovania
Ústav manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava